Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 263/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 263/2012
Prezydenta Miasta  Przemyśla
z dnia 24 lipca 2012r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674z późn. zm.), w związku z wnioskiem nauczyciela o podjęcie  postępowania egzaminacyjnego, zarządzam co następuje:
  


   
§ 1

Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Nataliyi Knyshyk, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  w składzie:
1) Elżbieta Tarnawska - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca komisji,
2) Renata Magnowska - Tumidajska -  przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
3) Anna Kądziela - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu,
4) Jacek Macina -  ekspert,
5) Maria Ryzner - Feduniewicz -  ekspert.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Robert Choma

Wersja XML