Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na dzień 25.11.2020 r. przetargu na sprzedaż dzialki nr 507/15 obręb 213, ul. Fabryczna.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 25 listopada 2020 r. godzina 9:30 został ogłoszony kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 507/15 w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Fabrycznej.

            Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

           Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

Wersja XML