Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrektor Przedszkola Nr 20 w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0,25 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)

Podstawa prawna:

Na podstawie art.13, ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (tj. Dz.U. z 2018.poz.1260 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust.1, pkt  2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz.2077 z  późn. zm.)

I.    Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy):
      
Przedszkole Nr 20 w Przemyślu, ul. Słowackiego 102, 37-700 Przemyśl
II.   Określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy (0,25 etatu)
III.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego księgowego:

 1. stanowisko samodzielne,
 2. praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,25 etatu
 3. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu  naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera, parter budynku przy ulicy Czarnieckiego 27, 37-700 Przemyśl
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 20 w Przemyślu jest niższy niż 6%

IV. Wymagania formalne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz. U. z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.),
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji :

V. Wymagania dodatkowe:

VI. Zakres obowiązków:

VII. Wymagane dokumenty:

Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018. poz. 1000 z późn. zm. ) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os
ób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie   z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 . poz. 1282 z  późniejszymi  zmianami
 

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne własnoręcznie podpisane należy wysłać w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego, na adres: Przedszkole Nr 20 w Przemyślu, ul. Słowackiego 102, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”

w terminie do dnia 2.06.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego)

lub złożyć w siedzibie przedszkola w terminie do dnia 17.07.2020 r. do godz 15.00

Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 r. o godz 12:00

 1. Zakwalifikowani kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu ocenę ich wiedzy i umiejętności do zajmowania stanowiska głównego księgowego.
 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego  etapu  postępowania  – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.przemysl.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej     Przedszkola Nr 20.
 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na tablicy informacyjnej  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu bip.przemysl.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Przedszkola Nr 20.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Nr 20 w Przemyślu, ul. Słowackiego 102 zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przedszkola przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Do czasu zniszczenia dokumenty będą przechowywane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO. Informuję, że w Przedszkolu Nr 7 w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 511 143 799 lub adresem email: .


IX. Pozostałe informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzana dwuetapowo:

   I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

   II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola Nr 20 w Przemyślu.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (I etap procedury naboru), zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej (II etap procedury naboru) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o końcowym wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Nr 20 w Przemyślu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


Przemyśl, 19.06.2020 r.

                                       mgr Małgorzata Wróbel
                      Dyrektor Przedszkola Nr 20 w Przemy
ślu

DOCZałącznik nr 1 P20.doc

DOCZałącznik nr 2 P20.doc

DOCZałącznik nr 3 P20.doc

DOCZałącznik nr 4 P20.doc

Wersja XML