Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Karta usługi

Nazwa Karty usługi:

Udzielenie / zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie miasta Przemyśla

 

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Przemyśla

 

Czas realizacji

Termin rozpatrzenia wniosku i wydanie zezwolenia wynosi 1 miesiąc, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy, od dnia złożenia wniosku w Urzędzie.

Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub można odebrać ją osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (w tym celu proszę zadeklarować we wniosku osobisty odbiór decyzji, adres podany w części Karty: Dane adresowe).

 

Wymagane dokumenty

Od wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest złożenie:

 1. wniosku (druk do pobrania,) o udzielenie zezwolenia zawierającego:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się
  o zezwolenie,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
  po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;
 1. aktualnego zaświadczenia Urzędu Skarbowego lub oświadczenia (druk do pobrania) o braku zaległości podatkowych;
 2. aktualnego zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenia (druk
  do pobrania) o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

4.    dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;

5.    oryginału dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną na miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej w Przemyślu;

6.    w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa;

 

oraz aktualnej dokumentacji potwierdzającej dane zawarte we wniosku:

7.    tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością stanowiącą zaplecze techniczno-biurowe oraz dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami technicznymi przeznaczonymi do wykonywania usług;

8.    dokument potwierdzający wykonywanie napraw, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.

W przypadku, gdy baza transportowa nie posiada miejsc do wykonywania napraw, mycia
i dezynfekcji pojazdów, należy udokumentować gotowość do wykonywania tych czynności przez inny, uprawniony podmiot;

Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Od wnioskodawcy ubiegającego się o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest złożenie:

 1. wniosku (druk do pobrania) o zmianę zezwolenia;
 2. oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) dokumentu potwierdzającego zmianę, która jest przedmiotem wniosku;
 3. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej;
 4. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa;

UWAGA!

Należy składać oryginały dokumentów. Zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego strona może złożyć odpis (kopię) dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Opłaty

 • 107,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia;
 • 53,50 zł – opłata skarbowa za zmianę wydanego zezwolenia dotyczącą przedłużenia terminu ważności zezwolenia (50 % stawki określonej za wydanie zezwolenia)
 • ! opłata dotyczy przypadku, jeżeli zezwolenie zostało wydane na okres krótszy, niż 10 lat;
 • 10,00 zł – inna zmiana zezwolenia, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
 • 24,00 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia;
 • 5,00 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003Getin Noble Bank S.A.;

 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter budynku przy ul.  Wodnej 11).

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (tekst jednolity –  Dz.U.2020.1439 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
  (tekst jednolity –  Dz.U.2019.1292 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (tekst jednolity – Dz.U.2020.1546 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity –  Dz.U.2020.256 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
  dla pojazdów asenizacyjnych
  (Dz.U.2002.193.1617);
 • Uchwała Nr 153/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
  (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r. poz. 5048 z późn. zm.);
 • Uchwała Nr 141/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl
  (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 3190).

 

Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11

(II piętro, pok. nr 317)

 

Numery telefonów

16 / 675-20-60 wew. 525

 

Numery faks

16 678 64 49

 

Uwagi

 

 

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

 

 

 

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu, Rynek 1

 

Dni i godziny

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa – piątek w godz. 7.30 do 15.30

We wtorki w godz. 7.30 do 16.00

 

 

DOCzał. 1- Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc


DOCzał. 2 - Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.doc

Wersja XML