Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrektor Przedszkola Nr 13 w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (0,63 etatu GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)

Podstawa prawna:

Na podstawie art.13, ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (tj. Dz.U. z 2018.poz.1260 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust.1, pkt  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz.2077 z  późniejszymi zmianami)

I.    Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy):
       
Przedszkole Nr 13 w Przemyślu, ul. Kopernika 14, 37-700 Przemyśl
II.   Określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy (0,63 etatu)
III.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego księgowego:

 1. stanowisko samodzielne,
 2. praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,63 etatu
 3. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu  naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera, (parter budynku przy ulicy Czarnieckiego 27, 37-700 Przemyśl)\
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 13 w Przemyślu jest niższy niż 6%
 5. Przy złożeniu dokumentów „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego” równolegle w trzech przedszkolach P Nr 7 – 0,25 etatu, P Nr 13 – 0,63 etatu, P Nr 20 – 0,25 etatu, praca w wymiarze pełnego etatu w jednym miejscu, przy ul. Czarnieckiego 27, 37-700 Przemyśl

IV. Wymagania formalne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( Dz. U. z 2017 r., poz.1311 z późn. zm.),
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków dotyczących kwalifikacji :

V. Wymagania dodatkowe:

VI. Zakres obowiązków:

VII. Wymagane dokumenty:


  Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018. poz. 1000 z późn. zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

„Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1260 z późniejszymi zmianami).
 

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zwrotnego, z dopiskiem

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”

w terminie do dnia 24.07.2020 r. ( decyduje data stempla pocztowego)

lub złożyć w siedzibie przedszkola w terminie do dnia 24.07.2020 r. do godz 15.00

Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2020 r. o godz 12:00 

IX. Pozostałe informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzana dwuetapowo:

   I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

   II etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Przemyślu.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (I etap procedury naboru), zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu z podaniem ich imion, nazwisk i miejsc zamieszkania.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej (II etap procedury naboru) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o końcowym wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Nr 13 w Przemyślu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną odesłane adresatom.


Przemyśl, 09.07.2020 r.

                                        
                                       w.z   Dyrektora
                            Przedszkola Nr 13 w Przemy
ślu
                                                                     Ewa Chrobak

DOCZałacznik nr 1.doc

DOCZałacznik nr 2.doc

DOCZałacznik nr 3.doc

DOCZałacznik nr 4.doc

Wersja XML