Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Przemyślu o naborze na stanowisko Referent ds. ekonomiczno - osobowych

Ogłoszenie o naborze Dyrektora Przedszkola nr 2 w Przemyślu kandydatów na stanowisko : Referent ds. ekonomiczno – osobowych w Przedszkolu Nr 2 w Przemyślu Wymiar czasu pracy : pełny wymiar czasu pracy - 1 etat 1. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania : Wymagania niezbędne : • Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych . • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa : przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe . • Ukończyła jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe o kierunku Prawo i Administracja - Administracja Publiczna posiada co najmniej 6 – miesięczną praktykę na w/w stanowisku . • . Wymagania dodatkowe : • Obsługa komputera , znajomość obsługi programów komputerowych /Program Płacowy , Program Płatnik / Ponadto kandydata powinna cechować : • kreatywność i umiejętności organizacyjne, • wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, • znajomość zagadnień z zakresu Prawa Pracy / Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela/, 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem : Podstawowe zadania i obowiązki wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku Referenta d/s ekonomiczno – osobowych 2. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem , które powinna zawierać oferta : • List motywacyjny. • Życiorys / CV / uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej . • Kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe , miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo . 2 • Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko. • Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy. • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych . • Poświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne. • Oświadczenie o nie karaniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o której mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej / Dz.U. z 2005 nr 14 poz. 1145 /. 4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko Referenta ds. ekonomiczno – osobowych Przedszkola Nr 2 w Przemyślu ” w terminie od dnia 7 kwietnia 2006 do dnia 20.04.2006 na adres Przedszkole Nr 2 w Przemyślu ul. Bartosza Głowackiego 17 . Oferty przyjmowane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do l5.00 Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /przemyśl.bip-gov.pl/ . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Referenta ds. ekonomiczno – osobowych w Przedszkolu Nr 2 w Przemyślu : • bieżące prowadzenie zbiorów przepisów prawnych , pism jednostek nadrzędnych dot. interpretacji przepisów oraz innych wyjaśnień w sprawach dotyczących powierzonego stanowiska pracy , • niezwłoczne podejmowanie czynności związanych z wdrożeniem obowiązujących przepisów w zakresie spraw powierzonych , W zakresie spraw osobowych : • prowadzenie pełnej dokumentacji osobowej wszystkich pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy, • przygotowywanie decyzji Dyrektora Przedszkola dot. spraw osobowych związanych z zatrudnianiem pracowników, rozwiązywaniem umów o pracę ,przeszeregowaniem, • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy , prowadzenie ewidencji czasu pracy , rozliczanie nieobecności w pracy , W zakresie spraw ekonomicznych : • sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń, • wystawianie zaświadczeń pracownikom o dochodach . W zakresie ubezpieczeń społecznych : • obliczanie zasiłków chorobowych macierzyńskich zgodnie z obowiązującymi przepisami , • prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych ,macierzyńskich rodzinnych i pielęgnacyjnych , • sporządzanie zestawień podstaw i składek ubezpieczeniowych, • sporządzanie deklaracji ZUS / zgłoszeniowych , rozliczeniowych/, • przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych drogą elektroniczną . • przygotowywanie wniosków emerytalnych , sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP – 7 . W zakresie spraw socjalnych : • prowadzenie ewidencji przyznanych zapomóg i pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Prowadzenie Archiwum / kartoteki płacowe , listy płac, akta osobowe pracowników zwolnionych/ Sporządzanie Sprawozdań Statystycznych Z-3, Z-O6, Z-12,Z-05
Autor: Janina Borocka
Wersja XML