Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Marii Rodziewiczówny

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.6.2018                                                                   Przemyśl, dnia 8 października 2020 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Marii Rodziewiczówny stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 1. Lokalizacja nieruchomości: ul. Marii Rodziewiczówny w Przemyślu.
 2. Opis nieruchomości: Działka położona jest w bezpośrednio przy drodze publicznej. Ma regularny, prostokątny kształt i płaską powierzchnię. Północna i południowa granica działki biegną po ścianach budynków mieszkalnych, znajdujących się na działkach przyległych. W pozostałej części teren został ogrodzony trwałym ogrodzeniem z bramami od strony ulicy. Na nieruchomości znajdują się dwa obiekty garażowe: murowany – usytuowany przy południowej granicy działki, przylegający do zabudowań na działce sąsiedniej, oraz metalowy – stanowiący nakład dzierżawcy, położony w centralnej części działki. Garaże te, wraz z przyległym gruntem, użytkowane są na podstawie umów dzierżawy. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla z dnia 12 marca 2019 r. znak BRMP.IV.3.430.164.2018 ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa budynku garażowego (z trzema boksami) na terenie działki nr ewid: 2513 obr. 202 wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i obsługą komunikacyjną z ul. Marii Rodziewiczówny w Przemyślu”.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. W związku z powyższym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.) w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na działania związane z jej zagospodarowaniem.
 4. Obciążenie nieruchomości: Działka nr 2513/2 w obrębie 202 użytkowana jest na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2020 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce Wydzierżawiającego. Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.
 5. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. (środa) o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem Przetarg ul. Rodziewiczówny lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 . Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 listopada 2020 r.
 9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 11. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 13. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Wersja XML