Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

Nazwa Karty usługi:

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

 

Kogo dotyczy

 Obywatele

 

Czas realizacji

Pozwolenia wydawane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku, gdy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby uprawnionej lub pełnomocnika o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na cmentarzach zlokalizowanych na terenie Powiatu ( stanowiący załącznik do karty usługi).

Załączniki do wniosku:

 1. akt zgonu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 2. w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się sporządzony w języku polskim dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej;
 3. udzielone pełnomocnictwo od wnioskodawcy dla firmy pogrzebowej zajmującej się przewozem zwłok/szczątków z zagranicy;
 4. w przypadku działania przez pełnomocnika dowód wniesienia opłaty skarbowej
  w kwocie 17,00 zł od pełnomocnictwa numer konta 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003.

 

Opłaty

 1. Pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy są wolne
  od opłaty skarbowej
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dokonać opłaty w kwocie 17,00 zł
  od pełnomocnictwa.
 3. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty wydania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który wydał to rozstrzygnięcie.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz.U.2020 r. poz. 256 z poźn. zm. ).
 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020 r. poz. 1947 z późn. zm. ).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.2007.249.1866)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.2001.153.1783 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U.2001.152.1742).

 

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Dane adresowe

Rynek 1, 37-700 Przemyśl

 

Numery telefonów

16 675 20 65 lub 16 678 25 56

 

Numery faks

16 678 64 49

 

Uwagi

 

 

Strona BIP

 

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1 – parter, pok. nr 1.

 

Dni i godziny

Poniedziałek, Środa - Piątek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 – 16.00

 

DOCXpozwolenie-na-sprowadzenie-zwlokszczatkow-ludzkich-z-zagranicy-w-celu-ich-pochowania-1-1.docx

Wersja XML