Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku do wysokości 5.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z ubytkiem w dochodach miasta Przemyśla, będącym skutkiem COVID-1

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Przemyśl w 2020 roku do wysokości 5.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z ubytkiem w dochodach miasta Przemyśla, będącym skutkiem COVID-19


PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PDFSIWZ - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.doc
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Decyzja w sprawie nadania NIP.pdf
PDFZałącznik Nr 8 do SIWZ - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf
PDFZałącznik Nr 9 do SIWZ - Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Prezydenta Miasta.pdf
PDFZałącznik Nr 10 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie powołania Skarbnika Miasta.pdf
PDFZałącznik Nr 11 do SIWZ – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z ZUS.pdf
PDFZałącznik Nr 12 do SIWZ – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US.pdf
PDFZałącznik Nr 13 do SIWZ – Wykaz kredytów zaciągniętych przez miasto Przemyśl oraz poręczeń udzielonych przez miasto Przemyśl, stan na 31.10.2020r..pdf


PDFWYJAŚNIENIA SIWZ 1.pdf
PDFZAŁĄCZNIK DO WYJAŚNIEŃ SIWZ - FORMULARZ KLIENTA.pdf
PDFZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA KLIENTA.pdf
PDFZMIANA TREŚCI SIWZ 1.pdf
PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf


PDFWYJAŚNIENIA SIWZ 2.pdf


PDFWYJAŚNIENIA SIWZ 3.pdf


PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
PDFZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.pdf
PDFZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.pdf
PDFZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT.pdf


PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf


PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
 

Wersja XML