Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego  w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz. 1260  późniejszymi  zmianami) oraz art. 54 ust. 1, pkt. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity      Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi )

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa Nr 5  im. Bohaterów Września w Przemyślu, ul. Konarskiego 7

II. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego :

 1. stanowisko: samodzielne
 2. praca w wymiarze pełnego etatu, na podstawie umowy o pracę od dnia 01.10.2019r.
 3. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej  Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu jest niższy niż 6 %.

IV . Wymagania formalne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie ( jeden z poniższych warunków):

V. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 2. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 4. znajomość przepisów płacowych,
 5. znajomość przepisów ZUS,
 6. znajomość obsługi programów: Księgowość Optivum, Budżet JB Plus -JST Plus, Sigma Edukacja ( moduł dla szkół, arkusz organizacji szkoły), r- VAT ( program do centralizacji rozliczeń VAT), , System e-PFRON2, bankowość elektroniczna, e-PUAP.
 7. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 8. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 9. dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,
 10. umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
 11. dobra znajomość obsługi komputera (Word,  Exel,  Internet),

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,
 2. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
 3. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej,
 4. odpowiedzialność za finanse publiczne,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
 6. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,
 7. opracowywanie planów finansowych szkoły w systemie Sigma Edukacja:
  • sporządzanie planów finansowych: wydatków budżetowych i dochodów budżetowych,
  •  kontrolowanie realizacji  planów dochodów i wydatków,
  • sporządzanie wniosków dotyczących zmian planów finansowych,                                
 8. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 9. nadzoruje prawidłowość pobieranych i odprowadzanych dochodów budżetowych,
 10. realizacja zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości
  w zakresie: wykonania wydatków budżetowych, PFRON, r-VAT, System Informacji Oświatowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami, GUS,
 11. kontrola obsługi szkoły z zakresu płac, ZUS, US.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. wypełniony i podpisany załącznik nr 1- kwestionariusz,
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata:
 1. podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia),
 2. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z p. zm.)  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie   z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz. 1260 z  późniejszymi  zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godz. 14.00  w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu, ul. Konarskiego 7 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu ocenę ich wiedzy i umiejętności do zajmowania stanowiska głównego księgowego.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu  postępowania  – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.przemysl.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującego się na stronie internetowej szkoły pod adresem www.sp5.przemysl.pl w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu, ul. Konarskiego 7

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na tablicy informacyjnej  i w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującego się na stronie internetowej szkoły pod adresem www.sp5.przemysl.pl w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu, ul. Konarskiego 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Przemyślu bip.przemysl.pl  .

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w  Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu, ul. Konarskiego 5  zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora Szkoły przez okres  3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Do czasu zniszczenia dokumenty będą przechowywane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO. Informuję, że w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 511 143 799 lub adresem email: iodedukacja@um.przemysl.pl.

ody>