Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Przemyślu, ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu


1. Informacje ogólne.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Przemyślu, ul. Kopernika 58, jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Gmina Miejska Przemyśl. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).
Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
3) legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniem usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
5) spełnia inne niż wymienione w lit 1-4 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlega określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
6) posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki, w szczególności:
• znajomość zagadnień dotyczących działalności przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstwa o profilu spółki,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.


4. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien mieć wiedzę w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych dotyczących administrowania i zarządzania nieruchomościami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.

5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) CV,
2) kwestionariusz osobowy (wzór załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie),
3) list motywacyjny zawierający strategię rozwoju Spółki,
4) oświadczenia:
a) o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
b) o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
c) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) że nie toczą się przeciwko kandydatowi żadne postępowania karne,
f) że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
g) o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
h) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
i) o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu,
j) o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
k) że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
l) że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
m) że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
n) że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
o) że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki, - wzór oświadczenia dla pkt. 4 (ppkt a-o) stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie ,
p) w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres, - wzór oświadczenia dla pkt. 4 (ppkt. p) stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie.
5) odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia (pkt. 2 ppkt 2), okres zatrudnienia (pkt. 2 ppkt 3) i doświadczenie zawodowe (pkt. 2 ppkt 4),
6) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).
7) kserokopię aktualnego prawo jazdy kat. B,
8) oświadczenie o umiejętności obsługi komputera,
9) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.


6. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2, 3 i 4 mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

7. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.


8. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie PGM sp. z o.o. ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:
• umowę Spółki,
• aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
• sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018,
• sprawozdanie Zarządu za rok 2018,
• oraz zagadnienia techniczne Spółki.


9. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu https://www.bip.przemysl.pl oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu http://www.pgmprzemysl.pl


10. Zgłoszenia konkursowe można składać w siedzibie Spółki na adres: ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGM sp. z o.o. w Przemyślu – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 4.12.2019 do godz. 13:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu do siedziby Spółki, ul. Kopernika 58, 37-700 Przemyśl.


11. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


12. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.


13. Komisja zbiera się w siedzibie PGM sp. z o. o. w Przemyślu, na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie zakreślonego terminu do składania ofert.


14. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.


15. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
1) znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
2) przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
3) znajomość zagadnień związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami,
4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
5) doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.


16. Komisja może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.


17. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

PDFKONKURS na Prezesa Zarządu PGM_2.pdf

PDFUchwała 38 konkurs na Prezesa.pdf

PDFZal. nr1-do-uchwaly-ZW-REGULAMIN-PGM_2.pdf

PDFzal.nr1-do ogloszenia-PGM_2.pdf

PDFzal.nr2-do ogloszenia-PGM_2.pdf

PDFzal.nr2-do regulaminu-PGM_2.pdf

PDFzal.nr3-do ogloszenia-PGM_2.pdf

PDFzal.nr3-do regulaminu-PGM_2.pdf

PDFzal.nr4-do regulaminu-PGM_2.pdf

PDFzal.nr5-do regulaminu-PGM_2.pdf

PDFzal.nr6-do regulaminu-PGM_2.pdf

PDFzal.nr7-do regulaminu-PGM_2.pdf

Wersja XML