Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2020) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

"3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty."

Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji
i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
3. oraz do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

 

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przywrócenia miejsc parkingowych przy zbiegu Wybrzeża Prezydenta Woodrowa Wilsona i ul. Sportowej.

PDF1. interp. A. Berestecki - 07.01.2020 r..pdf

07.01.2020 r.

17.01.2020 r.

09.03.2020 r.

PDF1.odp. A. Berestecki - 17.01.2020 r..pdf

PDF1. odp. A. Berestecki - 09.03.2020 r..pdf

2. Pan Robert Bal

W sprawie wniosków dotyczących modernizacji ul. Bielskiego i Wysockiego.

PDF2.interp. R. Bal - 16.01.2020 r..pdf

15.01.2020 r. 23.01.2020 r. PDF2. odp. R. Bal - 23.01.2020 r..pdf
3. Pan Robert Bal

W sprawie wniosku dotyczącego termomodernizacji Hali Sportowej.

PDF3.interp. R. Bal - 16.01.2020 r..pdf

15.01.2020 r. 23.01.2020 r. PDF3. odp. R. Bal - 23.01.2020 r..pdf
4. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zabezpieczenia budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Dolińskiego przez dewastacją, a także montaż oświetlenia w tym miejscu.

PDF4. interp. M. Kamiński - 21.01.2020 r..pdf

21.01.2020 r. 04.02.2020 r. PDF4. odp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf
5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy bloku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego.

PDF5. interp. M. Kamiński - 23.01.2020 r..pdf

23.01.2020 r. 04.02.2020 r. PDF5. odp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf
6. Pan Maciej Kamiński

W sprawie planów finansowych i inwestycyjnych Spółek Miejskich.

PDF6. interp. M. Kamiński - 23.01.2020 r..pdf

23.01.2020 r. 04.02.2020 r. PDF6. odp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf
7. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania kamer na mostach, monitorujących nadbrzeże Sanu.

PDF7. interp. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf

27.01.2020 r. 04.02.2020 r. PDF7. odp. B. Barczak - 04.02.2020 r..pdf
8. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie rewitalizacji przystanków autobusowych na osiedlu Rycerskim.

PDF8. interp. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf

27.01.2020 r. 05.02.2020 r. PDF8. odp. B. Barczak - 05.02.2020 r..pdf
9. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uczestnictwa miasta Przemyśla w Programie Fabryka ARP S. A.

PDF9. intepr. B. Barczak - 27.01.2020 r..pdf

27.01.2020 r. 05.02.2020 r. PDF9. odp. B. Barczak - 05.02.2020 r..pdf
10. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wykonania chodnika, umożliwiającego dostęp do Obelisku, upamiętniającego ofiary Getta Przemyskiego.

PDF10. interp. A. Berestecki - 29.01.2020 r..pdf

29.01.2020 r. 12.02.2020 r. PDF10. odp. A. Berestecki - 12.02.2020 r..pdf
11. Pan Daniel Dryniak

W sprawie przeglądu i napraw na terenie Wielopokoleniowego Parku Wypoczynku, Sportu i Rekreacji przy ul. Bohaterów Getta.

PDF11. interp. D. Dryniak - 30.01.2020 r..pdf

30.01.2020 r. 12.02.2020 r. PDF11. odp. D. Dryniak - 12.02.2020 r..pdf
12. Pan Daniel Dryniak

W sprawie informacji dotyczących zmian
w składach Rad Nadzorczych Spółek Miejskich, przypadających w okresie 1.01.2019 r. - 15.01.2020 r.

PDF12. interp. D. Dryniak - 30.01.2020 r..pdf

30.01.2020 r. 06.01.2020 r. PDF12. odp. D. Dryniak - 06.02.2020 r..pdf
13. Pan Maciej Kamiński

W sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu na ul. Monte Cassino - wjazd na teren Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

PDF13. interp. M. Kamiński - 03.02.2020 r..pdf

03.02.2020 r. 17.02.2020 r. PDF13. odp. M. Kamiński - 17.02.2020 r..pdf
14. Pan Maciej Kamiński

W sprawie postawienia znaku B-36 z tabliczką T-24 przy ul. Glazera 10.

PDF14. interp. M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf

03.02.2020 r.

06.02.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF14. odp. M. Kamiński - 06.02.2020 r..pdf

PDF14.2 odp. M.Kamiński - 23.03.2020.pdf

15. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli, a także wniosków pokontrolnych.

PDF15. interp. R. Bal - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 18.02.2020 r. PDF15. odp. R. Bal - 18.02.2020 r..pdf
16. Pan Robert Bal

W sprawie sytuacji targowiska przy ul. Wilsona.

PDF16. interp. R. Bal - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 16.02.2020 r. PDF16. odp. R. Bal. - 13.02.2020 r..pdf
17. Pan Daniel Dryniak

W sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na odcinku ul. Reymonta oraz ul. Strażackiej.

PDF17. interp. D. Dryniak - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r.

12.02.2020 r.

23.03.2020 r.

PDF17. odp. D. Dryniak - 12.02.2020 r..pdf

PDF17.2 odp. D.Dryniak - 23.03.2020.pdf
 

18. Panowie
Daniel Dryniak
oraz
Maciej Kamiński

W sprawie doraźnego zabezpieczenia akweduktu i poprowadzonej przez niego rury z wodą, położonych przy
ul. Stanisława Augusta

PDF18. interp. D. Dryniak M. Kamiński - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 14.02.2020 r. PDF18. odp. M. Kamiński, D. Dryniak - 14.02.2020 r..pdf
19. Pan Dariusz Lasek

W sprawie stanu technicznego parkietu Hali Sportowej POSiR.

PDF19. interp. D. Lasek - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 19.02.2020 r. PDF19. odp. D. Lasek - 19.02.2020 r..pdf
20. Pan Dariusz Lasek

W sprawie przeprowadzenia napraw powierzchni schodów łączących
ul. Popielów z ul. Pułaskiego.

PDF20. interp. D. Lasek - 04.02.2020 r..pdf

04.02.2020 r. 20.02.2020 r. PDF20. odp. D. Lasek - 20.02.2020 r..pdf
21. Pani Monika Jaworska-Żurawska

W sprawie przeprowadzenia napraw ławek i altanki na terenie skateparku, położonego przy ul. Bohaterów Getta.

PDF21. interp. M. Jaworska-Żurawska 07.02.2020 r..pdf

07.02.2020 r. 19.02.2020 r. PDF21. odp. M. Jaworska-Żurawska - 19.02.2020 r..pdf
22. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zabezpieczenia środków na pilny remont skrzyżowania ulic Kupały i Gen. Stefana Grota - Roweckiego.

PDF22. interp. A. Berestecki - 10.02.2020 r..pdf

10.02.2020 r. 20.02.2020 r. PDF22. odp. A. Berestecki - 20.02.2020 r..pdf
23. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie rozważenia możliwości budowy nowego drewnianego mostku nad głębokim rowem fortecznym, łączącego "Ścieżkę na Zniesieniu" z terenem przyległym do nartostrady.

PDF23. interp. A. Berestecki - 10.02.2020 r..pdf

10.02.2020 r.

24.02.2020 r.

18.06.2020 r.

PDF23. odp. A. Berestecki - 24.02.2020 r..pdf

PDF23. odp. A. Berestecki - 18.06.2020 r..pdf

24. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie utworzenia przystanków autobusowych na żądanie w pobliżu górnej kasy biletowej wyciągu narciarskiego.

PDF24. interp. A. Berestecki - 10.02.2020 r..pdf

10.02.2020 r.

20.02.2020 r.

23.03.2020 r.

10.06.2020 r.

08.07.2020 r.

PDF24. odp. A. Berestecki - 20.02.2020 r..pdf

PDF24.2 odp. A.Berestecki - 23.03.2020 .pdf

PDF24. odp. A. Berestecki - 10.06.2020 r..pdf

PDF24. odp. A. Berestecki - 08.07.2020 r..pdf

25. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie dostępności łaźni dla osób bezdomnych.

PDF25. interp. A. Berestecki - 14.02.2020 r..pdf

13.02.2020 r. 25.02.2020 r. PDF25. odp. A. Berestecki - 25.02.2020 r..pdf
26. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie kontroli stanu kanalizacji oraz udrożnienia studzienek, położonych przy ul. Piłsudskiego 23 i 25.

PDF26. interp. M. Gazdowicz - 17.02.2020 r..pdf

17.02.2020 r.

04.03.2020 r.

06.03.2020 r.

PDF26. odp. M. Gazdowicz - 04.03.2020 r..pdf

PDF26. odp. M. Gazdowicz - 06.03.2020 r..pdf

27. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie remontu mostu kolejowego w Przemyślu.

PDF27. interp. M. Gazdowicz - 17.02.2020 r..pdf

17.02.2020 r. 27.02.2020 r. PDF27. odp. M. Gazdowicz - 27.02.2020 r..pdf
28. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia parkingu w okolicach ZUS w Przemyślu.

PDF28. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf

18.02.2020 r.

03.03.2020 r.

PDF28. odp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf

29. Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji programu Mieszkanie Plus na terenie Miasta Przemyśla.

PDF29. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf

18.02.2020 r. 27.02.2020 r. PDF29. odp. M. Kamiński - 27.02.2020 r..pdf
30. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zagrodzenia działek, położonych przy ul. Kramarza.

PDF30. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf

18.02.2020 r. 03.03.2020 r. PDF30. odp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf
31. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu nawierzchni ul. Skośnej.

PDF31. interp. M. Kamiński - 18.02.2020 r..pdf

18.02.2020 r. 02.03.2020 r. PDF31. odp. M. Kamiński - 02.03.2020 r..pdf
32. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie ustawienia kabiny sanitarnej na parkingu Cmentarza Zasańskiego.

PDF32. interp. B. Barczak - 20.02.2020 r..pdf

20.02.2020 r. 28.02.2020 r. PDF32. odp. B. Barczak - 28.02.2020 r..pdf
33. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji o liczbie mieszkań w zasobach TBS.

PDF33. interp. M. Kamiński - 24.02.2020 r..pdf

24.02.2020 r. 05.03.2020 r. PDF33. odp. M. Kamiński - 05.03.2020 r..pdf
34. Pan Maciej Kamiński

W sprawie informacji dotyczących rekompensat z tytułu odzyskania należności.

PDF34. interp. M. Kamiński - 24.02.2020 r..pdf

24.02.2020 r. 03.03.2020 r. PDF34. odp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf
35. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania w każdej szkole dystrybutora PWiK.

PDF35. interp. B .Barczak - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 06.03.2020 r. PDF35. odp. B. Barczak - 06.03.2020 r..pdf
36. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wymiany stolarki okiennej w bloku TBS, położonego przy ul. Wysockiego 24.

PDF36. interp. B. Barczak - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 05.02.2020 r. PDF36. odp. B. Barczak - 05.03.2020 r..pdf
37. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zatrudnienia przez Miasto osoby, dokonującej drobnych napraw dla seniorów.

PDF37. interp. B. Barczak - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 06.03.2020 r. PDF37. odp. B. Barczak - 06.03.2020 r..pdf
38.

Panowie
Maciej Kamiński oraz
Daniel Dryniak

W sprawie toru treningowego przy ul. Sieleckiej.

PDF38. interp. M. Kamiński, D. Dryniak - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 09.03.2020 r. PDF38. odp. D. Dryniak M. Kamiński - 09.03.2020 r..pdf
39. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji na temat dzierżawy targowiska przy ul. Wyb. Wilsona.

PDF39. interp. R. Bal - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 09.03.2020 r. PDF39. odp. R. Bal - 09.03.2020 r..pdf
40. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji na temat sytuacji PWiK.

PDF40. interp. R. Bal - 25.02.2020 r..pdf

25.02.2020 r. 09.03.2020 r. PDF40. odp. R. Bal - 09.03.2020 r..pdf
41. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia dodatkowych informacji ws. realizacji programu Mieszkanie Plus na terenie miasta Przemyśla.

PDF41. interp. M. Kamiński - 28.02.2020 r..pdf

28.02.2020 r. 12.03.2020 r. PDF41. odp. M. Kamiński - 12.03.2020 r..pdf
42. Pan Maciej Kamiński

W sprawie stanu technicznego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu.

PDF42. interp. M. Kamiński - 03.03.2020 r..pdf

02.03.2020 r. 12.03.2020 r. PDF42. odp. M. Kamiński - 12.03.2020 r..pdf
43. Pani Ewa Sawicka

W sprawie uporządkowania terenu wokół byłego Przedszkola nr 12 przy ul. Dolińskiego.

PDF43. interp. E. Sawicka - 03.03.2020 r..pdf

03.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF43. odp. E. Sawicka - 16.03.2020 r..pdf
44. Pani Ewa Sawicka

W sprawie uporządkowania terenu przy ul. Paderewskiego.

PDF44. interp. E. Sawicka - 03.03.2020 r..pdf

03.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF44. odp. E. Sawicka - 16.03.2020 r..pdf
45. Pan Robert Bal

W sprawie przetargów na zbycie gruntów w przemyskiej strefie TSSE.

PDF45. inter. R. Bal. - 03.03.2020.pdf

03.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF45. odp. R. Bal - 16.03.2020 r..pdf
46. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rekompensat z tytułu odzyskania należności przez Miasto.

PDF46. interp. M. Kamiński - 04.03.2020 r..pdf

04.03.2020 r. 17.03.2020 r. PDF46. odp. M. Kamiński - 17.03.2020 r..pdf
47. Pan Maciej Kamiński

W sprawie skrzyżowania przy ul. Monte Cassino.

PDF47. interp. M. Kamiński - 06.03.2020 r..pdf

05.03.2020 r. 19.03.2020 r. PDF47.odp. M. Kamiński - 19.03.2020 r..pdf
48. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia parkingu w pobliżu ZUS.

PDF48. interp. M. Kamiński --06.03.2020 r..pdf

06.03.2020 r. 08.04.2020 r. PDF48 odp. M.Kamiński - 8.04.2020.pdf
49. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań wokół działki przy ul. Kramarza.

PDF49. interp. M. Kamiński -10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 19.03.2020 PDF49. odp. M. Kamiński - 19.03.2020 r..pdf
50. Pan Maciej Kamiński

W sprawie oświetlenia w pobliżu budynku po byłym przedszkolu przy ul. Dolińskiego.

PDF50. interp. M. Kamiński - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 23.03.2020 r. PDF50. odp. M.Kamiński - 23.03.2020 r.pdf
51. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania dozowników z płynem dezynfekującycm na terenie szkół.

PDF51. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 17.03.2020 r. PDF51. odp. B. Barczak - 17.03.2020 r..pdf
52. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wprowadzenia systemu, umożliwiającego zdalny udział w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji Rady.

PDF52. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF52. odp. B. Barczak - 16.03.2020 r..pdf
53. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie problemów z odczytywaniem strony BIP na urządzeniach, wyposażonych w system operacyjny ANDROID.

PDF53. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 24.03.2020 r. PDF53. odp. B.Barczak - 24.03.2020 r. .pdf
54 Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia badań toksykologicznych nawierzchni sztucznych boisk tzw. "Orlików".

PDF54. interp. B. Barczak - 10.03.2020 r..pdf

10.03.2020 r. 16.03.2020 r. PDF54. odp. B. Barczak - 16.03.2020 r..pdf
55. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w obrębie DH Szpak.

PDF55. interp. B. Nowak - 16.03.2020 r..pdf

16.03.2020 r. 23.03.2020 r. PDF55. odp. B.Nowak 23.03.2020 .pdf
56. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w zatoce postojowej ul. Jagiellońskiej.

PDF56. interp. B. Nowak - 16.03.2020 r..pdf

16.03.2020 r. 23.03.2020 r. PDF56. odp. B.Nowak - 23.03.2020.pdf
57. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dezynfekcji bazaru i Zielonego Rynku.

PDF57. interp. M. Kamiński - 19.03.2020 r..pdf

o uzupełnienie odpowiedzi
PDF57.2 int. M.Kamiński - 6.04.2020.pdf

19.03.2020 r.

06.04.2020 r.

30.03.2020 r.

08.05.2020 r.

PDF57. odp. M. Kamiński - 30.03.2020 r..pdf

PDF57. odp. M. Kamiński - 08.05.2020 r..pdf

58. Pan Robert Bal

W sprawie odroczenia podatku od nieruchomości dla lokalnych przedsiębiorców.

PDF58. interp. R. Bal - 18.03.2020 r..pdf

18.03.2020 r. 03.04.2020 r. PDF58. odp. R. Bal - 03.04.2020 r..pdf
59. Pan Robert Bal

W sprawie zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Goszczyńskiego.

PDF59. interp. R. Bal. - 18.03.2020 r..pdf

18.03.2020 r. 28.04.2020 r. PDF59. odp. R. Bal - 28.04.2020 r..pdf
60. Pan Dariusz Lasek

W sprawie remontu drogi dojazdowej do Państwowej Szkoły Muzycznej w Przemyślu.

PDF60. interp. D. Lasek - 18.03.2020 r..pdf

18.03.2020 r.

20.04.2020 r.

26.05.2020 r.

PDF60. odp. D. Lasek - 20.04.2020 r..pdf

PDF60. odp. D. Lasek - 26.05.2020 r..pdf

61. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dodatkowych informacji na temat działek, położonych przy ul. Kramarza.

PDF61. interp. M. Kamiński - 24.03.2020 r..pdf

24.03.2020 r. 07.04.2020 r. PDF61. odp. M.Kamiński -07.04.2020 r.pdf
62. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na temat naprawy stanu technicznego Sali Gimnastycznej przy SP nr 4.

PDF62. interp. M. Kamiński - 24.03.2020 r..pdf

o uzupełnienie informacji

PDF62.2. int. M.Kamiński 6.04.2020.pdf

24.03.2020 r.

06.04.2020 r.

03.04.2020 r.

22.04.2020 r.

PDF62. odp. M. Kamiński - 03.04.2020 r..pdf

PDF62.2. odp. M. Kamiński - 22.04.2020 r..pdf

63. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na temat liczby obciążeń przedsiębiorców rekompensatami od roku 2013.

PDF63. interp. M. Kamiński - 24.03.2020 r..pdf

24.03.2020 r. 06.04.2020 r. PDF63. odp. M.Kamiński - 06.04.2020.pdf
64. Pan Maciej Kamiński

W sprawie usunięcia punktów handlowych.

PDF64. interp. M. Kamiński - 27.03.2020 r..pdf

27.03.2020 r. 08.04.2020 r. PDF64. odp. M.Kamiński - 8.04.2020.pdf
65. Pan Maciej Kamiński

W sprawie złożenia wniosków o dofinansowanie zakupów sprzętu do zdalnego nauczania.

PDF65. interp. M. Kamiński - 30.03.2020 r..pdf

30.03.2020 r. 08.04.2020 r. PDF65. odp. M.Kamiński -08.04.2020.pdf
66. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie funkcjonowania i zarządzania Spółkami Miejskimi

PDF66. interp. A.Berestecki - 03.04.2020 r .pdf
 

03.04.2020 r.

14.04.2020 r.

07.05.2020 r.

PDF66. odp. A. Berestecki - 14.04.2020 r..pdf

PDF66. odp. A. Berestecki - 07.05.2020 r..pdf

67. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusa.

PDF67. interp. A.Berestecki - 03.04.2020 r.pdf

03.04.2020 r.

22.04.2020 r.

06.05.2020 r.

PDF67. odp. A. Berestecki - 22.04.2020 r..pdf

PDF67. odp. A. Berestecki - 06.05.2020 r..pdf

68. Pan Maciej Kamiński

W sprawie niepokojących sygnałów dot. budynku po przedszkolu na ul. Dolińskiego oraz braku oświetlenia w ciągu pieszym

PDF68. int. M.Kamiński - 06.04.2020.pdf

06.04.2020 r. 20.04.2020 r. PDF68. odp. M. Kamiński - 20.04.2020 r..pdf
69. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia dużej akcji dezynfekcji z wykorzystaniem przystosowanych armatek śnieżnych.

PDF69. interp. B. Barczak - 10.04.2020 r..pdf

10.04.2020 r. 20.04.2020 r. PDF69.odp. B. Barczak - 20.04.2020 r..pdf
70. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wyboru nowego Prezesa Zarządu PGM Sp. z o. o.

PDF70. interp. A. Berestecki - 14.04.2020 r..pdf

14.04.2020 r. 28.04.2020 r. PDF70. odp. A. Berestecki - 28.04.2020 r..pdf
71. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie funkcjonowania spółek miejskich.

PDF71. interp. A. Berestecki - 14.04.2020 r..pdf

14.04.2020 r. 28.04.2020 r. PDF71. odp. A. Berestecki - 28.04.2020 r..pdf
72. Pan Maciej Kamiński

W sprawie bezpłatnego zaopatrywania mieszkańców w maseczki ochronne przez miasto.

PDF72. interp. M. Kamiński - 14.04.2020 r..pdf

14.04.2020 r. 27.04.2020 r. PDF72. odp. M. Kamiński - 27.04.2020 r..pdf
73. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rekompensat zapłaconych przez przedsiębiorców.

PDF73.interp. M. Kamiński - 15.04.2020 r..pdf

14.04.2020 r. 29.04.2020 r. PDF73. odp. M. Kamiński - 29.04.2020 r..pdf
74. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany terminów usunięcia punktów handlowych z Zielonego Rynku.

PDF74. interp. M. Kamiński - 15.04.2020 r..pdf

15.04.2020 r. 30.04.2020 r. PDF74. odp. M. Kamiński - 30.04.2020 r..pdf
75. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie pozyskania rządowego wsparcia przez spółki miejskie.

PDF75. interp. A. Berestecki - 16.04.2020 r..pdf

16.04.2020 r. 28.04.2020 r. PDF75. odp. A. Berestecki - 28.04.2020 r..pdf
76. Pan Maciej Kamiński

W sprawie rezygnacji z pobierania opłat targowych przez miasto.

PDF76. interp. M. Kamiński - 17.04.2020 r..pdf

17.04.2020 r. 07.05.2020 r. PDF76. odp. M. Kamiński - 07.05.2020 r..pdf
77. Pan Bartłomiej Barczak

Propozycja oszczędności poprzez wyłączenia oświetlenia ulicznego w godz. 24:00 - 4:00.

PDF77. interp. B. Barczak - 17.04.2020 r..pdf

17.04.2020 r. 28.04.2020 r. PDF77. odp. B. Barczak - 28.04.2020 r..pdf
78. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zanieczyszczenia rzeki San.

PDF78. interp. B. Barczak - 17.04.2020 r..pdf

17.04.2020 r. 11.05.2020 r. PDF78. odp. B. Barczak - 11.05.2020 r..pdf
79. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie usunięcia pni drzew z tamy na rzece San.

PDF79. interp. B. Barczak - 17.04.2020 r..pdf

17.04.2020 r. 05.05.2020 r. PDF79. odp. B. Barczak - 05.05.2020 r..pdf
80

Panowie

Robert Bal

Maciej Kamiński

Janusz Zapotocki

W sprawie otwarcia bramki na terenie Zielonego Rynku.

PDF80. interp. R. Bal, M. Kamiński, J. Zapotocki - 20.04.2020 r..pdf

20.04.2020 r. 04.05.2020 r. PDF80. odp. R. Bal, M. Kamiński, J. Zapotocki - 04.05.2020 r..pdf
81. Pan Maciej Kamiński

Prośba o anulowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Przemyśla nr 11/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.

PDF81. interp. M. Kamiński - 23.04.2020 r..pdf

23.04.2020 r. 15.05.2020 r. PDF81. odp. M. Kamiński - 15.05.2020 r..pdf
82. Pan Bartłomiej Barczak

Prośba o pomoc w częściowym umorzeniu czynszu za dzierżawę terenów targowych, znajdujących się pod zarządem PGK Sp. z o. o.

PDF82. interp. B. Barczak - 24.04.2020 r..pdf

24.04.2020 r 08.05.2020 r. PDF82. odp. B. Barczak - 08.05.2020 r..pdf
83. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ograniczenia liczby zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

PDF83. interp. A. Berestecki - 27.04.2020 r..pdf

27.04.2020 r. 07.05.2020 r. PDF83. odp. A. Berestecki - 07.05.2020 r..pdf
84.

Pani Małgorzata Gazdowicz

oraz

Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wniosków złożonych przez przedsiębiorców, dotyczących odroczenia płatności czynszu oraz opłat eksploatacyjnych.

PDF84. interp. M. Gazdowicz, A. Berestecki - 27.04.2020 r..pdf

27.04.2020 r. 15.05.2020 r.

PDF84. odp. M. Gazdowicz, A. Berestecki - 15.05.2020 r..pdf

85. Pani Ewa Sawicka

W sprawie reazlizacji nauczania zdalnego przez przemyskie szkoły.

PDF85. interp. E. Sawicka - 28.04.2020 r..pdf

28.04.2020 r. 11.05.2020 r. PDF85. odp. E. Sawicka - 11.05.2020 r..pdf
86. Pan Robert Bal

W sprawie starań Prezydenta Miasta o umieszczenie remontu ul. Bielskiego na liście podstawowej Funduszu Dróg Samorządowych.

PDF86. interp. R. Bal - 04.05.2020 r..pdf

04.05.2020 r. 19.05.2020 r. PDF86. odp. R. Bal - 19.05.2020 r..pdf
87. Pan Robert Bal

W sprawie. wniosku do NFOŚiGW dot. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta.

PDF87. interp. R. Bal - 04.05.2020 r..pdf

04.05.2020 r. 13.05.2020 r. PDF87. odp. R. Bal. - 13.05.2020 r..pdf
88. Klub Radnych "Regia Civitas"

W sprawie statusu wniosku o przyznanie środków na termomodernizację Hali Sportowej.

PDF88. interp. Regia Civitas - 04.05.2020 r..pdf

04.05.2020 r. 12.05.2020 r. PDF88. odp. R. Bal - 12.05.2020 r..pdf
89. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie usunięcia gruzu budowlanego, położonego wzdłuż ogrodzenia stadionu "Polonia".

PDF89. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf

11.05.2020 r. 20.05.2020 r. PDF89. odp. A. Berestecki - 20.05.2020 r..pdf
90. Pan Maciej Kamiński

W sprawie sytuacji w MZK Sp. z o. o.

PDF90. interp. M. Kamiński - 11.05.2020 r..pdf

11.05.2020 r. 20.05.2020 r. PDF90. odp. M. Kamiński - 20.05.2020 r..pdf
91. Pan Maciej Kamiński

W sprawie braku oświetlenia przy byłym przedszkolu przy ul. Dolińskiego.

PDF91. interp. M. Kamiński - 11.05.2020 r..pdf

11.05.2020 r. 26.05.2020 r. PDF91. odp. M. Kamiński - 26.05.2020 r..pdf
92. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie poprawy stanu nawierzchni ul. Karmelickiej.

PDF92. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf

11.05.2020 r. 28.05.2020 r. PDF92. odp. A. Berestecki - 28.05.2020 r..pdf
93. Pan Marcin Kowalski

W sprawie gruntownego remontu przystanku autobusowego, położonego przy ul. Grunwaldzkiej.

PDF93. interp. M. Kowalski - 11.05.2020 r..pdf

11.05.2020 r. 25.05.2020 r. PDF93. odp. M. Kowalski - 25.05.2020 r..pdf
94. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie podcięcia suchych gałęzi i konarów drzew wzdłuż ul. Ojca Św. Jana Pawła II.

PDF94. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf

11.05.2020 r. 28.05.2020 r. PDF94. odp. A. Berestecki - 28.05.2020 r..pdf
95. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie remontu chodnika wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 11.

PDF95. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf

11.05.2020 r. 27.05.2020 r. PDF95. odp. A. Berestecki - 27.05.2020 r..pdf
96. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wykonania prac remontowo-porządkowych placyku przy ul. Grodzkiej 1.

PDF96. interp. A. Berestecki - 11.05.2020 r..pdf

11.05.2020 r. 26.05.2020 r. PDF96. odp. A. Berestecki - 26.05.2020 r..pdf
97. Pan Mirosław Majkowski

W sprawie wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych, mających na celu zmniejszenie problemu parkowania w obrębie Starego Miasta

PDF87. interp. M. Majkowski - 12.05.2020 r..pdf

12.05.2020 r.

03.06.2020 r.

10.07.2020 r.

PDF97. odp. M. Majkowski - 03.06.2020 r..pdf

PDF97. odp. M. Majkowski - 10.07.2020 r..pdf

98. Pan Andrzej Berestecki

Prośba o uzupełnienie informacji na temat wyboru nowego Prezesa Zarządu PGM Sp. z o. o.

PDF98. interp. A. Berestecki - 15.05.2020 r..pdf

15.05.2020 r. 26.05.2020 r. PDF98. odp. A. Berestecki - 26.05.2020 r..pdf
99.

Pan Marcin Kowalski

w imieniu Klubu

Wspólnie dla Przemyśla

W sprawie trwałego upamiętnienia
kpt. Henryka Jaskuły.

PDF99. interp. M. Kowalski - 15.05.2020 r..pdf

15.05.2020 r. 28.05.2020 r. PDF99. odp. M. Kowalski - 28.05.2020 r..pdf
100. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uzupełnienia informacji na temat ograniczenia liczby godzin ponadwymiarowych u nauczycieli.

PDF100. interp. A. Berestecki - 18.05.2020 r..pdf

18.05.2020 r. 29.05.2020 r. PDF100. odp. A. Berestecki - 29.05.2020 r..pdf
101. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uporządkowania ścieżek rowerowych.

PDF101. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf

18.05.2020 r. 04.06.2020 r. PDF101. odp. B. Barczak - 04.06.2020 r..pdf
102. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie montażu fotopułapki przy przystani "Róża Wiatrów".

PDF102. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf

18.05.2020 r. 26.05.2020 r. PDF102. odp. B. Barczak - 26.05.2020 r..pdf
103. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wykoszenia trawy.

PDF103. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf

18.05.2020 r. 01.06.2020 r. PDF103. odp. B. Barczak - 01.06.2020 r..pdf
104. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych przy SP nr 4.

PDF104. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf

18.05.2020 r.

28.05.2020 r.

26.06.2020 r.

PDF104. 106. 107. odp. B. Barczak - 28.05.2020 r..pdf

PDF104. odp. B. Barczak - 26.06.2020 r..pdf

105. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy blokach TBS.

PDF105. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf

18.05.2020 r. 02.06.2020 r. PDF105. odp. B. Barczak - 02.06.2020 r..pdf
106. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania znaku "nie dotyczy chodnika" przy ul. Czarnieckiego od strony Dworca PKP.

PDF106. interp. B. Barczak - 18.05.2020 r..pdf

18.05.2020 r.

28.05.2020 r.

30.06.2020 r.

PDF104. 106. 107. odp. B. Barczak - 28.05.2020 r..pdf

PDF106. odp. B. Barczak - 30.06.2020 r..pdf

107. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych między osiedlami Warneńczyka i Wieniawskiego.

PDF107. interp. B. Barczak - 21.05.2020 r..pdf

18.05.2020 r.

28.05.2020 r.

30.06.2020 r.

PDF104. 106. 107. odp. B. Barczak - 28.05.2020 r..pdf

PDF107. odp. B. Barczak - 30.06.2020 r..pdf

108. Pan Maciej Kamiński

W sprawie sytuacji pracowników MOPS.

PDF108. interp. M. Kamiński - 20.05.2020 r..pdf

20.05.2020 r. 04.06.2020 r.

PDF108. odp. M. Kamiński - 04.06.2020 r..pdf

PDFOdp. Dyrektora MOPS.pdf

109. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dzierżawy targowiska przy ul. Wilsona.

PDF109. interp. M. Kamiński - 20.05.2020 r..pdf

20.05.2020 r. 03.04.2020 r. PDF109. odp. M. Kamiński - 03.06.2020 r..pdf
110. Pan Marcin Kowalski

W sprawie odnowienia tablic promujących Przemyśl, położonych przy wjezdzie do miasta.

PDF110. interp. M. Kowalski - 22.05.2020 r..pdf

22.05.2020 r. 03.06.2020 r. PDF110. odp. M. Kowalski - 03.06.2020 r..pdf
111. Pani Bogumiła Nowak

Prośba o wprowadzenie w Zarządzie Dróg Miejskich terminali do płatności bezgotówkowych.

PDF111. interp. B. Nowak - 25.05.2020 r..pdf

25.05.2020 r. 03.06.2020 r. PDF111. odp. B. Nowak - 03.06.2020 r..pdf
112. Pan Robert Bal
w imieniu Klubu
Regia Civitas

Prośba o przedłożenie aktualnego planu inwestycyjnego PWiK, dotyczącego infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

PDF112. interp. Regia Civitas - 25.05.2020 r..pdf

25.05.2020 r. 05.06.2020 r. PDF112. odp. R. Bal - 08.06.2020 r..pdf
113. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wykonania remontu elewacji bramy i murów cmentarnych przy ul. Przemysława.

PDF113. interp. A. Berestecki - 01.06.2020 r..pdf

01.06.2020 r. 15.06.2020 r. PDF113. odp. A. Berestecki - 15.06.2020 r..pdf
114. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie uporządkowania działki, połozonej u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rzecznej.

PDF114. interp. A. Berestecki - 01.06.2020 r..pdf

01.06.2020 r.

08.06.2020 r.

06.07.2020 r.

PDF114. odp. A. Berestecji - 08.06.2020 r..pdf

PDF114. odp. A. Berestecki - 06.07.2020 r. anonimizacja.pdf

115. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy ul. Czarnieckiego.

PDF115. interp. A. Berestecki - 01.06.2020 r..pdf

01.06.2020 r. 15.06.2020 r. PDF115. odp. A. Berestecki - 15.06.2020 r..pdf
116. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przekazania składki na ZFŚS przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe Miastu.

PDF116. interp. A. Berestecki - 01.06.2020 r..pdf

01.06.2020 r. 15.06.2020 r. PDF116. odp. A. Berestecki - 15.06.2020 r..pdf
117. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyłączania części ulicznego oświetlenia.

PDF117. interp. M. Kamiński - 01.06.2020 r..pdf

01.06.2020 r. 10.06.2020 r. PDF117. odp. M. Kamiński - 10.06.2020 r..pdf
118. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zwolnienia z części opłat przemyskich kupców oraz najemców lokali użytkowych.

PDF118. interp. M. Kamiński - 01.06.2020 r..pdf

01.06.2020 r.

10.06.2020 r.

16.06.2020 r.

29.06.2020 r.

PDF118. odp. M. Kamiński - 10.06.2020 r..pdf

PDF118. odp. M. Kamiński - 16.06.2020 r..pdf

PDF118. odp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf

119. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania zabiegów pilęgnacyjnych drzew, znajdujących się przy ul. Bp. Glazera.

PDF119. interp. M. Kamiński - 01.06.2020 r..pdf

01.06.2020 r. 16.06.2020 r. PDF119. odp. M. Kamiński - 16.06.2020 r..pdf
120. Pan Maciej Kamiński

W sprawie częściowego odgrodzenia ścieżki rowerowej od części dla pieszych.

PDF120. interp. M. Kamiński - 01.06.2020 r..pdf

01.06.2020 r.

05.06.2020 r.

26.06.2020 r.

PDF120. odp. M. Kamiński - 05.06.2020 r..pdf

PDF120. odp. M. Kamiński - 26.06.2020 r..pdf

121. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia kontroli stanu bloku TBS przy ul. Wysockiego 24.

PDF121. interp. B. Barczak - 03.06.2020 r..pdf

03.06.2020 r. 16.06.2020 r. PDF121. odp. B. Barczak - 16.06.2020 r..pdf
122. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uporządkowania terenu w sąsiedztwie przepompowni PWiK przy ul. Swobodnej.

PDF122. interp. B. Barczak - 03.06.2020 r..pdf

03.06.2020 r. 16.06.2020 r. PDF122. odp. B. Barczak - 16.06.2020 r..pdf
123. Pan Marcin Kowalski

W sprawie wycięcia drzewa przy ul. Grunwaldzkiej 15.

PDF123. interp. M. Kowalski - 03.06.2020 r..pdf

03.06.2020 r. 17.06.2020 r. PDF123. odp.. M. Kowalski - 17.06.2020 r..pdf
124. Pan Marcin Kowalski

W sprawie dzika, swobodnie przemieszczającego się po terenie
Osiedla nr 2 "Kmiecie".

PDF124. interp. M. Kowalski - 03.06.2020 r..pdf

03.06.2020 r. 12.06.2020 r. PDF124. odp. M. Kowalski - 12.06.2020 r..pdf
125. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy podłoża - kostki brukowej przy ul. Wyb. J. Piłsudskiego.

PDF125. interp. M. Kowalski - 10.06.2020 r..pdf

10.06.2020 r. 26.06.2020 r. PDF125. odp. M. Kowalski - 26.06.2020 r..pdf
126. Pan Marcin Kowalski

W sprawie usunięcia żywopłotu przy deptaku przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II.

PDF126. interp. M. Kowalski - 10.06.2020 r..pdf

10.06.2020 r. 26.06.2020 r. PDF126. odp. M. Kowalski - 26.06.2020 r..pdf
127.

Klub Radnych

Regia Civitas

W sprawie przekazania sprawozdań finansowych spółek komunalnych za 2019 rok.

PDF127. interp. Regia Civitas - 15.06.2020 r..pdf

15.06.2020 r. 19.06.2020 r. PDF127. odp. Regia Civitas - 19.06.2020 r..pdf
128. Pan Bartłomiej Barczak

Prośba o przekazanie umowy o dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

PDF128. interp. B. Barczak - 15.06.2020 r..pdf

15.06.2020 r. 23.06.2020 r.

PDF128. odp. B. Barczak - 23.06.2020 r..pdf

129. Pan Maciej Kamiński

Prośba o informacje dotyczące ilości próśb o umorzenie opłat czynszowych lub ich odroczenia.

PDF129. interp. M. Kamiński - 15.06.2020 r..pdf

15.06.2020 r. 29.06.2020 r. PDF129. odp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf
130. Pan Maciej Kamiński

Prośba o analizę miejsc, których dokonano częściowego wyłączenia oświetlenia

PDF130. interp. M. Kamiński - 15.06.2020 r..pdf

15.06.2020 r. 29.06.2020 r. PDF130. odp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf
131. Pani Małgorzata Gazdowicz

Prośba o informację, dotyczącą wystąpienia tzw. "wolnych środków" oraz ich wykorzystania.

PDF131. interp. M. Gazdowicz - 15.06.2020 r..pdf

15.06.2020 r. 19.06.2020 r. PDF131. odp. M. Gazdowicz - 19.06.2020 r..pdf
132. Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji programu "Mieszkanie Plus" na terenie Miasta Przemyśla.

PDF132. interp. M. Kamiński - 23.06.2020 r..pdf

23.06.2020 r. 06.07.2020 r. PDF132. odp. M. Kamiński - 06.07.2020 r..pdf
133. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykoszenia obszarów zarośniętych trawą.

PDF133. interp. M. Kamiński - 23.06.2020 r..pdf

23.06.2020 r. 07.07.2020 r. PDF133. odp. M. Kamiński - 07.070.2020 r..pdf
134. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przywrócenia przystanku na żądanie przy ul. Chrobrego

PDF134. interp. M. Kamiński - 26.06.2020 r..pdf

26.06.2020 r. 08.07.2020 r. PDF134. odp. M. Kamiński - 08.07.2020 r..pdf
135. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie funkcjonowania PGM
Sp. z o. o.

PDF135. interp. A. Berestecki - 29.06.2020 r..pdf

29.06.2020 r. 10.07.2020 r. PDF135. odp. A. Berestecki - 10.07.2020 r..pdf
136. Pan Maciej Kamiński

W sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta Przemyśla.

PDF136. interp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf

29.06.2020 r. 07.07.2020 r. PDF136. odp. M. Kamiński - 07.07.2020 r..pdf
137. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ankiet antymobbingowych w MOPS w Przemyślu.

PDF137. interp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf

29.06.2020 r. 10.07.2020 r. PDF137. odp. M. Kamiński - 10.07.2020 r..pdf
138. Pan Maciej Kamiński

W sprawie naprawy odcinka pieszo-jezdnego, położonego przy ul. Mickiewicza.

PDF138. interp. M. Kamiński - 29.06.2020 r..pdf

29.06.2020 r. 07.07.2020 r. PDF138. odp. M. Kamiński - 07.07.2020 r..pdf
139. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu, koszenia i odśnieżania ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego w Przemyślu

PDF139. interp. M. Kamiński - 07.07.2020 r..pdf

07.07.2020 r. 24.07.2020 r. PDF139. odp. M.Kamiński -24.07.2020 r.pdf
140. Pan Dariusz Lasek

W sprawie uporządkowania ciągu pieszego, położonego przy ul. St. Augusta  oraz przy ul. 3 Maja.

PDF140. interp. D. Lasek - 09.07.2020 r..pdf

09.07.2020 r. 24.07.2020 r. PDF140. odp. D.Lasek - 24.07.2020.pdf
141. Pan Dariusz Lasek

W sprawie postawienia wiaty przystankowej z ławką przy ul. Bolesława Śmiałego

PDF141. interp. D. Lasek - 09.07.2020 r..pdf

09.07.2020 r. 14.07.2020 r. PDF141. odp. D. Lasek - 14.07.2020 r..pdf
142. Pan Dariusz Lasek

W sprawie dokonania przeglądu stanu technicznego chodników miejskich.

PDF142. interp. D. Lasek - 09.07.2020 r..pdf

09.07.2020 r. 24.07.2020 r. PDF142. odp. D.Lasek - 24.07.2020.pdf
143. Pan Maciej Kamiński

W sprawie pielęgnacji drzew przy ul. Glazera.

PDF143. interp. M. Kamiński - 14.07.2020 r..pdf

14.06.2020 r. 24.07.2020 r. PDF143. odp. M.Kamiński -24.07.2020 r.pdf
144. Pan Maciej Kamiński

W sprawie terminów realizacji Budżetu Obywatelskiego.

PDF144. interp. M. Kamiński - 14.07.2020 r..pdf

14.07.2020 r. 24.07.2020 r. PDF144. odp. M.Kamiński -24.07.2020 r.pdf
145. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie funkcjonowania PGM
Sp. z o. o.

PDF145. interp. A.Berestecki - 20.07.2020 r.pdf

20.07.2020 r. 28.07.2020 r. PDF145. odp. A.Berestecki - 28.07.2020.pdf
146. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie kopii umowy pożyczki z 2017 r.

PDF146. interp. B.Barczak - 21.07.2020.pdf

21.07.2020 r. 29.07.2020 r. PDF146. odp. B.Barczak - 29.07.2020.pdf
147. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zdarzeń w spółce PWiK

PDF147. interp. M.Kamiński - 21.07.2020.pdf

21.07.2020 r. 28.07.2020 r. PDF147. odp. M.Kamiński - 28.07.2020 .pdf
148. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie wyciecia suchych drzew przy ul. Nestora nieopodal przystanku MZK

PDF148. interp. T.Leszczyński - 28.07.2020 r.pdf

28.07.2020 r.    
149. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia lustra drogowego w pobliżu ul. Herburtów.

PDF149. interp. A. Berestecki - 31.07.2020 r..pdf

31.07.2020 r.    
150. Pan Maciej Kamiński

W sprawie uzupełnienia informacji na temat Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

PDF150. interp. M. Kamiński - 04.08.2020 r..pdf

04.08.2020 r.    
151. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie działalności PGM.

PDF151. interp. A. Berestecki - 05.08.2020 r..pdf

05.08.2020 r.    
152. Pan Andrzej Berestecki

Prośba o przekazanie sprawozdań spółek miejskich za rok 2019.

PDF152. interp. A. Berestecki - 05.08.2020 r..pdf

05.08.2020 r.    
153. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie drzewa przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

PDF153. interp. T. Leszczyński - 05.08.2020 r..pdf

05.08.2020 r.    

sporządził: Damian Molter
Biuro Rady Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu

Wersja XML