Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO - UTRATA LUB ZNISZCZENIE

WYDANIE WTÓRNIKA  DOWODU REJESTRACYJNEGO - UTRATA LUB ZNISZCZENIE

Kogo dotyczy

Właścicieli pojazdów  

Czas realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o  wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

2. Załączniki w oryginale:

- Dowód rejestracyjny - w przypadku jego zniszczenia.

- Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnych badań technicznych,

- Karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- Oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dot. utraty dowodu rejestracyjnego,

- Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

- Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście.

3. Do wglądu:

- Dokument tożsamości.

- Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

Organ rejestrujący:

- na wniosek właściciela pojazdu wydaje pozwolenie czasowe, dopuszczające   pojazd do ruchu -  ważne 30 dni.

Opłaty

 Opłata komunikacyjna w wysokości:

- 54,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)  wtórnik dowodu rejestracyjnego

- 72,50 zł + 1,00 zł (opłata ewidencyjna)  w przypadku wydania pozwolenia  czasowego

 Opłata skarbowa  

- 17,00 zł  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1,  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia  2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.).

Dane urzędu

URZĄD  MIEJSKI  W  PRZEMYŚLU 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

Dane adresowe

 37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11,  e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Numery telefonów

tel. 16/ 675-20-02  16 678-21- 83

Numery faks

fax. 16/ 678-61-86

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11, pok. 116

Dni i godziny

poniedziałek, środa-piątek w godz. 7:30-15.30, wtorek w godz. 7:30- 16:00


DOCXWNIOSEK - Wydanie wtórnika Dowodu Rejestracyjnego - utrata lub zniszczenie.docx
 

Kliknij, aby poznać opis usługi w systemie PSEAP Kliknij, aby złożyć wniosek ONLINE przy pomocy platformy ePUAP
Wersja XML