• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Archiwista w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: archiwista 

Na podstawie art.13, ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018.poz.1260 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz.2077 z  późniejszymi zmianami.  

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy):

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl

II. Określenie stanowiska urzędniczego: archiwista (1/2 etatu) – zatrudnienie od 01.09.2019 r.
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku archiwista:

 1. stanowisko samodzielne,
 2. praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu,
 3. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w pomieszczeniu przeznaczonym na archiwum zakładowe w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ulicy Sportowa 13,  nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w placówce jest niższy niż 6%

IV. Wymagania formalne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność  karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz. U. Z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.),
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. spełnianie poniższych warunków dotyczących kwalifikacji:

V. Wymagania dodatkowe:

VI. Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych  Ośrodka oraz sprawdzanie ich ze spisem zdawczo-odbiorczym.
 2. Sprawdzanie prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej  kategorii archiwalnej.
 3. Porządkowanie  i inwentaryzowanie dokumentów zgodnie z zasadami  archiwistyki.
 4. Przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie.
 5. Prowadzenie ewidencji archiwum.
 6. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt według kategorii oraz  sporządzanie spisów uporządkowanej dokumentacji archiwalnej.
 7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi, pracownikami Ośrodka i udzielania wiążących wyjaśnień oraz pouczeń w sprawie klasyfikacji akt i nadzór w zakresie przekazywania ich do archiwum zakładowego.
 8. Przygotowanie dokumentów do brakowania oraz sporządzanie spisów w tym zakresie.
 9. Współpraca z Archiwum Państwowym, m.in. w celu brakowania  oraz  przeprowadzania  kasacji dokumentów.
 10. Sporządzanie sprawozdań z ilości uporządkowanej dokumentacji  oraz   dokumentacji przekazanej do wybrakowania.
 11. Udostępnianie akt i dokumentów archiwalnych, m.in.

            - dokumentów do wypisywania świadectw i duplikatów świadectw,

            - dokumentów do odpisów arkuszy ocen i protokołów,

            - teczek akt osobowych,

            - list płac,

            - innych archiwizowanych dokumentów.

 1. Wydawanie duplikatów dokumentacji archiwalnej.
 2. Wydawanie na prośbę byłych pracowników Ośrodka zaświadczeń, duplikatów     świadectw pracy oraz innych dokumentów  znajdujących się na stanie archiwum szkolnego, osobom upoważnionym.
 3. Aktualizowanie zgodnie przepisami instrukcji archiwalnej oraz rzeczowego wykazu akt Ośrodka oraz przedstawianie do zatwierdzenia w Archiwum  Państwowym.

   

  VII. Wymagane dokumenty:


Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

„Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1260 z późniejszymi zmianami).

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego, z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko archiwisty” w sekretariacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1  ul. Sportowa 13, 37-700 Przemyśl, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15.00, w terminie do 31 lipca 2019 r.

IX. Pozostałe informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzana dwuetapowo:

I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego Nr 1 Przemyślu

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej (II etap procedury naboru) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o końcowym wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr  w Przemyślu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej placówki.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru.

Przemyśl, 14.06.2019 r

Dorota Wiech – Iwaneczko

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 Przemyślu

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22596551
w tym miesiącu: 281940
dzisiaj: 4070