Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze oferty złożonej w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie ok. 28 świadectw charakterystyki energetycznej.

                                                                                              Przemyśl dnia 30 stycznia 2019 r.

GL.7125.2.2019

Informacja

 

W dniu 29 stycznia 2019 r. dokonano otwarcia oferty złożonej w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie ok. 28 świadectw charakterystyki energetycznej części budynków wielolokalowych - lokali mieszkalnych i użytkowych zbywanych na podstawie umowy sprzedaży lub wynajmowanych.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, która nie podlegała odrzuceniu.

Wobec powyższego wybrano ofertę Biura Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 7000,00 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) i potwierdziło termin wykonania zlecenia określony w zaproszeniu do składania ofert.

Wersja XML