Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ LUB ZNAKÓW LEGALIZACYJNYCH

WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ, ZNAKÓW LEGALIZACYJNYCH

Kogo dotyczy:

Właściciela/i pojazdu

Czas realizacji:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwagi :

Właściciel pojazdu przed upływem wyżej oznaczonego terminu, winien odebrać w tut. urzędzie   nalepkę kontrolną lub/i  znaki legalizacyjne przedkładając:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu
 2. Dokument tożsamości.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o  wydanie nalepki kontrolnej lub znaków legalizacyjnych.
 2. Załączniki w oryginale:
 1. Do wglądu:

Opłaty:

Opłata komunikacyjna w wysokości:

Opłata skarbowa:  

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, przy ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11  grudnia  2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości  opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840);
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.2546);
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2019.2214)

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Dane adresowe:

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11,  e-mail:

Numery telefonów:

Rejestracja pojazdów tel. (16) 678-21-83, 675-20-02

Wydawanie dowodów rej. tel. (16) 675-20-03

Numery faks:

fax. (16) 678-61-86

Strona BIP:

www.bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów:

ul. Wodna 11, 37-700 Przemyśl, pok. 116

Dni i godziny:

poniedziałek, środa-piątek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-16.00

pliki do pobrania:

DOCXWniosek - Wtornik nalepki kontrolnej i znakow legalizacyjnych.docx
 

Kliknij, aby poznać opis usługi w systemie PSEAP Kliknij, aby złożyć wniosek ONLINE przy pomocy platformy ePUAP
Wersja XML