Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola nr 2 o naborze kandydatów na stanowisko

Ogłoszenie o naborze Dyrektora Przedszkola nr 2 w Przemyślu kandydatów na stanowisko: Główny Księgowy Przedszkola Nr 2 w Przemyślu Wymiar czasu pracy: 0,50 etatu 1. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne : •Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych . •Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa : przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe. •Ukończyła jednolite studia magisterskie , ekonomiczne, wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości. lub •Średnią , policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6 letnia praktykę w księgowości. Wymagania dodatkowe : •Obsługa komputera , znajomość obsługi programów komputerowych /Word,Exel / Ponadto kandydata powinna cechować : •kreatywność i umiejętności organizacyjne, •wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, •znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, 1.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem: 1/ prowadzenie rachunkowości przedszkola, 2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym , 4/ dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 5/ podstawowe zadania i obowiązki wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego Przedszkola Nr 2 w Przemyślu . 2.Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem , które powinna zawierać oferta: •List motywacyjny. •Życiorys / CV / uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej . •Kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe , miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo . •Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko. •Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy. •Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych . •Poświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne. •Oświadczenie o nie karaniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o której mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej / Dz.U. z 2005 nr 14 poz. 1145 /. 4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego Przedszkola Nr 2 w Przemyślu ” w terminie od dnia 23.01.2006 do dnia 6.02.2006 na adres Przedszkole Nr 2 w Przemyślu ul. Bartosza Głowackiego 17 . Oferty przyjmowane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do l5.00 Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /przemyśl.bip-gov.pl/ . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego Przedszkola Nr 2 w Przemyślu 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zadań objętych gospodarką budżetową i pozabudżetową, a w szczególności: •przyjmowanie , sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych, •dekretacja i segregacja dokumentów księgowych, •zatwierdzanie rachunków do zapłaty , list płacy, •przelewanie na bieżąco płatności za rachunki przedszkola, •prowadzenie syntetyki /dziennik główny / dla poszczególnych działalności, •prowadzenie ewidencji kont analitycznych podstawowego budżetu przedszkola i funduszu socjalnego, •comiesięczne uzgadnianie kosztów z wydatkami, •rozliczanie zaliczek i przeksięgowanie wydatków, •sporządzanie sprawozdań miesięcznych, półrocznych i rocznych dot5yczacych wydatków budżetowych, •sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących spraw księgowych, •prowadzenie pozaksięgowej ewidencji niektórych zakupów, 2.Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, racjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych i składników majątkowych. 3.Czuwanie nad przestrzeganiem zasad dyscypliny budżetowej i sprawowanie nadzoru w tym zakresie. 4.Podpisywanie wszelkich zleceń i dyspozycji w sprawach finansowych czy wywołujących skutki finansowe. 5.Sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego miesięcznych i rocznych 6.Rozliczanie funduszu plac/ PK/. 7.Naliczanie w kwitariuszu odpłatności za przedszkole. 8.Prowadzenie dokumentacji PZU .
Autor: Janina Borocka
Wersja XML