Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Biura Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t. j.) informuję, że nabór  na w/w stanowisko wygrał Pan Maciej Wolański zamieszkały w Przemyślu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 września 2019 r. przez Prezydenta Miasta Przemyśla naboru  na wolne stanowisko urzędnicze, tj. Kierownika Biura Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wpłynęło 4 oferty. 

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 03 października 2019 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym -  oferty 3 kandydatów spełniły wymagania formalne, w związku z tym kandydaci zostali dopuszczeni do dalszego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Na posiedzenie Komisji, które odbyło się w dniu 14 października 2019 r. stawił się tylko jeden kandydat. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydata na wymienione na wstępie stanowisko –  Pan Maciej Wolański uzyskał 145 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się  o stanowisko Kierownika Biura Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim na posiedzeniu Komisji w dniu 14 października 2019 r. wynosił  150 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pan Maciej Wolański wygrał nabór  na stanowisko Kierownika Biura Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełnił wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 70 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 145 ze 150 punktów, podczas gdy wymagane było 105 punktów (70 procent). Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pana Macieja Wolańskiego  na w/w stanowisko.

Przemyśl,  dnia 16 października 2019 r.

Przewodniczący Komisji 

                    Dariusz Łapa

                      Sekretarz  Miasta Przemyśla

                  

 

Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 23416987
w tym miesiącu: 178961
dzisiaj: 19307

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1