Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH – ZNISZCZENIE, ZGUBIENIE, KRADZIEŻ, W PRZYPADKU TABLIC NIEZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM WZOREM.

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH

Kogo dotyczy:

Właściciela/i pojazdu

Czas realizacji:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ rejestrujący:

- wydaje pozwolenie czasowe dopuszczające pojazd do ruchu ważne 30 dni oraz tablice rejestracyjne,

- zamawia dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Uwagi :

Właściciel pojazdu przed upływem wyżej oznaczonego terminu, winien wymienić w tut. urzędzie pozwolenie czasowe na dowód rejestracyjny przedkładając:

1. Wydane pozwolenie czasowe

2. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana

3. Dokument tożsamości

4. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie nowych tablic lub  wtórnika

2. Załączniki w oryginale:

- dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

- dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje  osobiście

- karta pojazdu, jeżeli była wydana.

A.W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

- przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.

B.W przypadku utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,

- złożeniu oświadczenia dotyczącego okoliczności utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych

C. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje, nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po zwróceniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych.

D.W przypadku kradzieży, zgubienia albo zniszczenia dodatkowej tablicy rejestracyjnej, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:

- dowodu rejestracyjnego,

- stosownego oświadczenia, że dodatkowa tablica rejestracyjna została skradziona, zgubiona albo zniszczona.

E.W przypadkach, o których mowa pkt. A - C, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (wtórnik)
z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, po przedstawieniu przez właściciela pojazdu:

- dowodu rejestracyjnego,

- karty pojazdu, jeżeli była wydana,

- stosownego oświadczenia

Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.

 

3. Do wglądu:

- dokument tożsamości,

- dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

W przypadku zniszczenia, zgubienia, kradzieży, tablic wydanych po 30 czerwca 2018 możliwe jest wydanie wtórnika pojedynczej tablicy rejestracyjnej albo w komplecie
w przypadku tablic wyprodukowanych do dnia 30 czerwca 2018, z uwagi na zmianę czcionki tablic rejestracyjnych.

 

Uwagi:

Pojazd posiadający oznaczenie tablic niezgodne z obowiązującym wzorem podlega  przerejestrowaniu i nadaniu nowego numeru rejestracyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.     

W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic. Właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych.

 

Opłaty:

Opłata komunikacyjna w wysokości:

1. Dla samochodów:

- 52,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna, w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika jednej tablicy

- 92,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna, w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych

2. Dla motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów samochodowych innych (quadów) oraz przyczep:

- 52,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna

3. Dla motorowerów:

- 42,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna

Opłata skarbowa  

-  17,00 zł  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

 Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, przy ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11  grudnia  2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości  opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840);
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2019.2546);
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 z późn. zm.).

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Dane adresowe:

37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11,  e-mail:

 

Numery telefonów:

Rejestracja pojazdów tel. (16) 678-21-83, 675-20-02, 675-20-20

Wydawanie dowodów rej. tel. (16) 675-20-03

Numery faks:

fax. (16) 678-61-86

Strona BIP:

www.bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów:

ul. Wodna 11, 37-700 Przemyśl, pok. 116

Dni i godziny:

poniedziałek, środa-piątek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-16.00


DOCXWniosek - Wtornik tablic rejestracyjnych.docx
 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


 

Wersja XML