Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zad. pn. Wykonanie i dostawa boksów dla psów do schroniska w Orzechowcachoznaczenie sprawy:161562-2009                                                                                                 Orzechowce 16-06-09r.
 
MIKROMETAL Sp.z o.o.                                                                                                                                                                                                             
Malinie 315d,                                                                                                                                                                                                                                                                           
39-331 Chorzelów


dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę do schroniska w Orzechowcach boksów dla psów – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1.Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z 29 stycznia 1004r. – Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity z 2007rok Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający po dokonaniu badania oraz oceny złożonych ofert zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu o którym mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Za najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia została uznana oferta złożona przez firmę: MIKROMETAL Sp. z o. o. Malinie 315d, 39-331 Chorzelów. Cena oferty wybranej wynosi 87.291,00zł(brutto). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, a cena była jedynym kryterium oceny ofert, tj.Cena=100%. Wybrana oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieniem jak w rozdz. XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zamieszczonym tam wzorem:                                                          
C = najniższa oferowana cena (brutto)x100%x100 pkt.                                                                                                                                     
 cena oferty badanej brutto                                                                                                                                                                                       
 Wykonawca spełnił również wszystkie warunki udziału w postępowaniu  przedstawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Do przedmiotowego przetargu zostało złożone 11 ofert, w 2 nie spełniały warunków zamówienia. Oprócz Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oferty złożyli:                                                                                                                                                                             
 1)DEKAM Kamil Dębowski, 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 77c, cena oferty 158.895,00zł. Oferta ta uzyskała ocenę 54,93 pkt.                                                                                                                                                                               
2) „Metalex” Piotr Dziura, 37-450 Stalowa Wola, ul. Klonowa 14, cena oferty  108.372,60zł. Oferta ta uzyskała ocenę 80,54 pkt.                                                                                                                                                                              
3) Zakład Usług Przemysłowych „APEIRON” Jacek Trepka, 32-300 Olkusz, ul. Spółdzielcza 2, cena oferty 163.876,50zł. Oferta ta uzyskała ocenę 53,26 pkt.                                                                                                                        
4) „Metalkop” Sp. z o. o. Zabrze, ul. Hagera 43, cena oferty 103.761,00zł. Oferta ta uzyskała ocenę 84,31 pkt.     
5) Centrum Kształcenia Praktycznego Warsztaty Szkolne, 37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 97a, cena oferty 125.999,89zł. Oferta ta uzyskała ocenę 69,27 pkt.                                                                                                                
6) „WSTECH” S.C.  R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur , 38-500 Sanok, ul. Okulickiego 43, cena oferty 137.250,00zł. Oferta ta uzyskała ocenę 63,60 pkt.                                                                                                                            
7) „ KONSTRUKCJE” Sp. z o. o. 33-100 Tarnów, ul. Wałowa 34, cena oferty 129.673,80zł. Oferta ta uzyskała ocenę 67,31 pkt.                                                                                                                                                                          
8) Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „FADOM” S.A. 37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 26, cena oferty 142.740,00zł. Oferta ta uzyskała ocenę 61,15 pkt.                                                                                                       
Oferty nie spełniające warunków zamówienia:                                                                                                                              
1)  „Rol-Met” Maria Dziemiela, Pogwizdów Nowy Nr 145, 36-062 Zaczernie (nieaktualne zaświadczenie)                                                                                                                               
2) Usługi Spawalnicze i Monterskie Józef Kamiński, Rożniatów 132, 37-205 Zabrze (brak kompletnych dokumentów).
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Pzp mogą państwo wnieść pisemny protest do Zamawiającego wobec czynności podjętych w toku prowadzonego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.                                                                                                                            
  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego a także zawierać żądanie i przytoczenie zarzutów  oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 
 
 

Wersja XML