Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 7/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 7/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 11 stycznia 2012 roku


w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami


Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Przemyśla

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Przemyśl odrębnymi ustawami na 2012r. zgodnie  z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta Przemyśla.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Robert Choma

 

PDFZarządzenie Nr 7/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Wersja XML