Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 250/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26-06-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze ...

Zarządzenie Nr 250/2020

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 26 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia jego zadań

 

na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

 

zarządza się co następuje:

§ 1

w zarządzeniu Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 oraz określenia jego zadań § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Powołuję Miejski Zespół ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Przemyśla do II etapu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu pn. „ROZWÓJ LOKALNY”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych (zwany dalej Zespołem) w składzie:

      I. Kierownik Zespołu:

 1. Pan Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla.

      II. Koordynatorzy Wiodący:

 1. Pani Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
 2. Pan Rafał Porada – Kierownik Biura Informatycznego,
 3. Pan Piotr Pyszczuk - Prezes Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

III. W obszarze gospodarczym:

 1. Pani Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych - koordynator obszaru,
 2. Pani Monika Czuryk – Skarbnik Miasta,
 3. Pan Piotr Pyszczuk – Prezes Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 4. Pan Grzegorz Kość – Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Przemyśla”,
 5. Pan Mariusz Sidor- Stowarzyszenie „MOST”,
 6. Pani Anna Bobko-Wajda - Wydział Finansowy,
 7. Pani Greta Ostrowska – Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 8. Pan Tomasz Włoch –Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
 9. Pan Bartłomiej Barszczak - Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
 10. Pan Paweł Szynal – Firma A1 Strategy,
 11. Pani Iwona Fudali – Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
 12. Pani Beata Ochenduszka - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy,
 13. Pan Sławomir Solecki – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej,
 14. Pan Andrzej Olejnik - Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu,
 15. Pan Robert Rybak – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu,
 16. Pani Karolina Marciniak – Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
 17. Pan Jacek Podwyszyński - Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Róża Wiatrów” Przemyśl.

IV. W obszarze społecznym:

 1. Pan Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych - koordynator obszaru,
 2. Pani Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,
 3. Pani Lucyna Sarosińska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej,
 4. Pani Renata Stefaniak – Prezes Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”,
 5. Pani Małgorzata Sztolf – Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia Civitas”,
 6. Pani Joanna Markin – Stowarzyszenie „Zgodna Inicjatywa Przemyślan Wspólnie na 100”,
 7. Pani Krystyna Czajkowska – Przewodnicząca Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 8. Pan Radosław Szuster – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 9. Pani Renata Kochanowicz–Chalica - Wydział Edukacji i Sportu,
 10. Pani Małgorzata Sielska – Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
 11. Pan Sławomir Solecki – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej,
 12. Pan Tadeusz Baran – Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu,
 13. Pan Marek Pilszyk – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu.

V. W obszarze środowiskowo-przestrzennym:

 1. Pani Joanna Balawender –Wcisło – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Przemyśla - koordynator obszaru,
 2. Pani Barbara Czekierda – Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla,
 3. Pan Dawid Geleta – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 4. Pan Waldemar Hryniszyn – Fundacja Azymut,
 5. Pan Jerzy Ochalski - Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla,
 6. Pan Jacek Cielecki - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich,
 7. Pan Kazimierz Stec – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

         VI. W obszarze inteligentnego zarządzania miastem:

 1. Pan Rafał Porada – Kierownik Biura Informatycznego - koordynator obszaru,
 2. Pani Ryszarda Gnus – Wydział Organizacyjny,
 3. Pani Marta Telega – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg,
 4. Pan Jacek Paniw – Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
 5. Pan Bartłomiej Barszczak - Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

VII. W obszarze kulturowym:

 1. Pan Janusz Łukasiewicz - Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury - koordynator obszaru,
 2. Pani Anna Gremska –Wydział Promocji i Kultury,
 3. Pani Julia Olech-Nowak – Miejski Konserwator Zabytków, Wydział Architektury,
 4. Pani Małgorzata Sztolf – Stowarzyszenie dla Przemyśla „Regia Civitas”,
 5. Pan Tomasz Pudłocki – Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
 6. Pan Igor Horków – Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu,
 7. Pan Michał Pulkowski - Archidiecezja Przemysko-Warszawska Obrządku

Greckokatolickiego,

 1. Pan Mariusz Sidor –Stowarzyszenie MOST,
 2. Pani Liliana Kalinowska – Stowarzyszenie „Zgodna Inicjatywa Przemyślan Wspólnie na 100”,
 3. Pani Renata Nowakowska - Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek,
 4. Pan Maciej Waltoś - Dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej,
 5. Pan Jan Jarosz - Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
 6. Pan Stanisław Karszyń – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,
 7. Pan Mirosław Majkowski – Prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K."

VIII. W obszarze instytucjonalnym:

 1. Pani Ryszarda Gnus – Wydział Organizacyjny –koordynator obszaru,
 2. Pani Monika Czuryk – Skarbnik Miasta,
 3. Pani Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
 4. Pan Rafał Porada – Kierownik Biura Informatycznego,
 5. Pan Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
 6. Pan Maciej Wolański – Kierownik Biura Prezydenta Miasta,
 7. Pani Iwona Sosa-Choma – Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
 8. Pani Olga Giefert - Wydział Organizacyjny,
 9. Pani Barbara Dusiel – Wydział Organizacyjny,
 10. Pan Robert Oleś - Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Powiatowy Urząd  Pracy,
 11. Pani Renata Kochanowicz-Chalicka – Wydział Edukacji i Sportu,
 12. Pani Małgorzata Wałczyńska-Gancarz - Kierownik Działu Rozwoju i Współpracy, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu.

 

§ 3

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wersja XML