Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 09.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 363834 - 2013  data zamieszczenia: 09.09.2013

 Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I.1) NAZWA I ADRES

 Nazwa:

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

 Adres pocztowy:

ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl

 Miejscowość: Przemyśl     Kod pocztowy: 37-700   Województwo: podkarpackie

Telefon: (16) 678 83 97          Fax: (16) 678 83 97

 Adres strony internetowej Zamawiającego:  www.fortytwierdzyprzemysl.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): -----------

 I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór konserwatorski oraz Badania archeologiczne i nadzór archeologiczny podczas realizacji Projektu pn.: „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi     

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór konserwatorski oraz badania archeologiczne

i nadzór archeologiczny podczas realizacji Projektu pn.: „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”, w zakresie obejmującym realizację następujących zadań:

 

Zadanie nr 1 - Zagospodarowanie terenu parku i pałacu Humnickich w Birczy.

Zakres: prace remontowo-budowlane w piwnicach, zmiana układu przestrzennego pomieszczeń, wzmocnienie fundamentów, drenaż opaskowy, instalacje: elektryczna, c.o., c.w.u., kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna, wyposażenie pomieszczeń, prace porządkowe i pielęgnacyjne w parku.

Zadanie nr 2 - Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce.

Zakres: rewitalizacja odcinka drogi fortecznej: remont nawierzchni, wycinka drzew, krzaków, rozmieszczenie urządzeń turystycznych; odbudowa drogi wewnętrznej w Prałkowcach wraz z odbudową parkingu, modernizacja drogi i dojazdu do mostu, przebudowa ogrodzenia cmentarza.

Zadanie nr 3 - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach.

Zakres: prace budowlane i montażowe, prace wyburzeniowe, wykonanie instalacji: kanalizacyjnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, wyposażenie.

Zadanie nr 4 - Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach

i Fortu XV Borek.

Zakres: prace rewitalizacyjne obiektu fortyfikacyjnego - Fortu XV Borek, koszar w Siedliskach oraz sieci komunikacyjnej fragmentu południowej części twierdzy.

Zadanie nr 5 - Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu.

Zakres: prace rozbiórkowe, budowlane, prace konserwatorskie, przyłącza wodociągowe

i kanalizacyjne, wewnętrzna instalacja: wod.- kan., elektryczna, nawierzchnia na placykach

i ścieżkach, prace konserwatorskie muru kurtynowego, trapy i schody, schody żelbetowe terenowe, platforma widokowa z barierką, montaż oświetlenia, wycinka drzew.

Zadanie nr 6 - Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników.

Zakres: adaptacja dróg gruntowych i ciągów pieszych w trasie ścieżki oraz miejsc lokalizacji przystanków, nasadzenia drzew i krzewów, budowa drewnianych obiektów małej architektury budowa palenisk z cokołem kamiennym.

Zadanie nr 7 - Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl.

Zakres: prace zabezpieczające i adaptacyjne, prace ziemne, ścieżki żwirowe, montaż tablic informacyjnych, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci, usunięcie drzew i krzewów wraz z nasadzeniem nowych, prace konserwatorskie w obiektach fortecznych, remont istniejącej nawierzchni w systemie Mc Adam i nawierzchni asfaltowej w wybranych odcinakach dróg dojazdowych do fortów na terenie trasy, 3 parkingi z drogami manewrowymi i miejscami postojowymi oraz chodnikami, ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 77 w m. Duńkowiczki.

 Zadania realizowane będą na obiektach dziedzictwa kulturowego wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego.

Szczegółowy zakres robót podlegający nadzorowi konserwatorskimi i archeologicznemu określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opis projektu - zał. nr 8 do SIWZ.

II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 71.52.00.00-9, 71.35.61.00-9, 71.35.19.14-3

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:    tak,   liczba części:  2         

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:      nie            

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia:   30.09.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:                                                                                                                                                                 Część nr 1: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część nr 2: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część nr 1:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru konserwatorskiego nad wykonaniem prac konserwatorskich lub kierowanie pracami konserwatorskimi w obiekcie fortecznym lub innym, wpisanym do rejestru zabytków lub objętym inną formą ochrony konserwatorskiej, o wartości usługi co najmniej 50.000,00 zł

Część nr 2:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru archeologicznego nad wykonywaniem prac archeologicznych lub badań archeologicznych w obiekcie fortecznym lub innym, wpisanym do rejestru zabytków lub objętym inną formą ochronny konserwatorskiej o wartości usługi co najmniej 100.000,00 zł

 

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część winien posiadać odpowiednie doświadczenie dla poszczególnej części.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część nr 1:

a) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli będzie dysponował jedną osobą na stanowisku inspektora nadzoru robót konserwatorskich, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych: na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

b) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli będzie dysponował jedną osobą na stanowisku inspektora nadzoru ds. zieleni, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości w tym zakresie, odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

c) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli będzie dysponował jedną osobą na stanowisku architekta, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta po ukończeniu studiów wyższych na kierunku architektura i urbanistyka oraz doświadczenie w projektowaniu lub konsultacjach w zespołach zabytkowych - fortyfikacji nowożytnej i XIX i XX w., ewentualnie w zabytkowych zespołach inżynieryjnych lub przemysłowych także: parkowo-dworskich, klasztornych, memorialnych.

 

Część nr 2:

a) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli będzie dysponował jedną osobą na stanowisku archeologa, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbył co najmniej 12-miesięczną praktykę w zakresie tych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 987), a także posiada doświadczenie w prowadzeniu badań szerokopłaszczyznowych lub może się wykazać zakresem robót przy obiekcie fortecznym z otoczeniem.

b) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli będzie dysponował jedną osobą na stanowisku konsultanta w zakresie historii i budowy obiektów fortecznych, która posiada wykształcenie wyższe.

c) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli będzie dysponował jedną osobą na stanowisku architekta krajobrazu, która posiada tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku architektura krajobrazu oraz doświadczenie w projektowaniu lub nadzorowaniu w zespołach zieleni.

 

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST 1. USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

-              wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

-              wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

-              oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-              oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

-              aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 2 4 u st. 1 pkt 2 u stawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-              aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-              aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-              aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-              aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 – wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej..

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo pkt. III.5)

1)   wypełniony formularz ofertowy

2)   pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

3)   dowód wniesienia wadium

4)   pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :     

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:                       Przetarg nieograniczony

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:                                   najniższa cena

   

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne), uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym,

c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, termin sprawowania niniejszego nadzoru zostanie dostosowany aneksem odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania robót budowlanych,

d) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

e) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

f) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.                                                            

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fortytwierdzyprzemysl.pl; www.przemysl.pl/bip/zamówieniapubliczne/zgftp; www.zdizam.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, cena: SIWZ w wersji papierowej - 100 zł  netto; Dokumentacja projektowa w wersji papierowej - 1500 zł netto.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  ofert:      

Data: 20.09.2013                  Godzina:  900

Miejsce:  Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl,  I piętro.

     

 IV.4.5) Termin związania ofertą:

 

okres w dniach: 30  (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura) oraz z budżetu Państwa.

                                                          

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK  I

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ nr: 1  NAZWA: Nadzór konserwatorski

1) KRÓTKI OPIS  ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA : Nadzór konserwatorski podczas realizacji Projektu pn.: „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”

Szczegółowy zakres robót podlegający nadzorowi konserwatorskimi określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opis projektu - zał. nr 8 do SIWZ

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  71.52.00.00-9 71.35.61.00-9

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT:  najniższa cena

CZĘŚĆ nr: 2  NAZWA: Badania archeologiczne i nadzór archeologiczny

1) KRÓTKI OPIS  ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA :  Badania archeologiczne i nadzór archeologiczny podczas realizacji Projektu pn.: „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”

Szczegółowy zakres robót podlegający nadzorowi archeologicznemu określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opis projektu - zał. nr 8 do SIWZ

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  71.35.19.14-3

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2014 r.

4) KRYTERIA OCENY OFERT:  najniższa cena


Załączniki:

 

 

 

Dokumentacja projektowa:

 1. Zadanie Nr 1
 2. Zadanie nr 2 - Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego żołnierzy austro-węgierskich w miejscowości Brylińce
 3. Zadanie nr 3 - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach
 4. Zadanie nr 4 - Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach, Fortu XV Borek
 5. Zadanie nr 5 - Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu
 6. Zadanie nr 6 - Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników
 7. Zadanie nr 7 - Szlak fortecznej turystyki kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl

 

Wersja XML