Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005”

Przemyśl 2011-03-31

BRMP.II.5.122-1/11                

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005”

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu Uchwały Nr 13/2011 z dnia 24 lutego 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – Aktualizacja 2004/2005” dla obszaru miasta w jego granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie na adres: „Urząd  Miejski w Przemyślu, Rynek 1”, w terminie do dnia 20 maja 2011r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 23426656
w tym miesiącu: 188630
dzisiaj: 8640

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1