Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH – ZNISZCZENIE, ZGUBIENIE, KRADZIEŻ, W PRZYPADKU TABLIC NIEZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM WZOREM.

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH

Kogo dotyczy:

Właściciela/i pojazdu

Czas realizacji:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ rejestrujący:

Uwagi :

Właściciel pojazdu przed upływem wyżej oznaczonego terminu, winien wymienić w tut. urzędzie pozwolenie czasowe na dowód rejestracyjny przedkładając:

 1. Wydane pozwolenie czasowe
 2. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 3. Dokument tożsamości
 4. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie nowych tablic lub  wtórnika
 2. Załączniki w oryginale:
 1. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:
 1. W przypadku utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:
 1. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje, nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po zwróceniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych.
 2. W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:
 1. W przypadkach, o których mowa pkt. A - C, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

 1. Do wglądu:

W przypadku zniszczenia, zgubienia, kradzieży, tablic wydanych po 30 czerwca 2018 możliwe jest wydanie wtórnika pojedynczej tablicy rejestracyjnej albo w komplecie w przypadku tablic wyprodukowanych do dnia 30 czerwca 2018, z uwagi na zmianę czcionki tablic rejestracyjnych.

Uwagi:

Pojazd posiadający oznaczenie tablic niezgodne z obowiązującym wzorem podlega  przerejestrowaniu i nadaniu nowego numeru rejestracyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.     

W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic. Właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych.

Opłaty:

Opłata komunikacyjna w wysokości:

 1. Dla samochodów:
 1. Dla motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów samochodowych innych (quadów) oraz przyczep:
 1. Dla motorowerów:

Opłata skarbowa  

 Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, przy ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11  grudnia  2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości  opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840);
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.2546);
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 z późn. zm.).

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Dane adresowe:

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11,  e-mail:

 

Numery telefonów:

Rejestracja pojazdów tel. (16) 678-21-83, 675-20-02

Wydawanie dowodów rej. tel. (16) 675-20-03

Numery faks:

fax. (16) 678-61-86

Strona BIP:

www.bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów:

ul. Wodna 11, 37-700 Przemyśl, pok. 116

Dni i godziny:

poniedziałek, środa-piątek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-16.00

pliki d pobrania:

DOCXWniosek - Wtornik tablic rejestracyjnych.docx
 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


 

Wersja XML