Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o wpis/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla

Karta usługi

Nazwa Karty usługi:

Wpis / zmiana wpisu / wykreślenie -  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla

 

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Przemyśla

 

Czas realizacji

Rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru działalności regulowanej dokonuje się w terminie 7 dni
od daty złożenia wniosku w Urzędzie

Zaświadczenie o wpisie do rejestru zostanie dostarczone pocztą lub można odebrać je osobiście
w
Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (w tym celu proszę zadeklarować we wniosku osobisty odbiór zaświadczenia, adres podany w części Karty: Dane adresowe).

 

Wymagane dokumenty

Od wnioskodawcy ubiegającego się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest złożenie:

 1. wniosku (druk do pobrania) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierającego:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
 1. oświadczenia (druk do pobrania) o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierającego:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
  ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;
 1. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa;
 2. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej

Uwaga

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Od wnioskodawcy ubiegającego się o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymagane jest złożenie

 1. wniosku (druk do pobrania) o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 2. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa;
 3. oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) dokumentu potwierdzającego zmianę, która jest przedmiotem wniosku;
 4. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Uwaga
Wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.


W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru (druk do pobrania).

 

Opłaty

 • 50,00 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej (wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru nie podlega opłacie skarbowej);
 • 25,00 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (rozszerzenie katalogu odbieranych odpadów komunalnych);
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych
  w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze;
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
 • 5,00 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003Getin Noble Bank S.A.;

 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter budynku przy ul. Wodnej 11).

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (tekst jednolity –  Dz.U.2020.1439 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  (tekst jednolity –  Dz.U.2019.1292 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (tekst jednolity – Dz.U.2020.1546 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity –  Dz.U.2020.256 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (tekst jednolity –  Dz.U.2020.797 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013.122);
 • Uchwała Nr 75/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
  (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 2980).

 

Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11

(II piętro, pok. nr 317)

 

Numery telefonów

16 / 675-20-60 wew. 525

 

Numery faks

16 678 64 49

 

Uwagi

 

 

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

 

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu, Rynek 1

 

Dni i godziny

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa – piątek w godz. 7.30 do 15.30

We wtorki w godz. 7.30 do 16.00

 

 

DOCzał.1-wniosek o wpis do rejestru, zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla.doc


DOCzał. 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.doc

DOCzał. 3 - Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla.doc

Wersja XML