Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPROSTOWANIE ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 507/15 w obrębie 213, ul. Fabryczna.

S P R O S T O W A N I E

ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Fabrycznej

       Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Fabrycznej, oznaczonej jako działka nr 507/15  o powierzchni 0,2975 ha w obrębie 213, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, ogłoszonym na dzień 20 listopada 2019 r. na godzinę 10:00, w następujący sposób:
w pkt 8, zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - działka nr 507/15 obręb 213”.
         Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 09.09.2019 r. znak: Mk.6840.43.9.2016 pozostają bez zmian.

Wersja XML