Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa produktów żywnościowych do przedszkola nr 9 w Przemyślu.

Przemyśl: Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 9 w Przemyślu         NR OGŁOSZENIA: 260063-2013          data zamieszczenia  03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 9, ul. Słowackiego 34, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 678 57 96.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 9 w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów żywnościowych z podziałem na pakiety: - pakiet nr 1: przyprawy i koncentraty - pakiet nr 2: pozostałe artykuły żywnościowe - pakiet nr 3: mięso i wędliny - pakiet nr 4: warzywa i owoce - pakiet nr 5: ryby i mrożonki - pakiet nr 6: pieczywo i drożdżówki, pakiet nr 7: mleko unijne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014- 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena, wysoka jakość.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl/bip/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole nr 9 ul. Słowackiego 34, 37-700 Przemyśl, Tel. 16 678 57 96.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole nr 9 ul. Słowackiego 34, 37-700 Przemyśl, kancelaria przedszkola.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 30.12.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1: przyprawy i koncentraty.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2: pozostałe artykuły żywnościowe.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3: mięso i wędliny.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4: warzywa i owoce.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5: ryby i mrożonki.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6: pieczywo i drożdżówki.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7: mleko unijne UHT.

Dostawca mleka i przetworów mlecznych (unijnych) do placówek oświatowych zatwierdzony przez Agencję Rynku Rolnego.

DOTZał. Nr 5 Projekt umowy

DOTZał. Nr 5 Projekt umowy

XLWZał. Nr 3 Formularz cenowy

DOTZał. Nr 4 Formularz oferty

DOTSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

DOTZał. Nr 1 do SIWZ Oświadczenie

DOTZał. Nr 2 do SIWZ Oświadczenie

DOTInformacja o wyborze oferty

Wersja XML