Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w Przedszkolu Nr 19 w Przemyślu

Dyrektor Przedszkola Nr 19 w Przemyślu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
(0,25 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)

Na podstawie art.13, ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018.poz.1260 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz.2077 z  późniejszymi zmianami)

I. Nazwa i adres jednostki:  Przedszkole Nr 19 w Przemyślu, ul. Ofiar Katynia 4A, Przemyśl

II. Miejsce wykonania pracy: Przedszkole Nr 9, ul. Słowackiego 34, Przemyśl
III. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy (0,25 etatu)
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:

 1. stanowisko samodzielne
 2. praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,25 etatu
 3. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera, I piętro budynku Przedszkola nr 9 nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 19 w Przemyślu jest niższy niż 6%.

IV. Wymagania formalne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność  karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz. U. Z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.),
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji :

V. Wymagania dodatkowe:

VI. Zakres obowiązków:

VII. Wymagane dokumenty:

 - oświadczenie, o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

- o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne 
  przestępstwo skarbowe,

- o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne  skarbowe,

- o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych.
 

Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

„Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1260 z późniejszymi zmianami).
 

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego, z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko głównego księgowego” w Przedszkolu Nr 19 w Przemyślu, ul. Ofiar Katynia 4A, 37-700 Przemyśl, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie do 27 maja 2019 r. Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. o godzinie 9.00. Aplikacje, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

IX. Pozostałe informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzana dwuetapowo:

   I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

   II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola Nr 19 w Przemyślu.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (I etap procedury naboru), zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu z podaniem ich imion, nazwisk.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej (II etap procedury naboru) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o końcowym wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Nr 19 w Przemyślu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zwrócone adresatom.


Przemyśl, 09.05.2019r.

                                Maria Marcinkiewicz
                                Dyrektor Przedszkola Nr 19
                                           w Przemyślu

Wersja XML