Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowy - Kasjer w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja  2018 roku w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. 2018 poz.  936 I 2437 oraz z 2020 r. poz. 268)

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Przemyślu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
księgowy - kasjer
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu

 

Nazwa i adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2  im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu                     

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o  pracę  od 1 września  2020 r.

I.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):

do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie: wyższe (ekonomiczne, administracyjne) lub średnie i co najmniej 2 letnie doświadczenie w tym zawodzie,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowaną opinię,
 7. o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.

II. WYMAGANIA DODATKOWE (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

 1. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych,  Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów oświatowych  i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów  w tym zakresie.
 2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera, bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL, OUTLOOK) umiejętność posługiwania się Internetem.
 4. Znajomość i umiejętność obsługi programu VULCAN i programu DOSKOMP.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 

1.  Sporządzanie dokumentów operacyjnych Kasy w oparciu o wpłaty i wypłaty gotówki.

2. Wystawianie dokumentów źródłowych, dyspozycyjnych i sprawdzanie pod względem  formalnym zgodnie z polityką rachunkowości: min. wystawianie faktur sprzedaży i not księgowych sprzedaży w programie VULCAN „Faktury Optivum”.

3.  Rozliczanie podatku VAT od towarów i usług w JST i sporządzanie:

4.  Znajomość zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i ich realizacja.

5.  Sporządzanie list i rozliczanie odpłatności za wyżywienie wychowanków Ośrodku w  tym współpraca z MOPS i GOPS związane z częściowym dofinansowaniem do  wyżywienia dla uczniów.

6. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.

7. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,
 4. kserokopie  dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. oświadczenia:

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej

treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm. ) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

- kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw   publicznych,

- kandydata, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku,

- o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.

V. WARUNKI PRACY:

1. miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2  w Przemyślu, ul. Czarnieckiego 27, 37-700 Przemyśl,
2. wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,
3. stanowisko: samodzielne,
4. jednozmianowy system pracy w pozycji  siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu  naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.

VI. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w sekretariacie Ośrodka lub przesłać pocztą w terminie do dnia 13.07.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu, ul. Czarnieckiego 27, 37-700 Przemyśl z dopiskiem  „Dotyczy naboru na stanowisko księgowy - kasjer”.

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 13.07.2020 r. o godz. 1100.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.
II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 2  im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu  w Przemyślu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru kandydatów,  z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Przemyśla oraz na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu .

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 676 04 00.

Przemyśl, dnia 17.06.2020 r.
                                                                                                mgr Zbigniew Berestecki
                                                               Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu

                                                                                                     

 

                                          

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2019 L. 119/38 Dziennik Urzędowy  Unii Europejskiej PL) informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu, tel. 16 676-04-, mail: osrodek@sosw2przemysl.com

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 511 143 799 lub adresem email

3. dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a i c ogólnego rozporządzenia  jw. o ochronie danych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974- Kodeks pracy     ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U 2019 r. poz. 1282) w celu rekrutacji do pracy w Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu .

4. dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zgodnie z regulaminem rekrutacji złożone  dokumenty, które nie przeszły etapu rekrutacyjnego zostają oddane kandydatom lub po terminie odbioru komisyjnie zniszczone,

5. posiada Pani/Pan prawo do  żądania  od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania , prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia  zgody ( w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust 1 lit a),

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Przemyśl  dnia 17.06.2020 r.

Wersja XML