Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

Nazwa Karty usługi:

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Czas realizacji

Termin załatwienia sprawy - w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Wymagane dokumenty

Od wnioskodawcy ubiegającego się wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane są następujące dokumenty:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • D okument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków technicznych do prowadzenia określonej działalności.
 • W przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).
 • Tytuł prawny do terenu, na którym będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta do czasu przewiezienia ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 • Dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt.
 • Dokumenty potwierdzające gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom.
 • Dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.
 • Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do transportu zwierząt
  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu.
 • Oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływanie na nie.
 • aświadczenie o braku zaległości podatkowych.
 • Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Od wnioskodawcy ubiegającego się wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków technicznych do prowadzenia określonej działalności.
 • Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.).
 • Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii i Państwowego Inspektora Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności.
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania, wymagany przepisami prawa budowlanego, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności.
 • Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do transportu zwierząt
  przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • W przypadku braku urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych - dokument poświadczający gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez zakład prowadzący działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.
 • Dokument potwierdzający posiadanie środka transportu przystosowanego do transportu zwierząt spełniającego wymagania zawarte w przepisach odrębnych lub umowa z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie transportu zwierząt lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 • Dokumenty potwierdzające gotowość do udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku.
 • Oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływanie na nie.
 • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
 • Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Od wnioskodawcy ubiegającego się wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Dokument zatwierdzający zakład do prowadzenia działalności w zakresie grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków technicznych do prowadzenia określonej działalności (w tym umowa lub oświadczenie przedsiębiorcy odbierającego odpady powstałe w procesie spalania).
 • Dokumenty potwierdzające gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania, wymagany przepisami prawa budowlanego.
 • Dokument potwierdzający dopuszczenie środka do przewożenia zwłok zwierzęcych lub ich części przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu.
 • Opinia lub decyzja z zakresu ochrony środowiska.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lokalizacyjnych dotyczących grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w tym dokumentacji hydrologicznej.
 • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
 • Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP.

 

Opłatyty

616,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia,

308,00 zł – opłata skarbowa od zmiany zezwolenia,

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),

5,00 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 Getin Noble Bank S.A.;

 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter budynku przy
  ul.Wodnej 11)
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020.1439 z późn. zm.);
 • Uchwała Nr 54/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. poz. 5543);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020.638 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2020.1546 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U.2020.1421)

 

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Dane adresowe

Rynek 1, 37-700 Przemyśl

 

Numery telefonów

16 678 25 56

 

Numery faks

16 678 64 49

 

Uwagi

 

 

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

 

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1 – parter, pok. nr 1.

 

Dni i godziny

Poniedziałek, Środa - Piątek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 – 16.00

Załączniki:

DOCzal_1_-_wniosek_na_prowadzenie_dzialalnosci_w_zakresie_ochrony_przed_bezdomnymi_zwierzetami-1.doc
DOCzal_2_-_wniosek_na_prowadzenie_schroniska_dla_bezdomnych_zwierzat.doc
DOCzal_3_-_wniosek_na_prowadzenie_grzebowisk_zwlok_zwierzecych_spalarni_zwlok_zwierzecych_i_ich_czesci.doc

Wersja XML