Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Kadrowo-Płacowych w Przedszkolu nr 9

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, poz. 398)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 9

im. Czytelników Życia Przemyskiego
w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW KADROWO - PŁACOWYCH

 

I. Nazwa i adres jednostki:  Przedszkole Nr 9 w Przemyślu, ul. Słowackiego 34, Przemyśl

II. Miejsce wykonania pracy: Przedszkole Nr 9 w Przemyślu, ul. Słowackiego 34, Przemyśl
III. Określenie stanowiska urzędniczego: specjalista ds. kadrowo-płacowych (0,75 etatu)
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: specjalista ds. kadrowo-płacowych.

 1. stanowisko samodzielne
 2. praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,75 etatu
 3. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera, I piętro budynku Przedszkola nr 9 nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 9 w Przemyślu jest niższy niż 6%
 1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
  • wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia  w prowadzeniu administracji kadrowo-płacowej, lub ukończenie średniej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 5-letniej doświadczenia  w tym zawodzie;
 1. Wymagania dodatkowe:
  • dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych;
  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office, programu płacowo – kadrowego, programu SIO, programu sprawozdawczego GUS;
  • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;
  • samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;
  • wysoka kultura osobista;
  • umiejętności analityczne i interpersonalne;
  • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami   zewnętrznymi;
 1. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadrowo-płacowych:

Zakres czynności związanych z kadrami:

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
 • współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty  i emerytury do organu rentowego;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych,  staży, przygotowania zawodowego, itp.;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;
 • sporządzanie sprawozdawczości SIO,
 • prowadzenie składnicy akt,
 • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej/zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;

Zakres czynności związanych z płacami:

 • naliczanie i sporządzanie list płac miesięcznych dla pracowników obsługi i nauczycieli;
 • uzgadnianie co miesiąc zgodności wypłat z dokumentacją księgową;
 • naliczanie wynagrodzenia na czas choroby;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie sporządzania list płac;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji do rent i emerytur;
 • obliczanie i sporządzanie list nagród jubileuszowych;
 • obliczanie i sporządzanie list nagród dla pracowników strefy budżetowej tzw.”13”;
 • obliczanie i sporządzanie list płac odpraw emerytalnych oraz odpraw z tytułu zwolnienia z winy zakładu;
 • miesięczne naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4;
 • elektroniczne rozliczenie roczne podatku PIT-11, PIT-40, PIT-4R oraz RMUA;
 • rozliczenie roczne i prowadzenie dokumentacji dla każdego pracownika;
 • prowadzenie i rozliczenie deklaracji ZUS (pełna obsługa programu PŁATNIK);
 • prowadzenie korespondencji w sprawach komorniczych i sądowych;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • wprowadzanie potrąceń z wynagrodzeń oraz innych, wg otrzymanych informacji od dyrektora
 • rozliczenie świadczeń socjalnych z ZFŚS;
 • dokonanie wypłat i potrąceń (elektronicznie);
 • miesięczne i roczne rozliczanie art.30 KN
 • bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prowadzonych przez siebie zagadnień.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe   (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenia kandydata :

- o  braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami)    

5.     Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Przedszkolu Nr 9 w Przemyślu ul. Słowackiego 34, w terminie do 9.12.2019 r.  do godz. 12.00  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowo - płacowych  Przedszkole Nr 9 im. Czytelników Życia Przemyskiego w Przemyślu”.

 • W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.
 • Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych pozostaną do odebrania 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego kandydata.

Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Nr 9, ul. Słowackiego 34, w Przemyślu w dniu 9 grudnia 2019 r o godzinie 13.00.

 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.przemysl.pl w dniu 16 grudnia 2019 r.

 

Przemyśl, 15.11.2019r.

Elżbieta Bukalska

                                                                                  Dyrektor Przedszkola nr 9 w Przemyślu

 

Wersja XML