Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WTÓRNIK KARTY POJAZDU - UTRATA LUB ZNISZCZENIE

Nazwa usługi:
WTÓRNIK KARTY POJAZDU - UTRATA LUB ZNISZCZENIE
Kogo dotyczy:

Właściciela/i pojazdu

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wtórnika (według wzoru dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej);

2. Załączniki w oryginale:

-  Dowód rejestracyjny

- stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące okoliczności zniszczenia/utraty karty pojazdu.

-  Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,

- Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta;

3. Do wglądu:

-  Dokument tożsamości

-  Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

przypadku pojazdu przed ponowną rejestracją ze zmianą właściciela i zmianą właściwości organu rejestrującego załącznikami do wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu są:

 1. Dowód rejestracyjny
 2. Tablice rejestracyjne
 3. Dokument/y własności pojazdu
 4. Zaświadczenie wydane przez  organ, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające dane zawarte w utraconej karcie pojazdu,

W przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją nowego pojazdu załącznikami do wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu są:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu
 2. Dokument/y własności pojazdu
 3. Zaświadczenie od  producenta/importera, potwierdzające wydanie utraconej karty.
Opłaty:

Opłata komunikacyjna w wysokości:

 • 75,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu lub ponowną rejestracją:

 • 253,50 zł + 2,50 zł (opłata ewidencyjna) pojazdy samochodowe
 • 195,00 zł + 2,00 zł (opłata ewidencyjna) motocykle;

 Opłata skarbowa:

 • 17,00 zł - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, przy ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.
  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019. 2130 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840 ze zm).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457).
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
  i Kierowców (Dz.U. 2022.738)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.
  2022.621 ze zm).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 ze zm).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Wodna 11 |
Telefon:

Rejestracja pojazdów tel. +4816 6782183, +48166752002
Wydawanie dowodów rej. tel. +4816 6752003
e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-16.00

pliki do pobrania:

DOCXWtornik_wniosek.docx

 

 

Wersja XML