Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOKONANIE LUB ANULOWANIE WPISU O ZASTAWIE REJESTROWYM

Nazwa usługi:
DOKONANIE LUB ANULOWANIE WPISU O ZASTAWIE REJESTROWYM
Kogo dotyczy:

Właściciel/ka pojazdu

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Niezwłocznie
Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wpisanie lub skreślenie zastawu.

2.Załączniki w oryginale:

- dowód własności pojazdu,

- karta pojazdu jeżeli była wydana,

A. W przypadku wpisania adnotacji o zastawie rejestrowym należy dołączyć:

aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.

B.W przypadku wykreślenia adnotacji o zastawie rejestrowym należy dołączyć:

    odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów,           o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemną informację o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

3.Do wglądu:

 • dowód osobisty,
 •  aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą przez upoważnioną osobę,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia potwierdzona przez upoważnioną osobę (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
Opłaty:

 Opłata skarbowa  

-  17,00 zł  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Podstawa prawna::

1.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym  ( Dz. U. 2017, poz.1260 z późn.zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11  grudnia  2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania  oraz  wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz.U. 2017, poz. 2355 ).
3.Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2017 r. poz.1257 z późn. zm.).
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U. 2016 r., poz. 1827z późn. zm.).

Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Wodna 11 | pok. 16
Telefon:

+48166752002  lub +48166782183
e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-16.00

Pliki do pobrania:
DOCXwniosek karta usł.40.docx
 

Wersja XML