Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w Przemyślu przy ul. Rzeźniczej

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.41.2.2016                                                          Przemyśl, dnia 25 listopada 2019 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej w Przemyślu przy ul. Rzeźniczej

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Działka nr:                                 422/4
  Powierzchnia działki:                  0,0863 ha
  Obręb:                                       208
  Księga Wieczysta Nr:                 PR1P/00113039/7
 3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rzeźniczej.
 4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, porośnięta jest trawami i krzewami. Położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego Galeria Sanowa.
  Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest objęta procedurą sporządzenia planu miejscowego.
  Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2018 r. nr BRMP.IV.5.430.38.2018 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa zespołu garaży murowanych”  na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działka nr 422/4 obr. 208 przy ulicy Rzeźniczej w Przemyślu.
  Nieruchomość położona jest w strefie „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1493,  w związku z tym na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na potencjalne prace prowadzone na nieruchomości.
  Na nieruchomości znajduje się metalowy krzyż na betonowej podmurówce. W zasobach archiwalnych Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie znajdują się informacje co do czasu i okoliczności postawienia ww. krzyża. Nie figuruje również w Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej Gminy Miejskiej Przemyśl.
  Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki „dr” – drogi i „RIIIa” – grunty orne.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
 6. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
  W dziale III księgi wieczystej nr PR1P/00113039/7 ujawnione są trzy wpisy dotyczące nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 4,00 m oznaczonym literami ABCDEFGHIJKLŁMNOA przebiegającym przez nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla jako działka nr 422/4 w obrębie 208 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla jako działka nr 479, działka nr 492/4 i działka nr 491/4 wszystkie w obrębie 208.
  Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 900  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 4 500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Rzeźnicza”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 07 stycznia 2020 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek następuje na koszt nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML