Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU/NABYCIU POJAZDU

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU/NABYCIU POJAZDU

Kogo dotyczy

Właściciela/i pojazdu

Czas realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

1. Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu (wniosek dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

2. Załącznik:

kopia dokumentu, na podstawie którego przeniesiono własność pojazdu (np. umowa sprzedaży, rachunek uproszczony, faktura VAT).

pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta);

3. Do wglądu:

-   dokument tożsamości;

Opłaty

Nie podlega opłacie komunikacyjnej.

Opłata skarbowa:

- 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego  stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji się, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256);
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.).

Dane urzędu

Urząd Miejski w Przemyślu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Dane adresowe

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11,  e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Numery telefonów

Rejestracja pojazdów tel. (16) 678-21-83, 675-20-02, 675-20-20

Wydawanie dowodów rej. tel. (16) 675-20-03

Numery faks

fax. (16) 678-61-86

Uwagi

Od 01.01.2020 r. obowiązują kary związane z rejestracją i zbyciem/nabyciem pojazdów.

W związku z powyższym, kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Strona BIP

www.bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

ul. Wodna 11, 37-700 Przemyśl, pok. 115

Dni i godziny przyjmowania stron

Poniedziałek, środa-piątek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30- 16.00

 

DOCXWniosek_-_Zawiadomienie_o_nabyciu.docx
DOCXWniosek_-_Zawiadomienie_o_zbyciu.docx
 

Kliknij, aby poznać opis usługi w systemie PSEAP Kliknij, aby złożyć wniosek ONLINE przy pomocy platformy ePUAP
Wersja XML