Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 328/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

PDF   Zarządzenie nr 328/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu


Zarządzenie nr 328/2019

Prezydenta Miasta  Przemyśla

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) -

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W Załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do  zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w pkt 1 „Jednostki organizacyjne miasta” wprowadza się następujące zmiany:

1) wiersz drugi otrzymuje brzmienie;

 

 

2.

 

 

 

BIURO ROZWOJU MIASTA PRZEMYŚLA

 

uchwała Nr 116/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie powołania Biura Rozwoju Miasta Przemyśla i nadania statutu.

 

Ratuszowa 1,

37-700 Przemyśl

 

 

Wydział Architektury

 

 

2) wiersz trzydziesty dziewiąty otrzymuje brzmienie.

39.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO NR 2

 

Uchwała Nr 95/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 maja 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

 

 

hm. Izydory Kossowskiej 1,

37-700 Przemyśl

 

 

Wydział Edukacji i Sportu

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem pkt 2 który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun


 

Wersja XML