Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (lata 2018/2019) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
3. oraz do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

 
 

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pani Grażyna Stojak

W sprawie ufundowania nowej płyty nagrobnej
śp. artysty plastyka
p. Edwarda Kmiecika

PDF1. G. Stojak - 23.11.2018 r. .pdf

23.11.2018 r.

07.12.2018 r.

PDF1. odp. G. Stojak - 07.12.2018 r. .pdf

2.

Pan Robert Bal

W sprawie przekazania laptopów użytkowanych przez radnych VII kadencji przemyskim szkołom podstawowym.

PDF2. R. Bal - 23.11.2018 r. .pdf

23.11.2018 r.

29.11.2018 r.

PDF2. R. Bal - 29.11.2018 r. .pdf

3.

Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
– ul. Reymonta.

PDF3. M. Jaworska-Żurawska - 27.11.2018 r. .pdf

28.11.2018 r.

17.12.2018 r.

PDF3. odp. M. Jaworska-Żurawska - 17.12.2018 r..pdf

4.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uprawnień radnego, wynikających
z wykonywania mandatu.

PDF4. A. Berestecki - 28.11.2018 r. .pdf

28.11.2018 r.

04.01.2019 r.

PDF04. odp. A. Berestecki - 04.01.2019 r..pdf
 

5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uruchomienia stałych kursów autobusów, obejmujących przystanek przy cmentarzu na Zasaniu.

PDF5. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf

04.12.2018 r. 18.12.2018 r. PDF5. odp. M. Kamiński - 18.12.2018 r..pdf
 
6. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dokonania przeglądu stanu technicznego przystanków autobusowych (ew. ich naprawa).

PDF6. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf

04.12.2018 r. 18.12.2018 r. PDF6. odp. M. Kamiński - 18.12.2018 r..pdf
 
7. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
– ul. Glazera.

PDF7. M. Kamiński - 04.12.2018 r..pdf

04.12.2018 r. 18.12.2018 r.

PDF7a. odp. M. Kamiński - 06.12.2018 r. .pdf

PDF7b. odp. M Kamiński - 18.12.2018 r..pdf
 

8. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie danych liczbowych, dotyczących dzieci i młodzieży
w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Przemyśl
.

PDF8. G. Hayder - 06.12.2018 r..pdf

06.12.2018 r. 13.12.2018 r. PDF8. odp. G. Hayder - 13.12.2018 r. .pdf
 
9.   Pan Janusz Zapotocki

W sprawie utworzenia przystanku autobusowego
na żądanie – na wysokości ul. Krakusa.

PDF9. J. Zapotocki - 06.12.2018 r..pdf

06.12.2018 r. 20.12.2018 r. PDF9. odp. J. Zapotocki - 20.12.2018 r..pdf
 
10. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont i budowę
ul. Goszczyńskiego (wyszczególniony odcinek).

PDF10. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf
 

10.12.2018 r. 09.01.2019 r. PDF10. odp. A. Berestecki - 09.01.2019 r..pdf
 
11. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ul. Grochowskiej
(wyszczególniony odcinek).

PDF11. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf

10.12.2018 r. 09.01.2019 r. PDF11. odp. A. Berestecki - 09.01.2019 r..pdf
 
12. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont
ul. Poniatowskiego.

PDF12. A. Berestecki - 10.12.2018 r..pdf

10.12.2018 r. 09.01.2019 r. PDF12. odp. A. Berestecki - 09.01.2019 r..pdf
 
13. Pani Ewa Sawicka

W sprawie podjęcia działań, w związku
z niszczeniem przez inwestora - jezdni
i chodnika na
ul. Goszczyńskiego.

PDF13. E. Sawicka - 10.12.2018 r..pdf

10.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF13. odp. E. Sawicka - 04.01.2019 r..pdf
 
14. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przywrócenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Reymonta.

PDF14. M. Jaworska-Żurawska - 03.12.2018 r..pdf

03.12.2018 r. 12.12.2018 r. PDF14. odp. M. Jaworska-Żurawska - 12.12.2018 r. .pdf
 
15. Pani Grażyna Stojak

W sprawie uczczenia
śp. poety p. Zbigniewa Herberta.

PDF15. G.Stojak - 12.12.2018 r. .pdf

12.12.2018 r.

17.12.2018 r.
04.01.2019 r.

PDF15. odp. G. Stojak - 17.12.2018 r..pdf

PDF15.1. odp. G. Stojak - 04.01.2019 r..pdf
 

16. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie przebudowy przejść dla pieszych.

PDF16. interp. G. Hayder - 13.12.2018 r..pdf
 

13.12.2018 r. 21.12.2018 r. PDF16. odp. G. Hayder - 21.12.2018 r..pdf
 
17. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przekazania grafików udostępniania obiektów sportowych.

PDF17. interp. M. Kowalski - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF17. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
18. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia udzielonego klubom i stowarzyszeniom sportowym przez spółki miejskie w 2018 r.

PDF18. interp. M. Kowalski - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r.

04.01.2019 r.

PDF18. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
19. Pan Marcin Kowalski

W sprawie rozliczeń
z porozumień zawartych między Przemyskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji a Gminą Miejską Przemyśl,
w zakresie udostępniania obiektów
sportowo-rekreacyjnych
w 2018 r.

PDF19. interp. M. Kowalski - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF19. odp. M. Kowalski - 03.01.2019 r..pdf
 
20. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zabezpieczenia ścieżki rowerowej na odcinku
kładka - Prałkowce.

PDF20. interp. M. Kamiński - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF20. odp. M. Kamiński - 03.01.2019 r..pdf
 
21. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przeniesienia filii Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy
ul. Św. Jana.

PDF21. interp. M. Kamiński - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 27.12.2018 r. PDF21. odp. M. Kamiński - 27.12.2018 r..pdf
 
22. Pan Maciej Kamiński

W sprawie skoordynowania rocznego kalendarza imprez.

PDF22. interp. M. Kamiński - 14.12.2018 r..pdf
 

14.12.2018 r. 31.12.2018 r. PDF22. odp. M. Kamiński - 31.12.2018 r..pdf
 
23. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia barierki przy schodach prowadzących z Rynku
w kierunku ul. Fredry.

PDF23. interp. A. Berestecki - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r.

07.01.2019 r.
21.01.2019 r.

15.05.2019 r.

PDF23. odp. A. Berestecki - 07.01.2019 r..pdf
PDF23.1. odp. A. Berestecki - 21.01.2019 r..pdf
PDF23. odp. A. Berestecki - 15.05.2019 r.pdf

 
24. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

PDF24. interp. A. Berestecki - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF24. odp. A. Berestecki - 03.01.2019 r..pdf
 
25. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zadaszenia przystanku przy
ul. Węgierskiej.

PDF25. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF25. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
26. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej budynku i terenu po Przedszkolu Miejskim Nr 12
przy ul. Dolińskiego.

PDF26. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF26. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
27. Pan Marcin Kowalski

W sprawie odśnieżania
ul. Narutowicza.

PDF27. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 08.01.2019 r. PDF27. odp. M. Kowalski - 08.01.2019 r..pdf
 
28. Pan Marcin Kowalski

W sprawie rozliczenia przyznanej dotacji dla Stowarzyszenia
Gim Basket 2.

PDF28. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 11.01.2019 r. PDF28. odp. M. Kowalski - 11.01.2019 r..pdf
 
29. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ustawienia znaków drogowych, mających poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy ul. Piłsudskiego.

PDF29. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 28.12.2018 r.
21.01.2019 r.
PDF29. odp. M. Kowalski - 28.12.2018 r..pdf
PDF29.1. odp. M. Kowalski - 21.01.2019 r..pdf


 
30. Pan Marcin Kowalski

W sprawie stosowania mobbingu
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
w Przemyślu.

PDF30. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r.

03.01.2019 r.

PDF30. odp. M. Kowalski - 03.01.2019 r..pdf
 
31. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy szkód powstałych na elewacjach budynków objętych nadzorem Konserwatora Zabytków, w czasie prowadzonej kampanii wyborczej.

PDF31. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF31. odp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 
32. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zatrudnienia na umowę
o pracę w Urzędzie Miejskim
oraz spółkach miejskich.

PDF32. interp. M. Kowalski - 20.12.2018 r..pdf
 

20.12.2018 r. 03.01.2019 r. PDF32. odp. M. Kowalski - 03.01.2019 r..pdf

 
33. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przeglądu przystanków autobusowych.

PDF33. interp. M. Kamiński - 27.12.2018 r..pdf
 

27.12.2018 r. 11.01.2019 r. PDF33. odp. M. Kamiński - 11.01.2019 r..pdf
 
34. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na
ul. Grunwaldzkiej, w obrębie skrzyżowania - Os. Kmiecia
- pętla autobusowa,
w kierunku ul. Węgierskiej.

PDF34. interp. M. Kamiński - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 04.01.2019 r.
21.01.2019 r.
PDF34. odp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
PDF34.1. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf


 
35. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zwiększenia widoczności na przejściu dla pieszych przy ul. Glazera,
w pobliżu kościoła Salezjanów.

PDF35. interp. M. Kamiński - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 15.01.2019 r. PDF35. odp. M. Kamiński - 15.01.2019 r..pdf
 
36. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przeglądu stanu ławek na terenie miasta.

PDF36. interp. M. Kamiński - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 08.01.2019 r. PDF36. odp. M. Kamiński - 08.01.2019 r..pdf
 
37. Pani Monika Różycka

W sprawie uzupełnienia inskrypcji na cokole pomnika Św. Jana Pawła II, mieszczącego się na Placu Niepodległości w Przemyślu.

PDF37. interp. M. Różycka - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r.

10.01.2019 r.
05.03.2019 r.

PDF37. odp. M. Różycka.pdf
JPEGzałącznik - 37..jpeg

PDF37.1. odp. M. Różycka - 05.03.2019 r..pdf
 

38. Pan Daniel Dryniak

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont nawierzchni
ul. Dekerta.

PDF38. interp. D. Dryniak - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 15.01.2019 r. PDF38. odp. D. Dryniak - 15.01.2019 r..pdf
 
39. Pani Monika Różycka

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont chodnika przy
ul. Tarnawskiego.

PDF39. interp. M. Różycka - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 15.01.2019 r. PDF39. odp. M. Różycka - 15.01.2019 r..pdf
 
40. Pan Daniel Dryniak

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla.

PDF40. interp. D. Dryniak - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 10.01.2019 r. PDF40. odp. D. Dryniak - 10.01.2019 r..pdf
 
41. Pan Daniel Dryniak

W sprawie utrzymania ruchu dwukierunkowego, pomiędzy ulicami: Bogusławskiego
i Konopnickiej.

PDF41. interp. D. Dryniak - 28.12.2018 r..pdf
 

28.12.2018 r. 11.01.2019 r. PDF41. odp. D. Dryniak - 11.01.2019 r..pdf
 
42. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej
– ul. Reymonta (ponowna).

PDF42. interp. M. Jaworska-Żurawska - 31.12.2018 r..pdf
 

31.12.2018 r. 21.01.2019 r. PDF42. odp. M. Jaworska-Żurawska.pdf
 
43. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przeprowadzenia remontów dróg przy ulicach: Piaskowej, Siennej, Przekopanej oraz Przerwy
+ oświetlenie ulic: Piaskowej
i Przerwy.

PDF43. interp. M. Jaworska-Żurawska - 31.12.2018 r..pdf
 

31.12.2018 r. 16.01.2019 r.
31.01.2019 r.

PDF43. odp. M. Jaworska-Żurawska - 16.01.2019 r..pdf

PDF43.1. odp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf
 

44. Pan Dariusz Lasek

W sprawie modernizacji sieci internetowej obsługującej system eSesja, służącej do transmisji oraz prowadzenia obrad Rady Miejskiej.

PDF44. interp. D. Lasek - 31.12.2018 r..pdf
 

31.12.2018 r. 04.01.2019 r. PDF44. odp. D. Lasek - 04.01.2019 r..pdf
 
45. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zimowego utrzymania oraz modernizacji chodnika przy
ul. Chłopickiego.
JPEG45. interp. D. Lasek - 31.12.2018 r..jpeg

 

31.12.2018 r. 14.01.2019 r. PDF45. odp. D. Lasek - 14.01.2019 r..pdf
 
46. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie złożenia wniosku przez PWiK do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwestii rozszerzenia zakresu zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej
 i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla".

PDF46. interp. G. Hayder - 02.01.2019 r..pdf
 

02.01.2019 r.

11.01.2019 r.
25.01.2019 r.

PDF46. odp. G. Hayder - 11.01.2019 r..pdf

PDF46.1. odp. G. Hayder - 25.01.2019 r..pdf
 

47. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia odpowiedzi nt. dotacji przyznanych klubom
i stowarzyszeniom sportowym w 2018 r.

PDF47. interp. M. Kowalski - 02.01.2019 r..pdf
 

02.01.2019 r. 09.01.2019 r. PDF47. odp. M. Kowalski - 09.01.2019 r..pdf
 
48. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia odpowiedzi nt. dotacji przyznanych w 2018 r.
z Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

PDF48. interp. M. Kowalski - 02.01.2019 r..pdf
 

02.01.2019 r. 09.01.2019 r. PDF48. odp. M. Kowalski - 09.01.2019 r..pdf
 
49. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie udrożnienia przejścia na międzynarodowy peron nr 5 na dworcu kolejowym
w Przemyślu.

PDF49. interp. J. Zapotocki - 02.01.2019 r..pdf
 

02.01.2019 r.

10.01.2019 r.
31.01.2019 r.

 

PDF49. odp. J. Zapotocki - 10.01.2019 r..pdf

PDF49.1. odp. J. Zapotocki - 31.01.2019 r..pdf
 


 

50. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie wysokości czynszów płaconych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

PDF50. interp. M. Majkowski - 03.01.2019 r..pdf
 

03.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF50. odp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf
 
51. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przychodu jaki osiągnie Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Przemyślu po podwyżkach cen.

PDF51. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF51. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf
 
52. Pan Maciej Kamiński

W sprawie bezpłatnego korzystania przez stowarzyszenia i szkoły
z obiektów Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.

PDF52. interp. M. kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r.
04.02.2019 r.

PDF52. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf

PDF52.1. odp. M. Kamiński - 04.02.2019 r..pdf
 

53. Pan Maciej Kamiński

W sprawie audytu sieci komunikacji miejskiej oraz rozkładów jazdy autobusów miejskich.

PDF53. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF53. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf
 
54. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu
ul. Bełwińskiej.

PDF54. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF54. odp. M. Kamiński - 16.01.2019 r..pdf
 
55. Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy Aktywnego Przejścia dla Pieszych.

PDF55. interp. M. Kamiński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 11.01.2019 r. PDF55. odp. M. Kamiński - 11.01.2019 r..pdf
 
56. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ilości biletów ulgowych sprzedanych
w 2018 roku Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przez Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu.

PDF56. interp. M. Kowalski - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF56. odp. M. Kowalski - 21.01.2019 r..pdf
 
57. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie informacji, dotyczącej miesięcznika "Nasz Przemyśl".

PDF57. interp. T. Leszczyński - 04.01.2019 r..pdf
 

04.01.2019 r. 15.01.2019 r. PDF57. odp. T. Leszczyński - 15.01.2019 r..pdf
 
58. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie lokalu usługowego, znajdującego się na terenie Sztucznego Lodowiska, przy
ul. Sanockiej.

PDF58. interp. M. Jaworska-Żurawska - 07.01.2019 r..pdf
 

07.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF58. odp. M. Jaworska-Żurawska - 21.01.2019 r..pdf
 
59. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia sprawozdań
z realizacji zadania publicznego "Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych".

PDF59. interp. P. Zastrowski - 07.01.2019 r..pdf
 

07.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF59. odp. P. Zastrowski - 21.01.2019 r..pdf
 
60. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie wyjaśnień, dotyczących kryteriów wyznaczania wysokości środków finansowych na realizację zadania "Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych".

PDF60. interp. P. Zastrowski - 07.01.2019 r..pdf
 

07.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF60. odp. P. Zastrowski - 16.01.2019 r..pdf
 
61. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przeznaczenia środków finansowych
w 2019 roku na zadanie
pn. "Prowadzenie stałego punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców miasta Przemyśla".

PDF61. interp. P. Zastrowski - 08.01.2019 r..pdf
 

08.01.2019 r. 17.01.2019 r. PDF61. odp. P. Zastrowski - 17.01.2019 r..pdf
 
62. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie wyjaśnień, dotyczących kryteriów wyznaczania wysokości środków dofinansowania dla Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu na 2019 rok.

PDF62. interp. P. Zastrowski - 08.01.2019 r..pdf
 

08.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF62. odp. P. Zastrowki - 16.01.2019 r..pdf
 
63. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie kalkulacji rozwiązania ruchu drogowego na ul. Skorupki
i ul. Bielskiego oraz prośba o zbadanie bezpieczeństwa dla ruchu tych ulic
i przedstawienia dokumentacji.

PDF63. interp. P. Zastrowski - 09.01.2019 r..pdf
 

09.01.2019 r. 28.01.2019 r.

PDF63. odp. P. Zastrowski - 28.01.2019 r..pdf
 

 

64. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji nt. pozyskanych przez miasto środków finansowych w latach 2016-2018.

PDF64. interp. M. Kamiński - 10.01.2019 r..pdf
 

10.01.2019 r. 23.01.2019 r. PDF64. odp. M. Kamiński - 23.01.2019 r..pdf
 
65. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej budynku po dawnym Gimnazjum Nr 5.

PDF65. interp. M. Kamiński - 10.01.2019 r..pdf
 

10.01.2019 r. 23.01.2019 r. PDF65. odp. M. Kamiński - 23.01.2019 r..pdf
 
66. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie rozważenia możliwości dokonania podziału w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim, na dwa wydziały odrębne - Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Architektury.

PDF66. interp. P. Zastrowski - 10.01.2019 r..pdf
 

10.01.2019 r. 16.01.2019 r. PDF66. odp. P. Zastrowski - 16.01.2019 r..pdf
 
67. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących pozyskiwania środków finansowych na walkę
z zanieczyszczeniem powietrza w mieście.

PDF67. interp. P. Zastrowski - 10.01.2019 r..pdf
 

10.01.2019 r. 28.01.2019 r.

 

PDF67. odp. P. Zastrowski - 28.01.2019 r..pdf
 

68. Pani Ewa Sawicka

W sprawie remontu nawierzchni ul. Radosnej.

JPEG68. interp. E. Sawicka - 11.01.2019 r..jpeg
 

11.01.2019 r. 24.01.2019 r. PDF68. odp. E. Sawicka - 21.01.2019 r..pdf
 
69. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

PDF69. interp. A. Berestecki - 11.01.2019 r..pdf
 

11.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF69. odp. A. Berestecki - 21.01.2019 r..pdf
 
70. Pan Maciej Kamiński

W  sprawie budowy Aktywnego Przejścia dla Pieszych.

PDF70. interp. M. Kamiński - 14.01.2019 r..pdf
 

14.01.2019 r. 21.01.2019 r. PDF70. odp. M. Kamiński - 21.01.2019 r..pdf
 
71. Pan Maciej Kamiński

W sprawie naprawy tablicy ogłoszeniowej na
ul. Glazera oraz przeglądu tablic w mieście.

PDF71. interp. M. Kamiński - 14.01.2019 r..pdf
 

14.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF71. odp. M. Kamiński - 01.02.2019 r..pdf
 
72. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie naprawy pokrycia dachowego na targowisku miejskim "Hala Targowa".

PDF72. interp. P. Zastrowski - 16.01.2019 r..pdf
 

16.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF72. odp. P. Zastrowski - 31.01.2019 r..pdf
 
73. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie uporządkowania i ograniczenia ruchu oraz parkowania w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Franciszkańska oraz Rynek.

PDF73. interp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf
 

16.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF73. odp. M. Majkowski - 05.02.2019 r..pdf
 

 

74.

Pan Mirosław Majkowski

 W sprawie umieszczenia na materiałach promocyjnych, wydawanych przez miasto loga z napisem "Pomnik Historii".

PDF74. interp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf
 

16.01.2019 r. 22.01.2019 r. PDF74. odp. M. Majkowski - 22.01.2019 r..pdf
 
75. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących tablic reklamowych
w obrębie pasa drogowego na terenie miasta.

PDF75. interp. M. Majkowski - 16.01.2019 r..pdf
 

16.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF75. odp. M. Majkowski - 31.01.2019 r..pdf
 
76. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie przedstawienia wykazu projektów wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
w latach 2015-2018.

PDF76. interp. T. Leszczyński - 17.01.2019 r..pdf

 

17.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF76. odp. T. Leszczyński - 01.02.2019 r..pdf
 
77. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących funkcjonowania świetlic dla dzieci w latach: 2017 i 2018.

PDF77. interp. T. Leszczyński - 17.01.2019 r..pdf
 

17.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF77. odp. T. Leszczyński - 31.01.2019 r..pdf
 
78. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zwiększenia widoczności na przejściu dla pieszych przy ul. Glazera,
w pobliżu kościoła Salezjanów (ponowna).

PDF78. interp. M. Kamiński - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF78. odp. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf
 
79. Pan Marcin Kowalski

W sprawie weryfikacji deklaracji umów śmieciowych.

PDF79. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF79. odp. M. Kowalski - 31.01.2019 r..pdf
 
80. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia odpowiedzi - czyją własnością są słupy energetyczne, znajdujące się na terenie miasta.

PDF80. interp. M. kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF80. odp. M. Kowalski - 01.02.2019 r..pdf
 
81. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przedstawienia liczby kontroli, związanych
z prawidłowym obliczaniem podatku od nieruchomości dla firm, na przestrzeni ostatnich 5 lat.

PDF81. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF81. odp. M. Kowalski - 31.01.2019 r..pdf
 
82. Pan Marcin Kowalski

W sprawie uregulowań, dotyczących odpłatności za urządzenia umieszczone
w pasie drogowym.

PDF82. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF82. odp. M. Kowalski - 05.02.2019 r..pdf
 
83. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeprowadzenia kontroli
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej
w Przemyślu.

PDF83. interp. M. Kowalski - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 01.02.2019 r.
13.03.2019 r.

PDF83. odp. M. Kowalski - 01.02.2019 r..pdf

PDF83.1. odp. M. Kowalski - 13.03.2019 r..pdf
 

84. Pani Monika Różycka

W sprawie dokonania oznaczenia pieszego szlaku komunikacyjnego od Dworca Głównego PKP do Rynku Starego Miasta.

PDF84. interp. M. Różycka - 18.01.2019 r..pdf
 

18.01.2019 r. 29.01.2019 r.
15.03.2019 r.

PDF84. odp. M. Różycka - 29.01.2019 r..pdf

PDF84.1. odp. M. Różycka - 15.03.2019 r..pdf
 

85. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie utworzenia jednostki miejskiej, współpracującej z klubami
i stowarzyszeniami sportowymi
w mieście.

PDF85. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 30.01.2019 r. PDF85. odp. T. Schabowski - 30.01.2019 r..pdf
 
86. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wymiany barierek przy
ul. Sienkiewicza.

PDF86. interp. M. Gazdowicz - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF86. odp. M. Gazdowicz - 05.02.2019 r..pdf
 
87. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie dokonania przeglądu oświetlenia ulicznego.

PDF87. interp. M. Gazdowicz - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF87. odp. M. Gazdowicz - 05.02.2019 r..pdf
 
88. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z mieszkańcami oraz dokonania faktycznej oceny sytuacji, w związku z podejmowanymi próbami przywrócenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Reymonta.

PDF88. interp. M. Jaworska-Żurawska - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF88. odp. M. Jaworska-Żurawska - 05.02.2019 r..pdf
 
89. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących powstania Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Przemyślu.

PDF89. interp. B. Nowak - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 29.01.2019 r. PDF89. odp. B. Nowak - 29.01.2019 r..pdf
 
90. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie rozważenia możliwości przywrócenia punktu informacji o rozkładzie jazdy pociągów na Dworcu Głównym PKP
w Przemyślu.

PDF90. interp. B. Nowak - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r.

01.02.2019 r.
25.04.2019 r.

PDF90. odp. B. Nowak - 01.02.2019 r..pdf

PDF90.1. odp. B. Nowak - 25.04.2019 r..pdf
 

91. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie budowy Aktywnego Przejścia dla Pieszych.

PDF91. interp. M. Jawroska-Żurawska - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r.

31.01.2019 r.
18.02.2019 r.

PDF91. odp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf

PDF91. odp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf
 

92. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie wsparcia finansowego dla Klubu Sportowego MKS Polonia.

PDF92. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 29.01.2019 r. PDF92. odp. T. Schabowski - 29.01.2019 r..pdf
 
93. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej realizacji zadania budowy centrum rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie byłej siedziby Przedszkola Nr 12.

PDF93. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 28.01.2019 r. PDF93. odp. T. Schabowski - 28.01.2019 r..pdf
 
94. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie zimowego utrzymania chodników na ulicach: Opalińskiego
i Boruty Spiechowicza.

PDF94. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 05.02.2019 r. PDF94. odp. T. Schabowski - 05.02.2019 r..pdf
 
95. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej działalności zespołu
ds. przeprowadzenia reformy oświaty
w przemyskich placówkach oświatowych.

PDF95. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 31.01.2019 r. PDF95. odp. T. Schabowski - 31.01.2019 r..pdf
 
96. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji nt. programu wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
w Przemyślu.

PDF96. interp. T. Schabowski - 21.01.2019 r..pdf
 

21.01.2019 r. 01.02.2019 r. PDF96. odp. T. Schabowski - 01.02.2019 r..pdf
 
97. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic: Glazera
i Św. Jana.

PDF97. interp. P. Zastrowski - 23.01.2019 r..pdf
 

23.01.2019 r. 31.01.2019 r.
05.02.2019 r.
18.02.2019 r.

PDF97. odp. P. Zastrowski - 31.01.2019 r..pdf

PDF97.1. odp. P. Zastrowski - 05.02.2019 r..pdf

PDF97. odp. P. Zastrowski - 18.02.2019 r..pdf
 

98. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie możliwości przebudowy schodów oraz wyznaczenia miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy ul. Glazera 10.

PDF98. interp. P. Zastrowski - 23.01.2019 r..pdf
 

23.01.2019 r. 31.01.2019 r.
01.02.2019 r.
14.02.2019 r.
05.03.2019 r.

 

PDF98. odp. P. Zastrowski - 31.01.2019 r..pdfPDF98.1. odp. P. Zastrowski - 01.02.2019 r..pdfPDF98.2. odp. P. Zastrowski - 14.02.2019 r..pdf
PDF98.3. odp. P. Zastrowski - 05.03.2019 r..pdf

 

 

99. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zbadania potencjalnego zagrożenia ekologicznego.

PDF99. interp. D. Lasek - 23.01.2019 r..pdf
 

23.01.2019 r. 01.02.2019 r.
27.02.2019 r.

PDF99. odp. D. Lasek - 01.02.2019 r..pdf

PDF99.1. odp. D. Lasek - 27.02.2019 r..pdf
 

100. Pan Marcin Kowalski

W sprawie wykonania drogi dojazdowej do amfiteatru na Zniesieniu w Przemyślu.

JPEG100. interp. M. Kowalski - 24.01.2019 r..jpeg
 

24.01.2019 r.

01.02.2019 r.
21.02.2019 r.
28.03.2019 r.

PDF100. odp. M. Kowalski - 01.02.2019 r..pdf

PDF100.1. odp. M. Kowalski - 21.02.2019 r..pdf

PDF100.2. odp. M. Kowalski - 28.03.2019 r..pdf
 

101. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia ostatecznej decyzji, dotyczącej dalszego funkcjonowania budynku po byłym Gimnazjum Nr 5
w Przemyślu.

PDF101. interp. M. Kamiński - 25.01.2019 r..pdf
 

25.01.2019 r. 11.01.2019 r. PDF101. odp. M. Kamiński - 11.02.2019 r..pdf
 
102. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rozwiązanie problemu, związanego
z niebezpiecznym wyjazdem z podwórka przy
ul. Dworskiego 16.

PDF102. interp. M. Kamiński - 25.01.2019 r..pdf
 

25.01.2019 r. 31.01.2019 r.
18.02.2019 r.

PDF102. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf

PDF102. odp. M. Kamiński - 18.02.2019 r..pdf
 

103. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących rozbudowy wyjazdu
z ul. Dolińskiego oraz kosztów z tym związanych.

PDF103. interp. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf
 

31.01.2019 r. 12.02.2019 r. PDF103. odp. M. Kamiński - 12.02.2019 r..pdf
 
104. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rozważenia możliwości zlikwidowania tymczasowego przejścia dla pieszych na
ul. Goszczyńskiego.

PDF104. interp. M. Kamiński - 31.01.2019 r..pdf
 

31.01.2019 r. 12.02.2019 r. PDF104. odp. M. Kamiński - 12.02.2019 r..pdf
 
105. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie rozwiązania problemu, związanego
z ruchem drogowym oraz miejscami parkingowymi - po konsultacji
z mieszkańcami osiedla, spółdzielnią mieszkaniową oraz właściwym merytorycznie wydziałem Urzędu Miejskiego.

PDF105. interp. M. Jaworska-Żurawska - 31.01.2019 r..pdf
 

31.01.2019 r. 14.02.2019 r. PDF105. odp. M. Jaworska-Żurawska - 14.02.2019 r..pdf
 
106. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie zobowiązania wykonawcy modernizacji
ul. Wysockiego do utrzymania porządku
w terenie objętym inwestycją.

JPEG106. interp. G. Hayder - 04.02.2019 r..jpeg
JPEG106.1. interp. G. Hayder - 04.02.2019 r..jpeg

 

04.02.2019 r. 14.02.2019 r. PDF106. odp. G. Hayder - 14.02.2019 r..pdf
 
107. Pani Monika Różycka

W sprawie uruchomienia usługi "Biblioteki Mobilnej".

PDF107. interp. M. Różycka - 01.02.2019 r...pdf
 

01.02.2019 r. 13.02.2019 r. PDF107. odp. M. Różycka - 13.02.2019 r..pdf
 
108. Pani Monika Różycka

W sprawie nadania nazwy dla zespołu trakcyjnego,
w związku z planowanym uruchomieniem bezpośredniego połączenia kolejowego
Przemyśl - Praga.

PDF108. interp. M. Różycka - 01.02.2019 r..pdf
 

01.02.2019 r.

13.02.2019 r.
13.03.2019 r.

PDF108. odp. M. Różycka - 13.02.2019 r..pdf

PDF108.1. odp. M. Różycka - 13.03.2019 r..pdf
 

109. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie składów rad nadzorczych TBS sp. z o.o.
i PARR SA.

JPEG109. interp. G. Hayder - 29.01.2019 r..jpeg
 

29.01.2019 r. 06.02.2019 r. PDF109. odp. G. Hayder - 06.02.2019 r..pdf
 
110. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, czy planowane jest instalowanie nowego oświetlenia na terenie miasta.

PDF110. interp. M. Kamiński - 04.02.2019 r..pdf
 

04.02.2019 r. 21.02.2019 r. PDF110. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf
 
111. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań, mających na celu zwiększenie widoczności na przejściu dla pieszych przy ul. Glazera.

PDF111. interp. M. Kamiński - 04.02.2019 r..pdf
 

04.02.2019 r. 18.02.2019 r. PDF111. odp. M. Kamiński - 18.02.2019 r..pdf
 
112. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie poprawy bezpieczeństwa wyjazdu
z parkingu, mieszczącego się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
(ul. Dworskiego 98).

PDF112. interp. T. Leszczyński - 04.02.2019 r..pdf
 

04.02.2019 r. 14.02.2019 r. PDF112. odp. T. Leszczyński - 14.02.2019 r..pdf
 
113.

Pan Tomasz Leszczyński

Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie:
1. udzielenia informacji, dotyczących planów remontu
ul. Zakopiańskiej,
2. usytuowania przejścia dla pieszych oraz remontu odcinka drogi na
ul. Krakowskiej,
3. zmiany organizacji ruchu na ul. Bukowej,
4. rewitalizacji Parku na Lipowicy.

PDF113. interp. A. Zapałowski+T. Leszczyński - 04.02.2019 r..pdf
 

04.02.2019 r. 20.02.2019 r. PDF113. odp. A. Zapałowski - 20.02.2019 r..pdf
PDF113. odp. T. Leszczyński - 20.02.2019 r..pdf

 
114. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej ilości etatów i kształtowania się wynagrodzeń w Miejskim Domu Pomocy Społecznej.

PDF114. interp. P. Zastrowski - 05.02.2019 r..pdf
 

05.02.2019 r. 12.02.2019 r. PDF114. odp. P. Zastrowski - 12.02.2019 r..pdf
 
115. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia dodatkowych informacji odnośnie ul. Skorupki.

PDF115. interp. P. Zastrowski - 06.02.2019 r..pdf
 

06.02.2019 r. 26.02.2019 r. PDF115. odp. P. Zastrowski - 26.02.2019 r..pdf
 
116. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej zatrudnienia radnego.

PDF116. interp. T. Leszczyński - 06.02.2019 r..pdf
 

06.02.2019 r. 13.02.2019 r. PDF116. odp. T. Leszczyński - 13.02.2019 r..pdf
 
117. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej liczby pracowników
w wieku emerytalnym
i przedemerytalnym oraz wysokości ich wynagrodzeń.

PDF117. interp. M. Jaworska-Żurawska - 08.02.2019 r..pdf
 

08.02.2019 r. 20.02.2019 r. JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 1.jpeg
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 2.jpeg
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 3.jpeg
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 4.jpeg
JPEG117. odp. M. Jaworska-Żurawska - 20.02.2019 r. - 5.jpeg

 
118. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej wysokości
i liczby podwyżek oraz premii, wypłaconych pracownikom wszystkich szczebli Urzędu Miejskiego
w Przemyślu w okresie od stycznia do listopada 2018 roku.

PDF118. interp. M. Jaworska-Żurawska - 08.02.2019 r..pdf
 

08.02.2019 r. 22.02.2019 r. PDF118. odp. M. Jaworska-Żurawska - 22.02.2019 r..pdf
 
119. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na
ul. Grunwaldzkiej,
w obrębie skrzyżowania -
Os. Kmiecia
- pętla autobusowa,
w kierunku ul. Węgierskiej (ponowna).

PDF119. interp. M. Kamiński - 11.02.2019 r..pdf
 

11.02.2019 r. 21.02.2019 r.
22.03.2019 r.

PDF119. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf

PDF119.1. odp. M. Kamiński - 22.03.2019 r..pdf
 

120. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej finansów miasta od 2002 do 2018 roku.

PDF120. interp. M. Kamiński - 11.02.2019 r..pdf
 

11.02.2019 r. 21.02.2019 r. PDF120. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf
 
121. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie podjęcia interwencji, związanej
z wyjazdem z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1, przy
ul. Dworskiego 100.

PDF121. interp. T. Leszczyński - 11.02.2019 r..pdf
 

11.02.2019 r. 21.02.2019 r.
22.03.2019 r.

PDF121. odp. T. Leszczyński - 21.02.2019 r..pdf

PDF121.1. odp. T. Leszczyński - 22.03.2019 r..pdf
 

122. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej ilości etatów, wysokości oraz ilości udzielonych podwyżek i premii, audytu oraz strat wody w sieci wodociągowej
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Przemyślu.

PDF122. interp. P. Zastrowski - 12.02.2019 r..pdf
 

12.02.2019 r. 22.02.2019 r. PDF122. odp. P. Zastrowski - 22.02.2019 r..pdf
 
123. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rozwiązania problemu, związanego
z niebezpiecznym wyjazdem z podwórka przy
ul. Dworskiego 16 (ponowna).

PDF123. interp. M. Kamiński - 14.02.2019 r..pdf
 

14.02.2019 r.

21.02.2019 r.
22.03.2019 r.

PDF123. odp. M. Kamiński - 21.02.2019 r..pdf

PDF123.1. odp. M. Kamiński - 22.03.2019 r..pdf
 

124. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących rozbudowy wyjazdu
z ul. Dolińskiego oraz kosztów z tym związanych (ponowna).

PDF124. interp. M. Kamiński - 14.02.2019 r..pdf
 

14.02.2019 r. 18.03.2019 r. PDF124. odp. M. Kamiński - 18.03.2019 r..pdf
 
125. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie rozważenia możliwości wygospodarowania kilku mieszkań
z zasobów Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
i rodziny zastępcze.

PDF125. interp. P. Zastrowski - 14.02.2019 r..pdf
 

14.02.2019 r. 01.03.2019 r. PDF125. odp. P. Zastrowski - 01.03.2019 r..pdf
 
126. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia zestawienia nieruchomości, wchodzących w skład Gminy Miejskiej Przemyśl,
w całości, bądź częściowo zwolnionych z podatków (od nieruchomości, rolnego i leśnego).

PDF126. interp. P. Zastrowki - 15.02.2019 r..pdf
 

15.02.2019 r. 01.03.2019 r. PDF126. odp. P. Zastrowski - 01.03.2019 r..pdf
 
127. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie utwardzenia krótkiego odcinka drogi, pomiędzy budynkami przy
ul. Rokitniańskiej 5
i ul. Rokitniańskiej 7.

JPEG127. interp. M. Jaworska-Żurawska - 18.02.2019 r..jpeg
JPEGzał. 1. do 127..jpeg
JPEGzał. 2. do 127..jpeg

 

18.02.2019 r. 04.03.2019 r. PDF127. odp. M. Jaworska-Żurawska - 04.03.2019 r..pdf
 
128. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z artykułem
w "Gazecie Wyborczej".

JPEG128.1. interp. G. Hayder - 18.02.2019 r..jpeg
JPEG128.2. interp. G. Hayder - 18.02.2019 r..jpeg

 

18.02.2019 r. 04.03.2019 r. PDF128. odp. G. Hayder - 04.03.2019 r..pdf
 
129. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przedstawienia informacji, dotyczących zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim
i podległych mu jednostkach organizacyjnych.

PDF129. interp. A. Berestecki - 18.02.2019 r..pdf
 

18.02.2019 r. 01.03.2019 r. PDF129. odp. A. Berestecki - 01.03.2019 r..pdf
 
130. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przekazania środków finansowych od prywatnego sponsora na wykonanie barierki przy schodach prowadzących
z Rynku
w kierunku ul. Fredry.

PDF130. interp. A. Berestecki - 18.02.2019 r..pdf
 

18.02.2019 r. 11.03.2019 r. PDF130, odp. A. Berestecki - 11.03.2019 r..pdf
 
131. Pan Grzegorz Hayder

W sprawie zgody na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym.

JPEG131. interp. G. Hayder - 20.02.2019 r..jpeg
JPEG131.1. interp. G. Hayder - 20.02.2019 r..jpeg

 

20.02.2019 r. ---------- --------------------
132. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

JPEG132. interp. M. Jaworska-Żurawska - 22.02.2019 r..jpeg
 

22.02.2019 r. 04.03.2019 r. PDF132. odp. M. Jaworska-Żurawska - 04.03.2019 r..pdf
 
133. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej liczby urodzeń dzieci w 2012 roku.

JPEG133. interp. M. Jaworska-Żurawska - 22.02.2019 r..jpeg
 

22.02.2019 r. 14.03.2019 r. PDF133. odp. M. Jaworska-Żurawska - 14.03.2019 r..pdf
 
134. Pan Maciej Kamiński

W sprawie montażu koszy na śmieci na odcinku most kolejowy - basen.

PDF134. interp. M. Kamiński - 22.02.2019 r..pdf
 

22.02.2019 r. 01.03.2019 r. PDF134. odp. M. Kamiński - 01.03.2019 r..pdf
 
135. Pan Maciej Kamiński

W sprawie pielęgnacji drzew, znajdujących się
w pobliżu budynku przy
ul. Glazera 10.

PDF135. interp. M. Kamiński - 22.02.2019 r..pdf
 

22.02.2019 r. 13.03.2019 r. PDF135. odp. M. Kamiński - 13.03.2019 r..pdf
 
136. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań, związanych ze zlikwidowaniem zagrożenia sanitarnego oraz poprawą estetyki budynku po byłej restauracji i cukierni przy Placu Konstytucji.

PDF136. interp. M. Kamiński - 25.02.2019 r..pdf

25.02.2019 r. 07.03.2019 r. PDF136. odp. M. Kamiński - 07.03.2019 r..pdf
 
137. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące Centrum Usług Wspólnych.

PDF137. interp. M. Kamiński - 25.02.2019 r..pdf
 

25.02.2019 r. 04.03.2019 r. PDF137. odp. M. Kamiński - 04.03.2019 r..pdf
 
138. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta, którzy przeszli na świadczenie emerytalne
i którym nie przedłużono umowy o pracę
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 marca 2019 r.

PDF138. interp. M. Kamiński - 04.03.2019 r..pdf
 

04.03.2019 r. 15.03.2019 r. PDF138. odp. M. Kamiński - 15.03.2019 r..pdf
 
139. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie podjęcia działań, dotyczących rozbudowy parkingu na Rybim Placu.

PDF139. interp. T. Leszczyński - 04.03.2019 r..pdf
 

04.03.2019 r. 13.03.2019 r. PDF139. odp. T. Leszczyński - 13.03.2019 r..pdf
 
140. Pani Ewa Sawicka

W sprawie dokonania przeglądu drzewostanu na Osiedlu Kazanów.

PDF140. interp. E. Sawicka - 07.03.2019 r..pdf
 

07.03.2019 r. 04.04.2019 r. PDF140. odp. E. Sawicka - 04.04.2019 r..pdf
 
141. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Programu Mieszkanie Plus.

PDF141. interp. M. Kamiński - 08.03.2019 r..pdf
 

08.03.2019 r. 27.03.2019 r. PDF141. odp. M. Kamiński - 27.03.2019 r..pdf
 
142. Pan Maciej Kamiński

W sprawie doprecyzowania udzielonej odpowiedzi na pytania, dotyczące Centrum Usług Wspólnych.

PDF142. interp. M. Kamiński - 08.03.2019 r..pdf
 

08.03.2019 r. 21.03.2019 r. PDF142. odp. M. Kamiński - 21.03.2019 r..pdf
 
143. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Rady Sportu.

PDF143. interp. M. Kamiński - 08.03.2019 r..pdf
 

08.03.2019 r. 14.03.2019 r. PDF143. odp. M. Kamiński - 14.03.2019 r..pdf
 
144. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie remontu drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Na Jazie".

PDF144. interp. A. Zapałowski - 14.03.2019 r..pdf
 

14.03.2019 r. 01.04.2019 r. PDF144. odp. A. Zapałowski - 01.04.2019 r..pdf
 
145. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie zaproszenia Prezesa Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu Pana Stanisława Szarzyńskiego na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta i Powiatu Przemyskiego.

PDF145. interp. A. Zapałowski - 14.03.2019 r..pdf
 

14.03.2019 r. 22.03.2019 r. PDF145. odp. A. Zapałowski - 22.03.2019 r..pdf
 
146. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przedstawienia wykazu faktur wystawionych przez firmę ACER na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w latach 2017 - 2019.

PDF146. interp. M. Kowalski - 14.03.2019 r..pdf
 

14.03.2019 r. 04.04.2019 r. PDF146. odp. M. Kowalski - 04.04.2019 r..pdf
 
147. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjęcia działań związanych z zapewnieniem czystości na przemyskim rynku i w okolicach.

PDF147. interp. M. Kowalski -14.03.2019 r..pdf
 

14.03.2019 r. 28.03.2019 r. PDF147. odp. M. Kowalski - 28.03.2019 r..pdf
 
148. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu nawierzchni ciągu pieszego na ul. Glazera 40.

PDF148. interp. M. Kamiński - 15.03.2019 r..pdf
 

15.03.2019 r. 02.05.2019 r. PDF148. odp. M. Kamiński - 02.05.2019 r..pdf
 
149. Pan Dariusz Lasek

W sprawie remontu dróg dojazdowych do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Artura Malawskiego.

PDF149. interp. D. Lasek - 18.03.2019 r..pdf
 

18.03.2019 r. 08.04.2019 r. PDF149. odp. D. Lasek - 08.04.2019 r..pdf
 
150. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących budynku po zlikwidowanej Wyższej Szkole Prawa
i Administracji w Przemyślu.

PDF150. interp. B. Nowak - 18.03.2019 r..pdf
 

18.03.2019 r. 29.03.2019 r. PDF150. odp. B. Nowak - 29.03.2019 r..pdf
 
151. Pani Ewa Sawicka

W sprawie dokonania przeglądu stanu chodników i podjazdów w mieście oraz rozważenie możliwości dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PDF151. interp. E. Sawicka - 19.03.2019 r..pdf
 

19.03.2019 r. 02.04.2019 r. PDF151. odp. E. Sawicka - 02.04.2019 r..pdf
 
152. Pan Marcin Kowalski

W sprawie montażu ławek w pobliżu placu zabaw na Osiedlu Kmiecie.

PDF152. interp. M. Kowalski - 26.03.2019 r..pdf
 

26.03.2019 r. 15.04.2019 r. PDF152. odp. M.Kowalski - 15.04.2019 r..pdf
153. Pan Marcin Kowalski

W sprawie montażu oświetlenia na placu zabaw przy ul. 22 Stycznia.

PDF153. interp. M. Kowalski - 26.03.2019 r..pdf
 

26.03.2019 r. 15.05.2019 r. PDF153. odp. M.Kowalski - 15.05.2019 r.pdf
154. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przedstawienia planu remontów ulic
w mieście na 2019 rok.

PDF154. interp. T. Schabowski - 27.03.2019 r..pdf
 

27.03.2019 r. 15.04.2019 r. PDF154. odp. T. Schabowski - 15.04.2019 r..pdf
155. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie zorganizowania spotkania, związanego
z inicjatywą obywatelską - weryfikacja składu komisji opiniującej wnioski.

PDF155. interp. T. Schabowski - 27.03.2019 r..pdf
 

27.03.2019 r. 09.04.2019 r. PDF155. odp. T. Schabowski - 09.04.2019 r..pdf
 
156. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przedstawienia informacji, dotyczącej stopnia realizacji wniosków
z Budżetu Obywatelskiego.

PDF156. interp. T. Schabowski - 27.03.2019 r..pdf
 

27.03.2019 r. 10.04.2019 r. PDF156. odp. T.Schabowski - 10.04.2019 r..pdf
157. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przedstawienia informacji, dotyczących budowy miejsc parkingowych w pasie zieleni przy chodniku na
ul. Opalińskiego.

PDF157. interp. T. Schabowski - 27.03.2019 r..pdf
 

27.03.2019 r. 15.04.2019 r. PDF157. odp. T.Schabowski - 15.04.2019 r..pdf
158. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przekazania/sprzedaży działek: nr 1443 i nr 1444 obr. 205.

PDF158. interp. B. Barczak - 27.03.2019 r..pdf
 

27.03.2019 r. 09.04.2019 r. PDF158. odp. B. Barczak - 09.04.2019 r..pdf
 
159. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Św. Jana i Noskowskiego.

PDF159. interp. B. Barczak - 27.03.2019 r..pdf
 

27.03.2019 r. 19.04.2019 r. PDF159. odp. B.Barczak - 19.04.2019 r..pdf
160. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zabezpieczenia ścieżki rowerowej na odcinku kładka - Prałkowce (ponowna).

PDF160. interp. M. Kamiński - 27.03.2019 r..pdf
 

27.03.2019 r. 17.04.2019 r.

JPEG160. odp. M.Kamiński - 17.04.2019 r._1.jpeg

JPEG160. odp. M.Kamiński - 17.04.2019 r._2.jpeg

JPEG160. odp. M.Kamiński - 17.04.2019 r._3.jpeg

161. Pan Maciej Kamiński

W sprawie pielęgnacji drzew, znajdujących się przy przystanku na
ul. Jagiellońskiej
(kier. Dworskiego).

PDF161. interp. M. Kamiński - 27.03.2019 r..pdf
 

27.03.2019 r. 15.04.2019 r. PDF161. odp. M.Kamiński - 15.04.2019 r..pdf
162. Pan Marcin Kowalski

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Piłsudskiego (ponowna).

PDF162. interp. M. Kowalski - 27.03.2019 r..pdf
 

27.03.2019 r. 19.04.2019 r. PDF162. odp. M.Kowalski - 19.04.2019 r..pdf
163. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej planowanych inwestycji
z wykorzystaniem programu "Rozwój Lokalny w ramach tzw. Funduszu norweskiego i EOG".

PDF163. interp. B. Barczak - 28.03.2019 r..pdf
 

28.03.2019 r. 09.04.2019 r. PDF163. odp. B. Barczak - 09.04.2019 r..pdf
 
164. Pan Robert Bal
w imieniu Klubu Radnych

W sprawie udzielenia informacji, czy i kiedy rozpocznie się inwestycja spółki PGNiG TERMIKA
w gazowe źródło ciepła
w Przemyślu.

PDF164. interp. R. Bal w im. klubu - 29.03.2019 r..pdf
 

29.03.2019 r. 15.04.2019 r.

PDF164. odp. R. Bal - 15.04.2019 r._1.pdf

PDF164. odp. R. Bal - 15.04.2019 r._2p.pdf

165. Pan Jerzy Krużel

W sprawie przywrócenia imprezy
pn.: "Święto Miodu".

PDF165. interp. J. Krużel - 02.04.2019 r..pdf
 

02.04.2019 r. 18.04.2019 r. PDF165. odp. J.Krużel - 18.04.2019 r..pdf
166. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej zgody na wykorzystanie elementów herbu miasta Przemyśla.

PDF166. interp. P. Zastrowski - 02.04.2019 r..pdf
 

02.04.2019 r. 05.04.2019 r. JPEG166. odp. P. Zastrowski - 05.04.2019 r..jpeg
 
167. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii wniosku, dotyczącego zgody na umieszczenie materiałów wyborczych
w pasie drogowym.

PDF167. interp. R. Bal - 03.04.2019 r..pdf
 

03.04.2019 r. 15.05.2019 r. PDF167. odp. R.Bal - 15.05.2019 r_A.pdf
168. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie nakłaniania dzieci szkolnych przez katechetów do złożenia datków wielkopostnych
w zamian za oceny.

PDF168. interp. P. Zastrowski - 03.04.2019 r..pdf
 

03.04.2019 r. 15.04.2019 r. PDF168. odp. P. Zastrowski - 15.04.2019 r..pdf
169. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących różnic odczytu wody, pomiędzy PWiK a PSM.

PDF169. interp. M. Kamiński - 04.04.2019 r..pdf
 

04.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF169. odp. M.Kamiński - 18.04.2019 r..pdf
170. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie remontu
ul. Piastowskiej.

PDF170. interp. J. Zapotocki - 05.04.2019 r..pdf
 

05.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF170. odp. J.Zapotocki - 19.04.2019 r..pdf
171. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie pielęgnacji drzewostanu, znajdującego się na terenie Parku Zamkowego im. Mariana Strońskiego.

PDF171. interp. J. Zapotocki - 05.04.2019 r..pdf
 

05.04.2019 r. 24.04.2019 r. PDF171. odp. J. Zapotocki - 24.04.2019 r..pdf
 
172. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie oczyszczenia stawu, znajdującego się
w Parku Miejskim
w Przemyślu.

PDF172. interp. J. Zapotocki - 05.04.2019 r..pdf
 

05.04.2019 r. 18.04.2019 r. PDF172. odp. J.Zapotocki -18.04.2019 r..pdf
173. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie usunięcia piasku, zalegającego w obrębie
ul. Wandy oraz udrożnienia studzienek kanalizacyjnych.

PDF173. interp. J. Zapotocki - 05.04.2019 r..pdf
 

05.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF173. odp. J. Zapotocki - 19.04.2019 r..pdf
174. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjęcia działań, mających na celu naprawę urządzeń, znajdujących się na placu zabaw na Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II 76.

PDF174. interp. M. Kowalski - 05.04.2019 r..pdf
 

05.04.2019 r. 17.04.2019 r. PDF174. odp. M.Kowalski - 17.04.2019 r..pdf
175. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, czy planowany jest remont sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej
Nr 16.

PDF175. interp. B. Barczak - 05.04.2019 r..pdf
 

05.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF175. odp. B.Barczak - 19.04.2019 r..pdf
176. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie montażu słupków przy chodniku na ul. Klasztornej.

JPEG176. interp. B. Barczak - 05.04.2019 r..jpeg
JPEGzał 1. do 176.jpeg
JPEGzał 2. do 176.jpeg
JPEGzał. 3. do 176.jpeg
JPEGzał. 4. do 176.jpeg

05.04.2019 r.

15.04.2019 r.

31.05.2019 r.

PDF176. odp. B.Barczak - 15.04.2019 r..pdf

PDF176. odp. B.Barczak - 31.05.2019 r_1.pdf

177. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie zabezpieczenia nawierzchni placu zabaw przy SOSW nr 1.

JPEG177. interp. M. Jaworska_Żurawska_1- 8.04.2019 r..jpegJPEG177. interp. M. Jaworska_Żurawska_2- 8.04.2019 r..jpegJPEG177. interp. M. Jaworska_Żurawska_3- 8.04.2019 r..jpeg

8.04.2019 r. 19.04.2019 r. PDF177. odp. M. Jaworska-Żurawska - 19.04.2019 r..pdf
178. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie oczyszczenia terenu skrzyżowania ul. Marii Konopnickiej
z ul. Trentowskiego.

JPEG178. interp. M. Jaworska_Żurawska_1- 8.04.2019 r..jpeg

JPEG178. interp. M. Jaworska_Żurawska_2- 8.04.2019 r..jpegJPEG178. interp. M. Jaworska_Żurawska_3- 8.04.2019 r..jpegJPEG178. interp. M. Jaworska_Żurawska_4- 8.04.2019 r..jpeg

8.04.2019 r. 29.04.2019 r. PDF178. odp. M. Jaworska-Żurawska - 29.04.2019 r..pdf
 
179. Pan Maciej Kamiński

W sprawie pytań mieszkańców odnośnie przebudowy ulic Goszczyńskiego
i Dolińskiego.

PDF179. interp. M. Kamiński- 8.04.2019 r..pdf

8.04.2019 r. 25.04.2019 r.  
PDF179. odp. M. Kamiński - 25.04.2019 r..pdf

 
180. Klub Radnych Regia Civitas

W sprawie relizacji procesu wymiany źródeł światła w oświetleniu ulicznym.

PDF180. interp. Klub RC- 8.04.2019 r..pdf

8.04.2019 r. 24.04.2019 r. PDF180. odp. Klub Radnych RC - 24.04.2019 r..pdf
 
181. Pani Ewa Sawicka

W sprawie możliwości usunięcia obszaru zieleni położonego na terenie parkigu przy Cmentarzu Komunalnym Zasanie.

PDF181. interp. E. Sawicka - 10.04.2019 r..pdf

10.04.2019 r. 25.04.2019 r. PDF181. odp. E. Sawicka - 25.04.2019 r..pdf
 
182. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednorazowych opakowań, sztućców na imprezach miejskich.

PDF182. interp. B.Barczak - 12.04.2019 r..pdf

15.04.2019 r. 23.04.2019 r. PDF182. odp. B. Barczak - 23.04.2019 r..pdf
 
183. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie możliwości zainstalowania wiekszych koszy na śmieci przy
ul. Sportowej.

PDF183. interp. B.Barczak - 12.04.2019 r..pdf

15.04.2019 r. 25.04.2019 r. PDF183. odp. B. Barczak - 25.04.2019 r..pdf
 
184. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie możliwości zainstalowania toalety przenośnej na parkingu Cmentarza Zasańskiego.

PDF184. interp. B.Barczak - 12.04.2019 r..pdf

15.04.2019 r. 25.04.2019 r. PDF184. odp. B. Barczak - 25.04.2019 r..pdf
 
185. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie podjęcia działań mających na celu uprządkowanie schodów prowadzących na rzekę San.

PDF185. interp. M. Majkowski - 16.04.2019 r..pdf

16.04.2019 r. 25.04.2019 r. PDF185. odp. M. Majkowski - 25.04.2019 r..pdf
 
186. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji na temat przeprowadzonych konkursów na dyrektorów jednostek organizacyjnych.

PDF186. interp. A.Berestecki - 16.04.2019 r..pdf

16.04.2019 r. 26.04.2019 r. PDF186. odp. A. Berestecki - 26.04.2019 r..pdf
 
187. Pan Robert Bal

W sprawie daty ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości przy
ul. Grunwaldzkiej 17.

PDF187. interp. R.Bal - 17.04.2019 r..pdf

17.04.2019 r. 6.05.2019 r. PDF187. odp. R.Bal-Klub RC - 6.05.2019 r..pdf
188. Pan Robert Bal

W sprawie podmiotu, który wykona audyt MZK w Przemyślu.

PDF188. interp. R.Bal - 17.04.2019 r..pdf

17.04.2019 r. 24.04.2019 r. PDF188. odp. R. Bal - 24.04.2019 r..pdf
 
189. Pan Robert Bal

W sprawie udzielnia informacji dotyczących zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla".

PDF189. interp. R.Bal - 17.04.2019 r..pdf

17.04.2019 r. 30.04.2019 r. PDF189. odp. R. Bal - 30.04.2019 r..pdf
 
190. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie podjęcia działań, mających na celu redukcję pogłowia dzików lub odgrodzenia obszarów przez nie zagrożonych.

PDF190, interp. A. Zapałowski - 11.04.2019 r..pdf
 

11.04.2019 r. 23.04.2019 r. PDF190, odp. A Zapałowski - 23.04.2019 r..pdf
 
191. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie udzielenia informacji na jakim etapie jest procedura remontu budynku/ów, w celu zapewnienia dotrzymania terminu zamieszkania
w Przemyślu naszych rodaków, których pozbawiono możliwości mieszkania na terenie państwa polskiego.

PDF191. interp. A. Zapałowski - 11.04.2019 r..pdf
 

11.04.2019 r. 24.04.2019 r. PDF191. odp. A. Zapałowski - 24.04.2019 r..pdf
 
192. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu ciągu pieszego na
ul. Mickiewicza w pobliżu torów kolejowych (obok kapliczki).

PDF192. interp. M. Kamiński - 23.04.2019 r..pdf
 

23.04.2019 r. 7.05.2019 r. PDF192. Odp. M.Kamiński - 7.05.2019 r.pdf
193. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji nt. spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy "Samorządowa Polska" Przemyśl
Sp. z o.o.

PDF193. interp. P. Zastrowski - 25.04.2019 r..pdf

25.04.2019 r. 7.05.2019 r. PDF193. Odp. P. Zastrowski - 7.05.2019r.pdf
194. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji nt. rozważenia możliwości wprowadzenia nakazu, dotyczącego posiadania przez sklepy wielkopowierzchniowe automatów do zbierania szklanych butelek, plastikowych opakowań oraz puszek.

PDF194. interp. B. Barczak - 25.04.2019 r..pdf

25.04.2019 r. 8.05.2019 r. PDF194. Odp. B.Barczak - 8.05.2019 r.pdf
195. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia dodatkowych informacji, dotyczących przebudowy ulic: Goszczyńskiego i Dolińskiego.

PDF195. interp. M. Kamiński - 26.04.2019 r..pdf

PDF195_2. interp. M.Kamiński - 22.05.2019 r.pdf

26.04.2019 r.

22.05.2019 r.

15.05.2019 r.

10.06.2019 r.

PDF195. odp. M.Kamiński - 15.05.2019 r.pdf

PDF195. odp. M.Kamiński - 10.06.2019 r_2.pdf

196. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących świadczenia usług weterynaryjnych.

PDF196. interp. M. Kamiński - 26.04.2019 r..pdf

26.04.2019 r. 10.05.2019 r. PDF196. odp. M.Kamiński - 10.05.2019 r.pdf
197. Pani Monika Różycka

W sprawie zwiększenia liczby śmietników na parkingu przy przekażniku RTCN.

PDF197. interp. M.Różycka - 6.05.2019 r.pdf

6.05.2019 r. 10.05.2019 r. PDF197.odp. M.Różycka - 10.05.2019 r.pdf
198. Pani Monika Różycka

W sprawie montażu lustra drogowego w rejonie ul. Tarnawskiego/Frankowskiego.

PDF198. interp. M.Różycka - 6.05.2019 r.pdf

6.05.2019 r.

16.05.2019 r.

10.06.2019 r.

PDF198. odp. M.Różycka - 16.05.2019 r.pdf
PDF198. odp. M.Różycka - 10.06.2019 r.pdf
199. Pani Monika Różycka

W sprawie poprawy oznakowania w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Grodzkiej i Biskupiej.

PDF199. interp. M.Różycka - 6.05.2019 r.pdf

6.05.2019 r. 16.05.2019 r.
10.06.2019 r.
PDF199. odp. M.Różycka - 16.05.2019 r.pdf
PDF199. odp. M.Różycka - 10.06.2019 r.pdf
200. Pan Robert Bal

W sprawie odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązania umów o pracę.

PDF200. interp. R.Bal - 7.05.2019 r.pdf

7.05.2019 r. 21.05.2019 r. PDF200. odp. R.Bal - 21.05.2019 r.pdf
201. Pan Robert Bal

W sprawie zapytania czy po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. powstały tzw. "wolne środki".

PDF201. interp. R.Bal - 7.05.2019 r.pdf

7.05.2019 r. 14.05.2019 r. PDF201. odp. R.Bal - 14.05.2019 r.pdf
202. Pan Robert Bal

W sprawie informacji na jakim etapie jest przygotowanie formalno-prawnych zasad przeprowadzenia konsultacji dot. budżetu obywatelskiego

PDF202. interp. R.Bal - 7.05.2019 r.pdf

7.05.2019 r. 20.05.2019 r. PDF202. odp. R.Bal - 20.05.2019 r.pdf
203. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie miasta.

PDF203. interp. M.Kamiński - 7.05.2019 r.pdf

PDF203_2. interp. M.Kamiński - 22.05.2019 r.pdf

7.05.2019 r.

22.05.2019 r.

20.05.2019 r.

10.06.2019 r.

PDF203. odp. M.Kamiński - 20.05.2019 r.pdf

PDF203. odp. M.Kamiński - 10.06.2019r_2.pdf

204.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań w celu poprawienia stanu technicznego barierek na Moście im. Orląt Przemyskich.

PDF204. interp. M.Kamiński - 7.05.2019 r.pdf

7.05.2019 r. 24.05.2019 r. PDF204. odp . M.Kamiński - 24.05.2019 r.pdf
205. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie naprawy ścieżki łączącej teren Os. Rycerskie z ul. Narutowicza.

PDF205. interp. B.Barczak 10.05.2019 r.pdf

10.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF205. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf
206. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji dotyczących pozyskania środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

PDF206. interp. B.Barczak 10.05.2019 r.pdf 

10.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF206. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf
207. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji dotyczących pozyskania funduszy w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019".

PDF207. interp. B.Barczak 10.05.2019 r.pdf

10.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF207. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf
208. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie ponownej prośby o zainstalowanie przenośnej toalety na parkingu Cmentarza Zasańskiego.

PDF208. interp. B.Barczak 10.05.2019 r.pdf

10.05.2019 r. 22.05.2019 r PDF208. odp. B.Barczak - 22.05.2019 r.pdf
209. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udrożnienia studzienek kanalizacyjnych przy Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II.

PDF209. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf

13.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF209. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf
210. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie informacji czy planowane jest zagospodarowanie budynku przy Wybrzeżu Ojca Świętego Jana Pawła II.

PDF210. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf

13.05.2019 r. 21.05.2019 r. PDF210. odp B.Barczak - 21.05.2019 r.pdf
211. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie informacji czy planowane jest zagospodarowanie tarasu widokowego nad Sanem.

PDF211. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf

13.05.2019 r. 27.05.2019 r. PDF211. odp. B.Barczak - 27.05.2019 r.pdf
212. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania progu zwalniającego na Wybrzeżu Jana Pawła II przy WSPiA.

PDF212. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf

13.05.2019 r. 21.05.2019 r.

PDF212. odp. B.Barczak - 21.05.2019 r.pdf
PDF212. odp. B.Barczak - 10.06.2019 r.pdf

213. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania progu zwalniającego na Wybrzeżu Jana Pawła II w pobliżu Osiedla Kmiecie.

PDF213. interp. B.Barczak - 14.05.2019 r.pdf

13.05.2019 r.

21.05.2019 r.

10.06.2019 r.

PDF213. odp. B.Barczak - 21.05.2019 r.pdf
PDF213. odp. B.Barczak - 10.06.2019 r.pdf
214. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji dotyczących PWIK sp. z o.o.

PDF214. interp. A. Berestecki - 14.05.2019 r.pdf

14.05.2019 r. 22.05.2019 r. PDF214. odp. A.Berestecki - 22.05.2019 r.pdf
215. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uzyskania informacji dotyczących pozyskiwania środków finansowych.

PDF215. interp. A. Berestecki - 14.05.2019 r.pdf

14.05.2019 r. 29.05.2019 r. PDF215. odp. A.Berestecki - 29.05.2019 r.pdf
216. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzupełnienia informacji dotyczących świadczenia usług weterynaryjnych.

PDF216. interp. M.Kamiński - 14.05.2019 r.pdf

14.05.2019 r. 28.05.2019 r. PDF216. odp. M.Kamiński - 28.09.2019 r.pdf
217. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ponownej prośby o remont ciągu pieszego na ul. Glazera 40.

PDF217. interp. M.Kamiński - 14.05.2019 r.pdf

14.05.2019 r. 22.05.2019 r. PDF217. odp. M.Kamiński - 22.05.2019 r.pdf

218.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie przywrócenia linii autobusowej nr 17 w Przemyślu.

PDF218. interp. M.Kamiński - 14.05.2019 r.pdf

14.05.2019 r. 30.05.2019 r. PDF218. odp. M.Kamiński - 30.05.2019 r.pdf
219. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie Przemyskiej Karty Seniora.

PDF219. interp. M.Kowalski - 15.05.2019 r.pdf

15.05.2019 r.

23.05.2019 r.

13.09.2019 r.

PDF219. odp. M.Kowalski - 23.05.2019 r.pdf

PDF219. odp. M.Kowalski - 13.09.2019 r.pdf

220. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zamontowania tabliczek o nie zaśmiecaniu terenów zielonych w okolicach skrzyżowań.

PDF220. interp. M.Kowalski - 15.05.2019 r.pdf

15.05.2019 r. 28.05.2019 r. PDF220. odp. M.Kowalski - 28.05.2019 r.pdf
221. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na jakim etapie są prace związane z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych.

PDF221. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf
PDF221. interp. M.Kamiński - 20.08.2019 r.pdf

17.05.2019 r.

20.08.2019 r.

31.05.2019 r.

29.08.2019 r.

PDF221. odp. M.Kamiński - 31.05.2019 r.pdf

PDF221.odp. M.Kamiński - 29.08.2019 r.pdf

222. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących Rady Nadzorczej PWIK sp. z o.o. oraz zapytania dotyczącego działań antymobbingowych w spółkach miejskich.

PDF222. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf

17.05.2019 r. 30.05.2019 r. PDF222. odp. M.Kamiński - 30.05.2019 r.pdf
223. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczącej Akcji Protestacyjnej w MZK.

PDF223. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf

17.05.2019 r. 31.05.2019 r. PDF223. odp. M.Kamiński - 31.05.2019 r.pdf
224. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji na jakim etapie jest program Mieszkanie Plus.

PDF224. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf
PDF224. interp. M.Kamiński - 20.08.2019 r.pdf

17.05.2019 r.

20.08.2019 r.

31.05.2019 r

3.09.2019 r.

PDF224. odp. M.Kamiński - 31.05.2019 r.pdf

PDF224. odp. M.Kamiński - 3.09.2019 r.pdf

225. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzupełnienia odpowiedzi dotyczących różnic odczytu wody pomiędzy PWiK a PSM.

PDF225. interp. M.Kamiński - 17.05.2019 r.pdf
PDF225. interp. M.Kamiński - 7.06.2019 r_2.pdf

17.05.2019 r.

7.06.2019 r.

31.05.2019 r.

13.06.2019 r.

PDF225. odp. M.Kamiński - 31.05.2019 r.pdf

PDF225. odp. M.Kamiński - 13.06.2019 r.2.pdf

226. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przywrócenia programu "Trener Osiedlowy".

PDF226. interp. T.Schabowski - 20.05.2019 r.pdf

20.05.2019 r.

30.05.2019 r.

30.07.2019 r.

26.09.2019 r.

PDF226. odp. T.Schabowski - 30.05.2019 r.pdf

PDF226. odp. T.Schabowski - 30.07.2019 r.pdf

PDF226. odp. T.Schabowski - 26.09.2019 r.pdf

227. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przeglądu boisk osiedlowych po ulewach.

PDF227. interp. T.Schabowski - 20.05.2019 r.pdf

20.05.2019 r. 28.05.2019 r. PDF227. odp. T.Schabowski - 28.09.2019 r.pdf
228. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie zaprojektowania schodów łączących ul. Bolesława Chrobrego z ul. Zadwórzańską.

PDF228. interp. T.Schabowski - 20.05.2019 r.pdf

20.05.2019 r. 6.06.2019 r.
11.06.2019 r.
PDF228. odp. T.Schabowski - 6.06.2019 r.pdf
PDF228. odp. T.Schabowski - 11.06.2019 r.pdf
229. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie ponownego przeglądu stanu drzew przy ul. Paderewskiego i przycięcie żywopłotu na ul. Boruty-Spiechowicza.

PDF229. interp. T.Schabowski - 20.05.2019 r.pdf

20.05.2019 r. 3.06.2019 r. PDF229. odp. T.Schabowski - 3.06.2019 r.pdf
230. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie remontu nawierzchni jezdni ul. M. Rodziewiczówny i ul. W. Kadłubka.

PDF230. interp. B.Nowak - 20.05.2019 r.pdf

20.05.2019 r. 03.06.2019 r. PDF230. odp. B.Nowak - 3.06.2019 r.pdf
231. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości przy ul. Lenartowicza, jej zabezpieczenia i uporządkowania.

PDF231. interp. B.Nowak - 20.05.2019 r.pdf

20.05.2019 r. 4.06.2019 r. PDF231. odp. B.Nowak - 4.06.2019 r.pdf
232. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego.

PDF232. interp. T.Leszczyński - 30.05.2019 r_1.pdf

PDF232. interp. T.Leszczyński - 30.05.2019 r.pdf

30.05.2019 r. 12.06.2019 r. PDF232. odp. T.Leszczyński - 12.06.2019 r.pdf
233.

Pan Maciej Kamiński

w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

W sprawie udzielenia informacji dotyczących składania oświadczenia majątkowego.

PDF233. interp. M.Kamiński - 30.05.2019 r.pdf

30.05.2019 r. 10.06.2019 r. PDF233. odp. M.Kamiński - 10.06.2019 r.pdf
234. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań w celu poprawy stanu technicznego dróg na Oś. Salezjańskie.

PDF234. interp. M.Kamiński - 30.05.2019 r.pdf

30.05.2019 r. 12.06.2019 r. PDF234. odp. M.Kamiński - 12.06.2019 r.pdf
235. Pani Monika Jaworska - Żurawska

W sprawie udzielenia informacji dotyczących porzuconych samochodów na Os. Kopernika.

PDF235. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r.pdf
JPEG235. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_1.jpeg
JPEG235. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_2.jpeg
JPEG235. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_3.jpeg

4.06.2019 r. 10.06.12019 r. PDF235. odp. M.Jaworska-Żurawska - 10.06.2019 r.pdf
236. Pani Monika Jaworska - Żurawska

W sprawie ustawienia słupków ograniczających na rogu ul. Podhalańczyków i Reymonta.

PDF236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r.pdf
JPEG236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_1.jpeg
JPEG236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_2.jpeg
JPEG236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_3.jpeg


PDF236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 30.09.2019 r.pdf
JPEG236. interp. M.Jaworska-Żurawska - 30.09.2019 r_1.jpeg

4.06.2019 r.


30.09.2019 r.

18.06.2019 r.

16.07.2019 r.


10.10.2019 r.

PDF236. odp. M.Jaworska-Żurawska - 18.06.2019 r.pdf

PDF236. odp. M.Jaworska-Żurawksa - 16.07.2019 r.pdf


PDF236. odp. M.Jaworska-Żurawska - 10.10.2019 r.pdf

237 Pani Monika Jaworska - Żurawska

W sprawie naprawy nawierzchni na ul. Przerwa.

PDF237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r.pdf
JPEG237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_1.jpeg
JPEG237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_2.jpeg
JPEG237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_3.jpeg
JPEG237. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_4.jpeg

4.06.2019 r. 24.06.2019 r. PDF237. odp. M.Jaworska-Żurawska - 24.06.2019 r.pdf
238. Pani Monika Jaworska - Żurawska

W sprawie wprowadzenia zakazu ruchu dla pojazdów powyżej 3,5t na ul. Ofiar Katynia

PDF238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r.pdf
JPEG238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_1.jpeg
JPEG238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_2.jpeg
JPEG238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_3.jpeg
JPEG238. interp. M.Jaworska-Żurawska - 4.06.2019 r_4.jpeg

4.06.2019 r.

18.06.2019 r.

16.07.2019 r.

16.07.2019 r.

07.08.2019 r.

PDF238. odp. M.Jaworska-Żurawska - 18.06.2019 r.pdf

PDF238. odp. M.Jaworska-Żurawska - 16.07.2019 r_2.pdf

PDF238. odp. M.Jaworska-Żurawska - 16.07.2019 r.pdf

PDF238.4. odp. M. Jaworska-Żurawska - 07.08.2019 r..pdf
 

239. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań dążących do likwidacji (zamknięcia) przejazdu kolejowego w okolicy ulic Tarniowej, Przemysłowej oraz Stawowej.
PDF239. interp. M.Kamiński - 6.06.2019 r.pdf

PDF239. interp. M.Kamiński - 17.07.2019 r.pdf

PDF239. interp. M.Kamiński - 1.08.2019 r.pdf

 

6.06.2019 r.

17.07.2019 r.

1.08.2019 r.

24.06.2019 r.

16.07.2019 r.

23.07.2019 r.

14.08.2019 r.

PDF239. odp. M.Kamiński - 24.06.2019 r.pdf

PDF239. odp. M.Kamiński - 16.07.2019 r.pdf

PDF239. odp. M.Kamiński - 23.07.2019 r.pdf

PDF239. odp. M.Kamiński - 14.08.2019 r.pdf

240. Pani Ewa Sawicka

W sprawie podjęcia działań mających na celu powrót apteki na teren Osiedla Kazanów.
PDF240. interp. E.Sawicka - 6.06.2019 r.pdf

6.06.2019 r. 19.06.2019 r. PDF240. odp. E.Sawicka - 19.06.2019 r.pdf
241. Pan Robert Bal

W sprawie wykupu usług w postaci wejść na hale sportową i krytą pływalnie.

PDF241.interp. R.Bal - 7.06.2019 r.pdf

7.06.2019 r.

18.06.2019 r.

29.08.2019 r.

PDF241. odp. R.Bal - 18.06.2019 r.pdf

PDF241. odp. R.Bal - 29.08.2019 r.pdf

242. Pan Andrzej Zapałowski W sprawie Panachydy organizowanej przez Koścół Greckokatolicki w Przemyślu
PDF242. interp. A.Zapałowski - 10.06.2019 r.pdf
10.06.2019 r. 25.06.2019 r. PDF242. odp. A.Zapałowski - 25.06.2019 r.pdf
243. Pan Maciej Kamiński W sprawie usług weterynaryjnych powierzonych przez miasto
PDF243. interp. M.Kamiński - 12.06.2019 r.pdf
12.06.2019 r. 24.06.2019 r. PDF243. odp. M.Kamiński - 24.06.2019 r.pdf
244. Pan Maciej Kamiński W sprawie braku odpowiedzi na interpelacje/zapytanie z dn. 28.05.2019 r.
PDF244. interp. M.Kamiński - 12.06.2019 r.pdf
12.06.2019 r. 25.06.2019 r. PDF244. odp. M.Kamiński - 25.06.2019 r.pdf
245. Pan Paweł Zastrowski W sprawie uprzatnięcia zalegających śmieci w kamienicy przy ul. Chopina 3
PDF245. interp. P.Zastrowski - 19.06.2019 r.pdf
19.06.2019 r. 04.07.2019 r. PDF245. odp. P.Zastrowski - 04.07.2019 r.pdf
246. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie nieprawidłowości metrażowych i technicznych lokali.

PDF246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r.pdf

JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_1.jpeg
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_2.jpeg
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_3.jpeg
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_4.jpeg
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_5.jpeg
JPEG246.interp. M.Jaworska-Żurawska - 19.06.2019 r_6.jpeg

19.06.2019 r. 09.07.2019 PDF246. odp. M.Jaworska-Żurawsa - 09.07.2019 r.pdf
 
247. Pan Dariusz Lasek

W sprawie przeprowadzenia prac remontowych/modernizacyjnych nawierzchni częsci chodnika przy przystanku MZK - Opalińskiego-Os.Kazan ów - kier. Lipowica.
PDF247. interp. D.Lasek - 25.06.2019 r.pdf

25.06.2019 r. 09.07.2019 r. PDF247. odp. D.Lasek - 09.07.2019 r.pdf
248. Pan Dariusz Lasek W sprawie oznaczenia pasami kontrastowymi i dotykowymi oznakowaniami, częsci schodów znajdujących sie na ul. Opalińskiego (przy przystanku MZK oznaczonym - Opalińskiego - Oś. Kazanów - Kier. Centrum).
PDF248. interp. D.Lasek - 25.06.2019 r.pdf
25.06.2019 r 11.07.2019 r. PDF248. odp. D.Lasek - 11.07.2019 r.pdf
 
249. Pan Dariusz Lasek W sprawie losów lini MZK Nr 29 ważnej dla mieszkańców Oś. Kazanów.
PDF249. interp. D.Lasek - 25.06.2019 r.pdf
25.06.2019 r 09.07.2019 r. PDF249. odp. D.Lasek - 09.07.2019 r.pdf
250. Pan Maciej Kamiński W sprawie modernizacji lub utworzenia parkingu w okolicach ZUS w Przemyślu
PDF250. interp. M.Kamiński - 25.06.2019 r.pdf
25.06.2019 r 05.07.2019 r. PDF250. odp. M.Kamiński - 5.07.2019 r.pdf
 
251. Pan Maciej Kamiński W sprawie wydłużenia czasu świecenia zielonega światła na sygnalizatorze na zjeździe w kierunku Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu (naprzeciwko szptala) od strony Zurawicy.
PDF251. interp. M.Kamiński - 25.06.2019 r.pdf
25.06.2019 r 05.07.2019 r. PDF251. odp. M.Kamiński - 5.07.2019 r.pdf
 
252. Pan Maciej Kamiński W sprawie podjecia działań  odn. lini nr 17 do Żurawicy
PDF252. interp. M.Kamiński - 27.06.2019 r.pdf
PDF252. interp. M.Kamiński - 23.07.2019 r.pdf

27.06.2019 r.

23.07.2019 r.

11.07.2019 r.

1.08.2019 r.

PDF252. odp. M.Kamiński - 11.07.2019 r.pdf

PDF252. odp. M.Kamiński - 1.08.2019 r.pdf

253. Pan Maciej Kamiński W sprawie przywrócenia oświetlenia pomiedzy ulicami Dolińskiego a Goszczyńskiego.
PDF253. interp. M.Kamiński - 28.06.2019 r.pdf
PDF253. interp. M.Kamiński - 20.08.2019 r.pdf

28.06.2019 r.

20.08.2019 r.

12.07.2019 r.

PDF253. odp. M.Kamiński - 12.07.2019 r.pdf

PDF253. odp. M.Kamiński - 3.09.2019 r.pdf

254. Pani Ewa Sawicka W sprawie zabezpieczenie budynku po byłym przedszkolu nr 12 przy ul. Dolińskiego.
PDF254. interp. E.Sawicka - 01.07.2019 r.pdf
01.07.2019 r. 12.07.2019 r. PDF254. odp. E.Sawicka - 12.07.2019 r.pdf
 
255. Pani Monika Jaworska-Żurawska W sprawie zmiany organizacji ruchu Lwowska kierunek Medyka
PDF255. interp. M.Jaworska-Żurawsa - 03.07.2019 r.pdf
03.07.2019 r.

16.07.2019 r.

16.09.2019 r.

20.09.2019 r.

10.10.2019 r.

22.10.2019 r.

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 16.07.2019 r.pdf

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 16.09.2019 r.pdf

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 20.09.2019 r.pdf

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 10.10.2019 r.pdf

PDF255. odp. M.Jaworska-Żurawska - 22.10.2019 r.pdf

256. Pan Andrzej Berestecki W sprawie organizacji pracy w spółkach miejskich
PDF256. interp. A.Berestecki - 05.07.2019 r.pdf
05.07.2019 r. 15.07.2019 r. PDF256. odp. A.Berestecki - 15.07.2019 r.pdf
257. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim
PDF257. interp. A.Berestecki - 05.07.2019 r.pdf
05.07.2019 r.

11.07.2019 r.

17.07.2019 r.

PDF257. odp. A.Berestecki - 11.07.2019 r.pdf

PDF257.odp. A.Berestecki - 17.07.2019 r.pdf

258. Pan Dariusz Lasek W sprawie przeprowadzenia prac remontowo/modernizacyjnych nawierzchni części schodów łączących  ul. Popielów z Kazimierza Pułaskiego
PDF258. interp. D.Lasek - 08.07.2019 r.pdf
08.07.2019 r. 22.07.2019 r. PDF258. odp. D.Lasek - 22.07.2019 r.pdf
259. Pan Dariusz Lasek W sprawie uporzadkowania odcinka ciągu pieszego przy ul. 3 Maja, w kierunku skrzyżowania (ul. St. Wyspiańskiego)
PDF259. interp. D.Lasek - 08.07.2019 r.pdf
08.07.2019 r. 23.07.2019 r. PDF259. odp. D.Lasek - 23.07.2019 r.pdf
260. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowe skrzyżowania Al. Solidarności z ul. Zadwórzańską
PDF260. interp. A.Berestecki - 09.07.2019 r.pdf
09.07.2019 r. 19.07.2019 r. PDF260. odp. A.Berestecki - 19.07.2019 r.pdf
261. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych
PDF261. interp. A.Berestecki - 09.07.2019 r.pdf

 
09.07.2019 r. 18.07.2019 r. PDF261. odp. A.Berestecki - 18.07.2019 r.pdf
262. Pan Andrzej Berestecki W sprawie ponownej prośby o zabezpieczenie środków finansowych na pilny remont imodernizację ul. Grochowskiej (wzdłuż ogrodzenia cmentarza wojskowego)
PDF262. interp. A.Berestecki - 11.07.2019 r.pdf

 
11.07.2019 r. 23.07.2019 r. PDF262. odp. A.Berestecki - 23.07.2019 r.pdf
263. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji o złożonych uzupełnieniach do oświadczeń majątkowych radnych
PDF263. interp. M.Kamiński - 11.07.2019 r.pdf
PDF263. interp. M.Kamiński - 26.07.2019 r.pdf

11.07.2019 r.


26.07.2019 r.

17.07.2019 r.
 

31.07.2019 r.

PDF263. odp. M.Kamiński - 17.07.2019 r.pdf
 

PDF263. odp. M.Kamiński - 31.07.2019 r.pdf

264. Pan Maciej Kamiński W sprawie zabezpieczenia bezpośrednio placu przed Pomnikiem Anioła Stróża Polski.
PDF264. interp. M.Kamiński - 11.07.2019 r.pdf
11.07.2019 r.

25.07.2019 r.

17.09.2019 r.

15.10.2019 r.

PDF264. odp. M.Kamiński - 25.07.2019 r.pdf

PDF264. odp. M.Kamiński - 17.09.2019 r.pdf

PDF264. odp. M.Kamiński - 15.10.2019 r.pdf

265. Pan Maciej Kamiński W sprawie liczby urodzeń od 2016 r. do 30.06.br; programu 500+ ; lokali mieszkalnych.
PDF265. interp. M.Kamiński - 11.07.2019 r.pdf
11.07.2019 r. 25.07.2019 r. PDF265. odp. M.Kamiński - 25.07.2019 r.pdf
266. Pan Jerzy Krużel

W sprawie rozpoczęcia realizacji tzw. łąk kwietnych.

PDF266. interp. J.Krużel - 15.07.2019 r.pdf

15.07.2019 r. 25.07.2019 r. PDF266. odp. J.Krużel - 25.07.2019 r.pdf
267. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji na temat stanu realizacji Porozumienia o Połączeniu Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

PDF267. interp. A.Berestecki - 15.07.2019 r.pdf

15.07.2019 r. 30.07.2019 r. PDF267. odp. A.Berestecki - 30.07.2019 r.pdf

268.

Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie udrożnienia przejścia w tunelu przy ul. Krasińskiego.

PDF268. interp. T.Leszczyński - 17.07.2019 r.pdf
JPEG268. interp. T.Leszczyński - 17.07.2019 r._2.jpeg

17.07.2019 r. 31.07.2019 r. PDF268. odp. T.Leszczyński - 31.07.2019 r.pdf
269. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wycięcia krzaków przy ul. Mickiewicza.

PDF269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r.pdf
JPEG269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r_1.jpeg
JPEG269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r_2.jpeg
JPEG269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r_3.jpeg
JPEG269. interp. M.Jaworska-Żurawska - 18.07.2019 r_4.jpeg

18.07.2019 r. 1.08.2019 r. PDF269. odp. M.Jaworska-Żurawska - 1.08.2019 r.pdf
270. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjecia działań celem poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Rzecznej.

PDF270. interp. M.Kowalski - 19.07.2019 r.pdf

19.07.2019 r.

25.07.2019 r.

07.08.2019 r.

16.09.2019 r.

20.09.2019 r.

10.10.2019 r.

22.10.2019 r.

29.10.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF270. odp. M.Kowalski - 25.07.2019 r.pdf

PDF270.2. odp. - M. Kowalski - 07.08.2019 r..pdf

PDF270. odp. M.Kowalski - 16.09.2019 r.pdf

PDF270. odp. M.Kowalski - 20.09.2019 r.pdf

PDF270. odp. M.Kowalski - 10.10.2019 r.pdf

PDF270. odp. M.Kowalski - 22.10.2019 r.pdf

PDF270. odp. M.Kowalski - 29.10.2019 r.pdf

PDF270. odp. M.Kowaliski - 21.11.2019 r.pdf

271. Pan Marcin Kowalski

W sprawie rozważenia postawienia znaków ostrzegawczych i wykonania pasów akustycznych przy ulicy Grunwaldzkiej.

PDF271. interp. M.Kowalski - 19.07.2019 r.pdf

19.07.2019 r.

25.07.2019 r.

16.09.2019 r.

PDF271. odp. M.Kowalski - 25.07.2019 r.pdf

PDF271. odp. M.Kowalski - 16.09.2019 r.pdf

272. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na poprawę porządku na cmentarzach przemyskich.
PDF272. interp. A.Berestecki - 22.07.2019 r.pdf
22.07.2019 r. 05.08.2019 r. PDF272. odp. A. Berestecki - 05.08.2019 r..pdf
 
273. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ciągu pieszego pomiędzy ul. Sucharskiego i Stachiewicza.
PDF273. interp. A.Berestecki - 22.07.2019 r.pdf
22.07.2019 r. 05.08.2019 r. PDF273. odp. A. Berestecki - 05.08.2019 r..pdf
 
274. Pan Andrzej Berestecki W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ciągu pieszego pomiędzy ul. Sucharskiego i ul. Słowackiego.
PDF274. interp. A.Berestecki - 22.07.2019 r.pdf
22.07.2019 r. 1.08.2019 r. PDF274. odp. A.Berestecki - 1.08.2019 r.pdf
275. Pan Andrzej Berestecki W sprawie wycięcia krzaków i podcięcie drzew oraz oczyszczenia chodnika na odcinku ul. Słowackiego
PDF275. interp. A.Berestecki - 23.07.2019 r.pdf
23.07.2019 r. 06.08.2019 r. PDF275. odp. A. Berestecki - 06.08.2019 r..pdf
 
276. Pan Maciej Kamiński W sprawie przywrócenia oświetlenia pomiędzy ul. Dolińskiego
i Goszczyńskiego
PDF276. interp. M.Kamiński - 23.07.2019 r.pdf
23.07.2019 r. 1.08.2019 r. PDF276. odp. M.Kamiński - 1.08.2019 r.pdf
277. Pan Tomasz Leszczyński W sprawie wprowadzenia programu oznaczeń pomocniczych dla kierowców tzw. "yellow box"
PDF277. interp. T.Leszczyński - 23.07.2019 r.pdf
23.07.2019 r.

05.08.2019 r.

17.09.2019 r.

PDF277.1. odp. T. Leszczyński - 05.08.2019 r..pdf

PDF277. odp. T.Leszczyński - 17.09.2019 r.pdf

278.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przycięcia krzewów oraz odnowienia ławeczek przy ul. Franciszkańskiej
PDF278. interp. A.Berestecki - 24.07.2019 r.pdf

24.07.2019 r. 07.08.2019 r. PDF278. odp. A. Berestecki - 07.08.2019 r..pdf
 
279. Pan Tomasz Schabowski W sprawie udzielenia informacji dotyczących PGM sp. z o. o.
PDF279. interp. T.Schabowski - 29.07.2019 r.pdf
29.07.2019 r. 09.08.2019 r. PDF279. odp. T. Schabowski - 09.08.2019 r..pdf
 
280.

Pan Dariusz Lasek

w imieniu Klubu Radnych Regia Civitas

W sprawie udzielenia informacji dotyczących złożenia wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
PDF280. interp. D.Lasek - 30.07.2019 r.pdf
30.07.2019 r. 08.08.2019 r. PDF280. odp. Klub Radnych Regia Civitas - 08.08.2019 r..pdf
 
281. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzyskania informacji dotyczących MZK w Przemyślu.

PDF281. interp. M.Kamiński - 1.08.2019 r.pdf

01.08.2019 r.

14.08.2019 r.

21.08.2019 r.

PDF281.1. odp. M. Kamiński - 14.08.2019 r..pdf

PDF281. odp. M.Kamiński - 21.08.2019 r.pdf

282. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie zabezpieczenia budynku po byłym klubie Polonia oraz namalowania przejścia dla pieszych na ul. Grodzkiej.

PDF282. interp. M. Gazdowicz - 12.08.2019 r..pdf
 

12.08.2019 r.

19.08.2019 r.

28.08.2019 r.

18.09.2019 r.

PDF282. odp. M.Gazdowicz - 16.08.2019 r.pdf

PDF282. odp. M.Gazdowicz - 28.08.2019 r.pdf

PDF282. odp. M.Gazdowicz - 18.09.2019 r.pdf

283. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wycięcia pnączy z chodnika przy schodach dzielących ul. Chopina.

PDF283. interp. M. Gazdowicz - 12.08.2019 r..pdf
 

12.08.2019 r. 22.08.2019 r. PDF283. odp. M.Gazdowicz - 22.08.2019 r.pdf
284. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie dokonania naprawy przystanku autobusowego, mieszczącego się na
ul. Piłsudskiego.

PDF284. interp. M. Gazdowicz - 12.08.2019 r..pdf
 

12.08.2019 r. 21.08.2019 r. PDF284. odp. M.Gazdowicz - 21.08.2019 r.pdf
285. Pani Ewa Sawicka

w sprawie podjęcia działań na prośbę mieszkańców, mających na celu wycięcie rozrastającego się dzrzewa będacego uciążliwością dla mieszkańców

PDF285. interp. E.Sawicka - 14.08.2019 r.pdf

14.08.2019 r. 20.08.2019 r. PDF285. odp. E.Sawicka - 20.08.2019 r.pdf
286. Pan Paweł Zastrowski

w sprawie udrożnienia kratek ściekowych na targowisku miejskim

PDF286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r.pdf
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_1.jpeg
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_2.jpeg
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_3.jpeg
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_4.jpeg
JPEG286.interp. P.Zastrowski- 14.08.2019 r_5.jpeg

14.08.2019 r. 26.08.2019 r. PDF286.odp. P.Zastrowski - 26.08.2019 r.pdf
287.

Pan Robert Bal

w imieniu
Klubu Radnych
Regia Civitas

W sprawie uzyskania informacji dotyczących złożenia wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
PDF287. interp. R.Bal - 16.09.2019 r.pdf

16.08.2019 r. 28.08.2019 r. PDF287.odp. R.Bal - 28.08.2019 r.pdf
288.

Pan Robert Bal

w imieniu
Klubu Radnych
Regia Civitas

W sprawie uzyskania informacji dotyczących projektu w ramach programu "Rozwój Lokalny"
PDF288. interp. R.Bal - 16.09.2019 r.pdf
16.08.2019 r. 28.08.2019 r. PDF288. odp. R.Bal - 28.08.2019 r.pdf
289.

Pan Maciej Kamiński

w imieniu Klubu Radnych Prawo
i Sprawiedliwość

W sprawie udzielenia informacji dotyczących bycia członkiem przez Radnego w zarządzie społdzielni mieszkaniowej.

PDF289. interp. M.Kamiński - 26.08.2019 r.pdf

 

26.08.2019 r. 02.09.2019 r. PDF289. odp. M.Kamiński - 2.09.2019 r.pdf
290. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie podjęcia działań zapobiegających osuwania się ziemi na boiska do siatkówki na Os. Kazanów.

PDF290. interp. T.Schabowski - 27.08.2019 r.pdf

27.08.2019 r. 11.09.2019 r. PDF290. odp. T.Schabowski - 11.09.2019 r.pdf
291. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przedstawiania planów budowy, remontów i inwestycji obiektów POSiR.

PDF291. interp. T.Schabowski - 27.08.2019 r.pdf

27.08.2019 r. 09.09.2019 r. PDF291.odp. T.Schabowski - 9.09.2019 r.pdf
292. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego

PDF292. interp. T.Schabowski - 27.09.2019 r.pdf

27.08.2019 r. 26.09.2019 r. PDF292. odp. T.Schabowski - 26.09.2019.pdf
 
293. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie wybudowania odcinka chodnika.

PDF293. interp. T.Schabowski - 27.09.2019 r.pdf

27.08.2019 r. 3.10.2019 r.

PDF293. odp. T.Schabowski - 3.10.2019 r.pdf

PDF292. odp. T.Schabowski - 26.09.2019.pdf

294. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przeglądu miejsca użyteczności publicznej na Oś. Kazanów.

PDF294. interp. T.Schabowski - 27.09.2019 r.pdf

27.08.2019 r. 09.09.2019 r. PDF294. odp. T.Schabowski - 9.09.2019 r.pdf
295. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie sprawdzenia legalności usytuowania nośników reklamowych na dworcu PKS.

PDF295. interp. M.Majkowski - 27.08.2019 r.pdf

27.08.2019 r. 6.09.2019 r. PDF295. odp. M.Majkowski - 6.09.2019 r..pdf
296. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących bezpłatnego wykorzystywania obiektów POSiR.

PDF296. interp. M.Kamiński - 30.08.2019 r.pdf

30.08.2019 r. 6.09.2019 r. PDF296. odp. M.Kamiński - 6.09.2019 r.pdf
297. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udrożnienia kratek ściekowych
i studzienek na ul. Żołnierzy 1 Armii WP

PDF297. interp. A.Betrestecki - 2.09.2019 r.pdf

2.09.2019 r. 19.09.2019 r. PDF297. odp. A.Berestecki - 19.09.2019 r.pdf
298. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie wykorzystania pozostałych środków z realizacji zadania parking ul. M.Konopnickiej

PDF298. interp. M.Jaworska-Żurawska - 3.09.2019 r.pdf
JPEG298. interp. M.Jaworska-Żurawska - 3.09.2019 r_1.jpeg
JPEG298. interp. M.Jaworska-Żurawska - 3.09.2019 r_2.jpeg

 

3.09.2019 r. 3.10.2019 r. PDF298. odp. M.Jaworska-Żurawska - 3.10.2019 r.pdf
299.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
PDF299. interp. M.Kamiński - 9.09.2019 r.pdf
9.09.2019 r. 23.09.2019 r. PDF299. odp. M.Kamiński - 23.09.2019 r.pdf
300. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzyskania informacji dotyczących publikacji na stronie internetowej urzędu oraz kursów autobusów

PDF300. interp. M.Kamiński - 9.09.2019 r.pdf

9.09.2019 r. 23.09.20219 r. PDF300. odp. M.Kamiński - 23.09.2019 r.pdf
301. Pan Maciej Kamiński W sprawie prośby o konkretne działania dotyczące remontu ciągu pieszego na ul. Glazera 40
PDF301. interp. M.Kamiński - 24.09.2019 r.pdf
24.09.2019 r. 3.10.2019 r. PDF301. odp. M.Kamiński - 3.10.2019 r.pdf
302. Pan Tomasz Leszczyński W sprawie mateiałów wyborczych i ich umiejscowiania na terenie miasta
PDF302. interp. T.Leszczyński - 23.09.2019 r.pdf
PDF302. interp. T.Leszczyński - 23.09.2019 r uzupełnienie.pdf
23.09.2019 r. 10.10.2019 r. PDF302. odp. T.Leszczyński - 10.10.2019 r.pdf
303. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na cele adaptacyjne lub możliwości budowy obiektów branży hotelowej.
PDF303. interp. M.Majkowski - 24.09.2019.pdf

24.09.2019 r. 7.10.2019 r. PDF303. odp. M.Majkowski - 7.10.2019 r.pdf
304. Pan Mirosław Majkowski W sprawie przeprowadzenia remontu klatki schodowej w kamienicy Rynek 5 oraz składowania wewnątrz odpadów pochodzacych z sąsiadującej restauracji.
PDF304. interp. M.Majkowski - 24.09.2019.pdf
24.09.2019 r. 8.10.2019 r. PDF304. odp. M.Majkowski - 8.10.2019 r.pdf
305. Pan Marcin Kowalski W sprawie uporzadkowania, wykoszeni i wyciecia samosiejek w okolicach garaży koło wiaduktu przy ul. Nestora
PDF305. interp. M.Kowalski - 25.09.2019.pdf
25.09.2019 r. 7.10.2019 r. PDF305. odp. M.Kowalski - 7.10.2019 r.pdf
306. Pan Marcin Kowalski W sprawie uporzadkowania, wykoszeni i wyciecia samosiejek w okolicach tarasu widokowego przy ul. Bielskiego
PDF306. interp. M.Kowalski - 25.09.2019.pdf
25.09.2019 r. 10.10.2019 r. PDF306. odp. M.Kowalski - 10.10.2019 r.pdf
307. Pan Maciej Kamiński W sprawie remontu nawierzchni ul. Cmentarnej
PDF307. interp. M.Kamiński - 26.09.2019 r.pdf
26.09.2019 r. 11.10.2019 r. PDF307. odp. M.Kamiński - 11.10.2019 r.pdf
308. Pan Maciej Kamiński W sprawie zamkniętego przejazdu kolejowego w oklicy ul. Tarniowej
PDF308. interp. M.Kamiński - 26.09.2019 r.pdf
26.09.2019 r. 11.10.2019 r. PDF308. odp. M.Kamiński - 11.10.2019 r_2.pdf
309.

Pan Robert Bal

w imieniu Klubu Radnych Regia Civitas

W sprawie wątpliwości dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

PDF309. interp. R.Bal - 14.10.2019 r.pdf

14.10.2019 r. 17.10.2019 r. PDF309. odp. R.Bal - 17.10.2019 r.pdf
310.

Pan Robert Bal

w imieniu Klubu Radnych Regia Civitas

W sprawie uzyskania informacji dotyczących zakończenia roku finansowego 2018 w spółkach

PDF310. interp. R.Bal - 14.10.2019 r.pdf

14.10.2019 r. 29.10.2019 r. PDF310 odp. R.Bal - 29.10.2019 r.pdf
311. Pan Marcin Kowalski

W sprawie interwencji dotyczącej niszczenia przez dziki ogródków działkowych "NADZIEJA"

PDF311. interp. M.Kowalski - 14.10.2019 r.pdf
JPEG311. interp. M.Kowalski - 14.10.2019 r_1.jpeg
JPEG311. interp. M.Kowalski - 14.10.2019 r_2.jpeg
JPEG311. interp. M.Kowalski - 14.10.2019 r_3.jpeg

14.10.2019 r. 21.10.2019 r. PDF311. odp. M.Kowalski - 21.10.2019 r.pdf
312. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie interwencji dotyczącej uporządkowania Cmentarza Wojennego w Przemyślu przy ul. Przemyślu.

PDF312. interp. M.Majkowski - 15.10.2019 r.pdf

15.10.2019 r. 30.10.2019 r. PDF312. odp. M.Majkowski - 30.10.2019 r.pdf
313. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami.

PDF313. interp. M.Kamiński - 15.10.2019 r.pdf

15.10.2019 r. 29.10.2019 r. PDF313. odp. M.Kamiński - 29.10.2019 r.pdf
314. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia wyników badań geologicznych, które przeprowadzono na tzw. "stawikach".

PDF314. interp. P.Zastrowski - 17.10.2019 r.pdf

17.10.2019 r. 31.10.2019 r. PDF314. odp. P.Zastrowski - 31.10.2019 r.pdf
315. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzyskanie informacji dotyczących MOPS w Przemyślu.

PDF315. interp. M.Kamiński - 18.10.2019 r.pdf

18.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF315. odp. M.Kamiński - 5.11.2019 r.pdf
316. Pan Maciej Kamiński

W sprawie oznakowania zatoczki przy ul. Glazera 10.

PDF316. interp. M.Kamiński - 18.10.2019 r.pdf

18.10.2019 r. 25.10.2019 r. PDF316. odp. M.Kamiński - 25.10.2019 r.pdf
317. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udostępnienia darmowych rozkładów jazdy MZK

PDF317. interp. M.Kowalski - 18.10.2019 r.pdf

18.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF317. odp. M.Kowalski - 5.11.2019 r.pdf
318. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie uzyskanie informacji dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielonka III"

PDF318. interp. A.Zapałowski - 18.10.2019 r.pdf

18.10.2019 r. 31.10.2019 r. PDF318. odp. A.Zapałowski - 31.10.2019 r.pdf
319. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczących otwarcia sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej

PDF319. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 4.11.2019 r. PDF319. odp. R.Bal. - 4.11.2019 r.pdf
320. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczących PGM w Przemyślu

PDF320. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 31.10.2019 r. PDF320. odp. R.Bal - 31.10.2019 r.pdf
321. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczących wakacyjnych zajęć sportowych w Hali Sportowej POSiR

PDF321. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 4.11.2019 r. PDF321. odp. R.Bal - 4.11.2019 r.pdf
322. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskanie informacji dotyczących wysokości środków finansowych z tzw. "korkowego"

PDF322. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 7.11.2019 r. PDF322. odp. R.Bal - 7.11.2019 r.pdf
323. Pan Robert Bal

W sprawie przygotowania projektu uchwały  zmieniającej uchwałę 102/2019
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.

PDF323. interp. R.Bal - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF323. odp. R.Bal - 8.11.2019 r.pdf
324. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji dotyczących ustawienia reklam stoku narciarskiego przy głównych drogach woj. Podkarpackiego.

PDF324. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF324. odp B.Barczak - 8.11.2019 r.pdf
325. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie rozwiązania problemu wyjazdu z ul. Barskiej na Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II

PDF325. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r.

29.10.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF325. odp. B.Barczak - 29.10.2019 r.pdf

PDF325. odp. B.Barczak - 21.11.2019 r.pdf

326. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utwardzenia parkingu przy Szkole Podstawowej nr 16

PDF326. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 31.10.2019 r. PDF326. odp. B.Barczak - 31.10.2019 r.pdf
327. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji dotyczących remontu chodnika przy
ul. Krasickiego

PDF327. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF327. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf
328. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Narutowicza.

PDF328. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF328. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf
329. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie posadzenia drzew w ramach nasadzeń zastępczych

PDF329. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF329. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf
330. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie opłat ponoszonych przez kluby sportowe oraz inne podmioty za korzystanie z nieruchomości będących własnością gminy.

PDF330. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF330. odp. B.Barczak - 8.11.2019 r.pdf
331. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wprowadzenia niższych cen za bilety autobusowe

PDF331. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF331. odp. B.Barczak - 8.11.2019 r.pdf
332. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań dotyczących wolno żyjących dzików.

PDF332. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 4.11.2019 r. PDF332. odp. B.Barczak - 4.11.2019 r.pdf
333. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie usunięcia gałęzi w pobliżu przystanku MZK.

PDF333. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF333. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf
334. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przystąpienia do akcji
"jedno dziecko - jedno drzewo"

PDF334. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 5.11.2019 r. PDF334. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf
335. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskanie informacji dotyczących taboru MZK Przemyśl

PDF335. interp. B.Barczak - 24.10.2019 r.pdf

24.10.2019 r. 7.11.2019 r. PDF335. odp. B.Barczak - 7.11.2019 r.pdf
336. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia tzw. Jadłodzielni

PDF336. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r.

6.11.2019 r.

27.11.2019 r.

PDF336. odp. B.Barczak - 6.11.2019 r.pdf

PDF336. odp. B.Barczak - 27.11.2019 r.pdf

337. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia stojaków rowerowych

PDF337. interp. B. Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r. 12.11.2019 r. PDF337. odp. B.Barczak - 12.11.2019 r.pdf
338. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia możliwości zakupu kopert parkingowych dla przedsiębiorców

PDF338. interp. B. Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF338. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf

339.

Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wprowadzenia w szkołach gablot infrmujących o zawartości cukru.

PDF339. interp. B. Barczak - 30.10.2019 r .pdf

30.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF339. odp. B.Barczak - 8.11.2019 r.pdf
340. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie informacji dotyczących zasięgu sieci ciepłowniczej

PDF340. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF340. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf
341. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie dofinansowania pobytu w internacie dla młodych zawodników.

PDF341. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r. 7.11.2019 r. PDF341. odp. B.Barczak - 7.11.2019 r.pdf
342. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji demograficznych dotyczących naszego miasta.

PDF342. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r. 7.11.2019 r. PDF342. odp. B.Barczak - 7.11.2019 r.pdf
343. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie informacji finansowych w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym

PDF343. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF343. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf
344. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeglądu studzienek kanalizacyjnych

PDF344. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF344. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf
345. Pan Bartłomiej Barczak

w sprawie sychronizacji sygnalizacji świetlnej

PDF345. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r. 14.11.2019 r. PDF345. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf
346. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zwiekszenia ilości bezpłatnych miejsc parkingowych na osiedlu Kmiecie

PDF346. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r.

5.11.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF346. odp. B.Barczak - 5.11.2019 r.pdf

PDF346. odp. B.Barczak - 21.11.2019 r.pdf

347. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia bezpłatnych miejsc parkingowych na Wybrzeżu Ojca Św. Jana Pawła II

PDF347. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r.

14.11.2019 r.

PDF347. odp. B.Barczak - 14.11.2019 r.pdf

 

348. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia punktu obsługi mieszkańców w Galerii Sanowej

PDF348. interp. B.Barczak - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r. 15.11.2019 r. PDF348. odp. B. Barczak - 15.11.2019 r.pdf
349. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie utworzenia przystanku autobusowego

PDF349. interp. J.Zapotocki - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r.

5.11.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF349. odp. J.Zapotocki - 5.11.2019 r.pdf

PDF349. odp. J.Zapotocki - 21.11.2019 r.pdf

350. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie możliwości ustawienia znaku zakazu ruchu przy wjeździe do Parku Krajobrazowego

PDF350. interp. J.Zapotocki - 30.10.2019 r.pdf

30.10.2019 r.

5.11.2019 r.

21.11.2019 r.

PDF350. odp. J.Zapotocki - 5.11.2019 r.pdf

PDF350. odp. J.Zapotocki - 21.11.2019 r.pdf

351. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej sprzedaży biletów miesięcznych MZK

PDF351. interp. R.Bal - 31.10.2019 r.pdf

31.10.2019 r. 13.11.2019 r. PDF351. odp. R.Bal - 13.11.2019 r.pdf
352. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT

PDF352. interp. R.Bal - 31.10.2019 r.pdf

31.10.2019 r. 12.11.2019 r. PDF352. odp. R.Bal - 12.11.2019 r.pdf
353. Pan Robert Bal

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej kosztów ponoszonych przez POSiR za udostepnianie jednej godziny zegarowej hali sportowej

PDF353. interp. R.Bal - 31.10.2019 r.pdf

31.10.2019 r. 15.11.2019 r. PDF353. odp. R.Bal - 15.11.2019 r.pdf
354. Pan Daniel Dryniak

W uzyskania informacji na temat działalności Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

PDF354. interp. D.Dryniak - 4.11.2019 r.pdf

4.11.2019 r. 18.11.2019 r. PDF354. odp. D.Dryniak - 18.11.2019r.pdf
 
355. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie usunięcia ogrodzenia blokującego dojazd do budynku od ul. Kramarza. 

PDF355. interp. A.Zapałowski - 31.10.2019 r.pdf

31.10.2019 r. 8.11.2019 r. PDF355. odp. A.Zapałowski - 8.11.2019 r.pdf
356. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ustawienia znaku dorogowego przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II

PDF356. interp. M.Kowalski - 8.11.2019 r.pdf
JPEG356. interp. M.Kowalski - 8.11.2019 r_1.jpeg
JPEG356. interp. M.Kowalski - 8.11.2019 r_2.jpeg
JPEG356. interp. M.Kowalski - 8.11.2019 r_3.jpeg

8.11.2019 r.

18.11.2019 r

09.01.2020 r.

PDF356. odp. M.Kowalski - 18.11.2019 r.pdf

PDF356. odp. M. Kowalski - 09.01.2020 r..pdf

357. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji dotyczących relizacji zadań mających na celu reintegracje zawodową i społeczną

PDF357. interp. P.Zastrowski - 8.11..2019 r.pdf

8.11.2019 r. 19.11.2019 r. PDF357. odp. P.Zastrowski - 19.11.2019 r.pdf
358. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zamontowania znaku przy ul. Grunwaldzkiej 13.

PDF358. interp. M. Kowalski - 12.11.2019 r.pdf
JPEG358. interp. M. Kowalski - 12.11.2019 r_1.jpeg
JPEG358. interp. M. Kowalski - 12.11.2019 r_2.jpeg
JPEG358. interp. M. Kowalski - 12.11.2019 r_3.jpeg

12.11.2019 r.

18.11.2019 r

09.01.2019 r..

PDF358. odp. M.Kowalski - 18.11.2019 r.pdf

PDF358. odp. M. Kowalski - 09.01.2020 r..pdf

359. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji dotyczących obecnej sytuacji MZK w Przemyślu.

PDF359. interp. M.Kamiński - 12.11.2019 r.pdf

12.11.2019 r. 27.11.2019 r. PDF359. odp. M.Kamiński - 27.11.2019 r.pdf
360. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji dotyczących korzystania z obiektów POSiR w 2019 r.

PDF360. interp. M.Kamiński - 12.11.2019 r.pdf

12.11.2019 r. 26.11.2019 r. PDF360. odp. M.Kamiński - 26.11.2010 r.pdf
361. Pan Andrzej Zapałowski

W sprawie ograniczenia ruchu na ul. Mierosławskiego

PDF361. interp. A.Zapałowski - 13.11.2019 r.pdf

8.11.2019 r. 18.11.2019 r. PDF361. odp. A.Zapałowski - 18.11.2019 r.pdf
362. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie działań podejmowanych przez wydział Promocji i Kultury na rzecz turystycznej promocji Przemyśla.

PDF362. interp. P.Zastrowski - 8.11.2019 r.pdf

13.11.2019 r. 27.11.2019 r. PDF362. odp. P.Zastrowski - 27.11.2019 r.pdf
363. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany rozkładu jazdy MZK

PDF363. interp. M.Kamiński - 14.11.2019 r.pdf

14.11.2019 r. 22.11.2019 r. PDF363. odp. M.Kamiński - 22.11.2019 r.pdf
364. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie uzyskania informacji dotyczących parkingów miejskich.

PDF364. interp. T.Leszczyński - 15.11.2019 r.pdf

15.11.2019 r. 29.11.2019 r. PDF364.odp. - T. Leszczyński - 15.11.2019 r..pdf
365. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie ustawienia znaku B-36 przy ul. 22-go Stycznia

PDF365. interp. P.Zastrowski - 19.11.2019 r.pdf
JPEG365. interp. P.Zastrowski - 19.11.2019 r_1.jpeg

19.11.2019 r.

25.11.2019 r.

10.01.2020 r.

PDF365. odp. P.Zastrowski - 25.11.2019 r.pdf

PDF365. odp. P. Zastrowski - 10.01.2020 r..pdf

366. Pan Robert Bal

W sprawie przedstawienia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wysokości wydatków bieżących w okreslonych latach

PDF366. interp. R.Bal - 19.11.2019 r.pdf

19.11.2019 r. 03.12.2019 r. PDF366.odp. R. Bal - 19.11.2019 r. - FK.pdf
PDF366.odp. R. Bal - 19.11.2019 r. - GL.pdf
PDF366.odp. R. Bal - 19.11.2019 r. - MK.pdf
367. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej osób bezdomnych

PDF367. interp. M.Kamiński - 20.11.2019 r.pdf

20.11.2019 r. 02.12.2019 t. PDF367.odp. - M.Kamiński - 20.11.2019.pdf
368. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie uzyskania informacji dotyczącej wysokości środków finansowych z spółek miejskich przenaczone dla klubów sportowych.

PDF368. interp J.Zapotocki - 22.11.2019 r.pdf

22.11.2019 r.

06.12.2019 r.

30.12.2019 r.

PDF368.odp. J. Zapotocki - 06.12.2019 r..pdf

PDF368. odp2. J. Zapotocki - 30.12.2019 r..pdf

369. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie przedstawienia planu finansowego POSiR i jego wykonania.

PDF369. interp. J.Zapotocki - 22.11.2019 r.pdf

22.11.2019 r. 10.12.2019 r. PDF369. odp. J. Zapotocki - 10.12.2019 r..pdf
370. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu drogi przy ul. Glazera 22.

PDF370.interp. M. Kamiński - 03.12.2019 r..pdf

03.12.2019 r. 11.12.2019 r.

PDF370.odp. M. Kamiński - 11.12.1029 r..pdf

PDF370.odp1. M. Kamiński - 11.12.2019 r..pdf

371.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu ciągu pieszego na ul. Mickiewicza.

PDF371. interp. M. Kamiński - 03.12.2019 r..pdf

03.12.2019 r 19.12.2019 r. PDF371. odp. M. Kamiński - 19.12.2019 r..pdf
372. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przekazania wykazu uchwał, wobec których zostało wszczętę przez Wojewodę postępowanie nadzorcze.

PDF372. interp. M. Kamiński - 03.12.2019 r..pdf

03.12.2019 r 06.12.2019 r. PDF372. odp. M. Kamiński - 06.12.2019 r..pdf
373. Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji programu "Mieszkanie Plus" na terenie Miasta Przemyśla.

PDF373. interp. M. Kamiński - 03.12.2019 r..pdf

03.12.2019 r 13.12.2019 r. PDF373.odp. M. Kamiński - 13.12.2019 r..pdf
374. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie weryfikacji garaży wolnostojących na terenie inwestycji, realizowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.

PDF374. interp. M. Jaworska-Żurawska - 04.12.2019 r..pdf

04.12.2019 r. 18.12.2019 r. PDF374.odp. M. Jaworska-Żurawska - 18.12.2019 r..pdf
375. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji o wykonanych i zaplanowanych wydatkach jednostek oświatowych w latach 2018-2020.

PDF375.interp. R. Bal - 06.12.2019 r..pdf

06.12.2019 r. 13.12.2019 r. PDF375.odp. R. Bal - 13.12.2019 r..pdf
376. Pan Robert Bal

W sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla".

PDF376.interp. R. Bal - 06.12.2019 r..pdf

06.12.2019 r. 19.12.2019 r. PDF376. odp. R. Bal - 19.12.2019.pdf
377. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie przywrócenia linii autobusowej MZK.

PDF377.interp. T. Schabowski - 09.12.2019 r..pdf

09.12.2019 r. 20.12.2019 r. PDF377. odp. T. Schabowski - 20.12.2019 r..pdf
378. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie uporządkowania skarpy przy ul. Opalińskiego 23.

PDF378.interp. T. Schabowski - 09.12.2019 r..pdf

09.12.2019 r. 19.12.2019 r. PDF378. odp. T. Schabowski - 19.12.2019 r..pdf
379. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Sanockiej.

PDF379.interp. J. Zapotocki - 12.12.2019 r..pdf

12.12.2019 r. 30.12.2019 r. PDF379. odp. J. Zapotocki - 30.12.2019 r..pdf
380. Pan Maciej Kamiński

W sprawie sytuacji pracowników MOPS.

PDF380.interp. M. Kamiński - 19.12.2019 r..pdf

19.12.2019 r.

24.12.2019 r.

16.01.2020 r.

PDF380. odp. M. Kamiński - 24.12.2019 r..pdf

PDF380. odp. M. Kamiński - 16.01.2020 r..pdf

381. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie informacji o zaległości Radnych wobec spółek miejskich lub samej Gminy Miejskiej Przemyśl.

PDF381. interp. T. Schabowski - 20.12.2019 r..pdf

20.12.2019 r.

03.01.2020 r.

17.01.2020 r.

PDF381.odp. T. Schabowski - 03.01.2020 r..pdf

PDF381.odp. T. Schabowski - 17.01.2020 r..pdf

382. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zainstalowania znaku B-33 przy ul. Wybrzeża Marszałka J. Piłsudskiego.

PDF382. interp. D. Lasek - 30.12.2019 r..pdf

30.12.2019 r.

03.01.2020 r.

31.01.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF382.odp. D.Lasek - 03.01.2020 r..pdf

PDF382. odp. D. Lasek - 31.01.2020 r..pdf

PDF382.3. odp. D.Lasek - 23.03.2020.pdf

383. Pan Dariusz Lasek

W sprawie przeprowadzenia prac remontowych nawierzchni części schodów łączących ul. Popielów z ul. Pułaskiego.

PDF383. interp. D. Lasek - 30.12.2019 r..pdf

30.12.2019 r. 13.01.2020 r. PDF383.odp. D. Lasek - 13.01.2020 r..pdf
384. Pan Dariusz Lasek

W sprawie umieszczenia pasa kontrastowego wzdłuż pierwszego i ostatniego stopnia schodów, znajdujących się przy ul. Biskupiej.

PDF384. interp. D. Lasek - 30.12.2019 r..pdf

30.12.2019 r.

13.01.2020 r.

11.05.2020 r.

PDF384.odp. D. Lasek - 13.01.2020 r..pdf

PDF384. odp. D. Lasek - 11.05.2020 r..pdf


sporządzili: Alicja Kołcz, Mateusz Rybienik, Damian Molter
Biuro Rady Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu