Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Kadrowo-Płacowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 936)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW KADROWO - PŁACOWYCH 

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul. Dworskiego 99, 37-700 Przemyśl
II. Określenie stanowiska urzędniczego: specjalista ds. kadrowo-płacowych
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku specjalista ds. kadrowo-płacowych:

 1. stanowisko samodzielne,
 2. praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 3. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera,
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

IV. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe  oraz posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia 
  w prowadzeniu administracji kadrowo-płacowej, lub ukończenie średniej szkoły  
  i posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia  w tym zawodzie,

V. Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office, programu płacowo – kadrowego, programu SIO, programu sprawozdawczego GUS,
 3. praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,
 4. samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętności analityczne i interpersonalne,
 7. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

VI. Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadrowo-płacowych:

Zakres czynności związanych z kadrami:

Zakres czynności związanych z płacami:

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami)    

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu ul. Dworskiego 99, w terminie do 15.06.2020 r.  do godz. 15.00

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowo - płacowych – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu”.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych pozostaną do odebrania 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego kandydata.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 20120 r. o godzinie 9.00.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.przemysl.pl w dniu 25 czerwca 2020 r.

 

Przemyśl, 27.05.2020 r. 

Robert Rybak
Dyrektor CKZiU Nr 1 w Przemyślu

Wersja XML