Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. Kadrowo - Płacowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja  2018 roku  w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. 2018 poz.  936 I 2437 oraz z 2020 r. poz. 268)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalista do spraw kadrowo płacowych
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

 

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, ul.  Henryka Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl
Wymiar czasu pracy: 0,50 etatu
Rodzaj umowy: umowa o  pracę  od 1 sierpnia 2020 r.

I.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne i  2-letni staż pracy lub średnie  ekonomiczne i 3-letni staż pracy oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowaną opinię.

II. WYMAGANIA DODATKOWE (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

 1.  znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych,  Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów  w tym zakresie,
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 3. biegła znajomość obsługi komputera, bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL, OUTLOOK) umiejętność posługiwania się Internetem,
 4. znajomość i umiejętność obsługi programów płacowych  (MICROSYSTEM lub VULCAN), program Płatnik, program sprawozdawczy GUS, Systemu Informacji Oświatowej, bankowego systemu obsługi przelewów Getin Noble Bank S.A., platforma JDU z art.30 KN,
 5. doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku lub o zbliżonym zakresie,
 6. umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 

 1. sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi,
 2. prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych,
 3. naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją,
 4. sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia JDU z art. 30 KN, ekwiwalentów BHP, świadczeń  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. przygotowywanie dokumentów w zakresie:

a) powołania i odwołania osób na stanowiska kierownicze w szkole,
b) zatrudniania i zwalniania pracowników,
c) nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
d) aktualizacji wymiaru uposażeń dla pracowników,
e) planów urlopowych pracowników,
f) wniosków i pism dotyczących nagród i odznaczeń,
g) umów dotyczących pożyczek z ZFŚS,

 1. przygotowywanie umów zlecenie i umów o dzieło,
 2. prowadzenie i archiwizowanie  akt osobowych pracowników z podziałem na odrębne części: A, B, C, D,
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 4. prowadzenie dokumentów związane z ochroną danych osobowych,
 5. prowadzenie korespondencji z urzędami zewnętrznymi, organizacjami zajmującymi wynagrodzenia,
 6. sporządzanie skierowań i prowadzenie nadzoru nad terminowością przeprowadzania pracowniczych badań lekarskich,
 7. organizowanie szkoleń bhp dla pracowników i współpraca ze służbą bhp,
 8. sporządzanie przelewów w systemie bankowym,
 9. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 10. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego (RP-7),
 11. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej z zakresu płac i kadr,
 12. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń w ramach portalu sprawozdawczego GUS,
 13. współpraca przy dokonywaniu analiz i sporządzaniu planów budżetowych,
 14. prowadzenie pełnej obsługi programu Płatnik (dokumentacja ubezpieczeniowa pracowników, deklaracje ZUS),
 15. naliczanie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR),
 16. archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,
 17. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych,
 18. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie organizacji prac społeczno- użytecznych,
 19. prowadzenie kasy szkoły i sporządzanie dokumentów z nią związanych z odpowiedzialnością materialną,
 20. wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji specjalisty ds. kadrowo – płacowych.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
 4. kserokopie  dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenia:

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej

treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. ) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

- kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- kandydata, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

V. WARUNKI PRACY:

1. miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Przemyślu, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl,
2. wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo,
3. stanowisko: samodzielne,
4. jednozmianowy system pracy w pozycji  siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.

VI. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  przesłać pocztą w terminie do dnia 18.06.2020 r. do godz. 15.00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Przemyślu,    

ul. Henryka Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl z dopiskiem  „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw kadrowo - płacowych”.

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 19.06.2020 r. o godz. 10°°.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru kandydatów,  z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Przemyśla oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Henryka Sienkiewicza 3.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 678 91 51.

Przemyśl, dnia 29.05.2020 r.

 

                                                                                                     mgr Maciej Kozłowski

                                                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
                                                                                   im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

 

                                          

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2019 L. 119/38 Dziennik Urzędowy  Unii Europejskiej PL) informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, tel. 16 678-91-51, mail: sp1@um.przemysl.pl,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 511 143 799 lub adresem email

3. dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a i c ogólnego rozporządzenia  jw. o ochronie danych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974- Kodeks pracy          ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych       ( Dz.U 2019 r. poz. 1282) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu,

4. dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zgodnie z regulaminem rekrutacji złożone  dokumenty, które nie przeszły etapu rekrutacyjnego zostają oddane kandydatom lub po terminie odbioru komisyjnie zniszczone,

5. posiada Pani/Pan prawo do  żądania  od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania , prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia  zgody ( w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust 1 lit a),

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Przemyśl  dnia 29.05.2020 r.

Wersja XML