Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYREJESTROWANIE POJAZDU

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Kogo dotyczy

WŁAŚCICIELI POJAZDÓW

Czas realizacji

Niezwłocznie. Formalności związane z wyrejestrowaniem pojazdu trwają ok. 20 min. od momentu złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Uwagi:

Maksymalny czas rozpatrzenia sprawy, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wyrejestrowanie (wg wzoru, dostępny w urzędzie lub na stronie  internetowej).
 2. Załączniki do wniosku w przypadku:

 

 1. demontażu pojazdu;
 1. kradzieży pojazdu;
 1. wywozu pojazdu za granicę;
 1. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 1. trwałej i zupełnej utraty pojazdu;
 1. Do wglądu:

Opłaty

 1. Opłata skarbowa:
 1. Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokości właściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu). Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019. 2130 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457).
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2019.2546)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2019.2214).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020.256).

Dane urzędu:

URZĄD  MIEJSKI  W  PRZEMYŚLU 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11,  e-mail:

Numery telefonów

rejestracja pojazdów tel. 16/ 678 21 83, 16 675 20 02

wydawanie dowodów rej. 16/ 675 20 03

Numery faks

fax. 16/ 678-61-86

Uwagi

Strona BIP

www.bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. 116

Dni i godziny

poniedziałek, środa-piątek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30- 16.00

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek - wyrejestrowanie pojazdu.docx
 

 

Kliknij, aby poznać opis usługi w systemie PSEAP Kliknij, aby złożyć wniosek ONLINE przy pomocy platformy ePUAP
Wersja XML