Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Jana Zamoyskiego w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.16.2018                                                                 Przemyśl, dnia 7 września 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Jana Zamoyskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 1. Lokalizacja nieruchomości: ul. Jana Zamoyskiego w Przemyślu, w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwika Nabielaka.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Od strony zachodniej graniczy bezpośrednio z ulicą Jana Zamoyskiego w Przemyślu. Działka została częściowo ogrodzona, znajdują się na niej nasadzenia, w tym drzewa owocowe. Teren użytkowany jest na podstawie umowy dzierżawy. Na działce zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna: słup oraz napowietrzna sieć niskiego napięcia.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość objęta została ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batorego II”, uchwalonego uchwałą nr 68/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 kwietnia 2013 r.. Według ustaleń tego planu, działka nr 566 w obrębie 214 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „9MN/U” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Ww. działka położona jest w obszarze zagrożonym zalaniem wodą Q1%. Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem „PsIV” – pastwiska trwałe.
 4. Obciążenie nieruchomości i zobowiązania: Część działki nr 566 w obrębie 214 użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce Wydzierżawiającego. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 6 900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. (środa) o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem Przetarg ul. Zamoyskiego”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 6 października 2020 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic może nastąpić na koszt Nabywcy.
 13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Wersja XML