Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Aleksandra Fredry w Przemyslu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.8.2020                                                                   Przemyśl, dnia 10 września 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Aleksandra Fredry, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 1. Lokalizacja nieruchomości: ul. Aleksandra Fredry w Przemyślu.
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, posiada równą powierzchnię i regularny kształt. Od strony wschodniej graniczy bezpośrednio z ulicą Aleksandra Fredry w Przemyślu, z trzech pozostałych stron otoczona jest budynkami. Teren został częściowo utwardzony płytkami chodnikowymi oraz płytami ażurowymi, od strony ulicy wzmocniony został murem oporowym (znajdującym się w obrębie działki), w pozostałej części porośnięty jest trawą. Na działce zlokalizowane zostały sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i ciepłownicza, a także słupki metalowe stanowiące nakład osoby trzeciej. Przedmiotowa nieruchomość została obciążona służebnością gruntową przechodu i przejazdu wzdłuż południowej granicy, na rzecz nieruchomości przyległej (działka nr 1157 w obrębie 207), zabudowanej budynkiem użytkowym.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość objęta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rynek 05/06”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 254/07 z dnia 29 listopada 2007 r. i położona jest w terenie zieleni urządzonej, oznaczonym w rysunku planu symbolem „ZP6”. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu jest funkcja zieleni urządzonej i rekreacji, na którym dopuszcza się lokalizację małej architektury, elementów przestrzennych, obiektów kubaturowych w formie ogrodów zimowych, dwukondygnacyjnych, oraz lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „A” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1493, w związku z tym na właścicielu ciążą obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.).
  Według ewidencji gruntów i budynków, w skład działki nr 1154 w obrębie 207 wchodzi w całości użytek „B” – tereny mieszkaniowe.
 4. Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej PR1P/00054903/3 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o treści: „służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu dla każdoczesnych właścicieli dz. 127/8 obr. 77 obj. KW nr 62800 przez dz. nr 127/6 obr. 77 o pow. 197 m2 obj. KW nr 54903 obie położone w Przemyślu”. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem Przetarg ul. Fredry”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 6 października 2020 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML