Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE Z DOWODU REJESTRACYJNEGO

Nazwa usługi:
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE Z DOWODU REJESTRACYJNEGO
Kogo dotyczy:

Właściciela/i pojazdu

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (według wzoru dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
 2. W przypadku wydania zaświadczenia niezbędnego do rejestracji pojazdu potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie (dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu):
 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • stosowne oświadczenie dotyczące okoliczności utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu.
 1. W przypadku urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego:
 • podanie o wydanie zaświadczenia (ze wskazaniem w jakim celu ma być wydane).

Uwagi:

Zaświadczenie  wydawane jest na wniosek właściciela pojazdu. Zatem w przypadku, gdy dane wnioskującego o zaświadczenie są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu (jeżeli była wydana), należy przedłożyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu

 1. Do wglądu:
 • dokument tożsamości;
 • aktualny wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);      
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Opłaty:
 • 17 zł  - wydanie zaświadczenia;
 • 17 zł - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od  każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Tryb odwoławczy:
Brak
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia  2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019. 2130 z późn.zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256);
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 z późn. zm.).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Rynek 1
Telefon:

Rejestracja pojazdów tel. +4816 678-21-83, 675-20-02
Wydawanie dowodów rej. tel. +4816 675-20-03

e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30

Wtorek 7.30-16.00

E-Usługa:

Pliki do pobrania:
DOCXWNIOSEK - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE Z DOWODU REJESTRACYJNEGO.docx
 

 

Wersja XML