Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2021) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

 1. "W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
 2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
 3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
 5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty."

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

Pliki z treściami interpelacji są niedostępne w wersji tekstowej, pochodzą ze źródła zewnętrznego

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie parkowania i poruszania się pojazdami na ul. Malawskiego.

PDF1. interp. M. Kamiński - 07.01.2021 r..pdf
 

07.01.2021 r.

25.01.2021 r.

PDF1. odp. M. Kamiński - 25.01.2021 r..pdf

PDF1. odp. M. Kamiński - 25.01.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

2. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących ilości studni miejskich oraz przydatności wody do spożycia.

PDF2. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 21.01.2021 r.

PDF2. odp. M. Gazdowicz - 21.01.2021 r..pdf

PDF2. Odpowiedz_M_Gazdowicz_21_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

3. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie przycięcia drzew, znajdujących się przy ul. Chopina.

PDF3. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 21.01.2021 r.

PDF3. odp. M. Gazdowicz - 21.01.2021 r..pdf

PDF3. Odpowiedź_M_Gazdowicz_21_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

4. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utwardzenia terenu, znajdującego się przy ul. Niewiadomskiego 4.

PDF4. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 22.01.2021 r.

PDF4. odp. M. Kamiński - 22.01.2021 r..pdf

PDF4. Odpowiedź_M_Kaminski_22_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej znaku drogowego.

PDF5. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 22.01.2021 r.

PDF5. odp. M. kamiński - 22.01.2021 r..pdf

PDF5. Odpowiedź_M_Kaminski_22_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

6. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta.

PDF6. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 20.01.2021 r.

PDF6. odp. B. Barczak - 20.01.2021 r..pdf

PDF6. Odpowiedź_B_Barczak_21_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

7. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

PDF7. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 21.01.2021 r.

PDF7. odp. B. Barczak - 21.01.2021 r..pdf

PDF7. Odpowiedz_B_Barczak_21_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

8. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących akcji "Przemyśl wolny od plastiku".

PDF8. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.
01.02.2021 r.

PDF8. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf

PDF8. Odpowiedź_B_Barczak_25_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)
PDF8. odp. B. Barczak - 01.02.2021 r..pdf

PDF8. Odpowiedz_B_Barczak_01_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

9. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia interwencji, dotyczącej parkingu przy ul. Malawskiego.

PDF9. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.

PDF9. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf

PDF9. Odpowiedź_B_Barczak_25_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

10. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania brzegów Sanu.

PDF10. interp. B. barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 18.01.2021 r.

PDF10. odp. B. Barczak - 18.01.2021 r..pdf

PDF10. Odpowiedź_B_Barczak_18_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

11. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania ulic naszego miasta.

PDF11. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.

PDF11. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf

PDF11. Odpowiedź_B_Barczak_25_01_2021_3.pdf

(wersja tekstowa)

12. Pan Marcin Kowalski
Pan Paweł Zastrowski

W sprawie remontu drogi ul. Bpa Glazera.

PDF12. interp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 26.01.2021 r.

PDF12. odp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 26.01.2021 r..pdf

PDF12. Odpowiedź_M_Kowalski_i_P_Zastrowski_26_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

13. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia finansowego na rozwój sportu oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w 2020 r.

PDF13. interp. T. Schabowski - 13.01.2021 r..pdf
 

13.01.2021 r. 26.01.2021 r.

PDF13. odp. T. Schabowski - 26.01.2021 r. - anonimizacja.pdf

PDF13. Odpowiedź_T_Schabowski_26_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

14. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego oraz przy ul. Swobodnej.

PDF14. interp. P. Zastrowski - 13.01.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

13.01.2021 r. 01.02.2021 r.

PDF14. odp. P. Zastrowski - 01.02.2021 r..pdf

PDF14. Odpowiedź_P_Zastrowski_01_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

15. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie organizacji ruchu ul. Skorupki.

PDF15. interp. P. Zastrowski - 14.01.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

14.01.2021 r. 01.02.2021 r.

PDF15. odp. P. Zastrowski - 01.02.2021 r..pdf

PDF15. Odpowiedź_P_Zastrowski_01_02_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

16. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii wniosku złożonego przez Prezydenta Miasta w ramach programu "Rozwój Lokalny" oraz udzielenie informacji w sprawie projektu pn. "Razem zmieniamy Przemyśl".

PDF16. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r. 27.01.2021 r.

PDF16. odp. R. Bal - 27.01.2021 r..pdf

PDF16. Odpowiedź_R_Bal_27_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

17. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji o zadaniach ich wartościach, dotyczących Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

PDF17. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r. 27.01.2021 r.

PDF17. odp. R. Bal - 27.01.2021 r..pdf

PDF17. Odpowiedź_R_Bal_27_01_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

18. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wymiany barierek zabezpieczających skarpę przy ul. Sienkiewicza.

PDF18. interp. M. Gazdowicz - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r. 01.02.2021 r.

PDF18. odp. M. Gazdowicz - 01.02.2021 r..pdf

PDF18. Odpowiedź_M_Gazdowicz_01_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

19. Pan Robert Bal

W sprawie rozważenia możliwości udzielenia pomocy przedsiębiorcom poprzez uchylenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

PDF19. interp. R. Bal - 15.01.2021 r..pdf
 

15.01.2021 r. 29.01.2021 r.

PDF19. odp. R. Bal - 29.01.2021 r..pdf

PDF19. Odpowiedź_R_Bal_29_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

20. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji o terminie i zakresie poprawienia stanu technicznego działki drogowej.

PDF20. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf
 

18.01.2021 r. 27.01.2021 r.

PDF20. odp. M. Kamiński - 27.01.2021 r..pdf

PDF20. Odpowiedź_M_Kaminski_27_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

21. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z informacjami dotyczącymi usług pogrzebowych, świadczonych przez spółkę miejską.

PDF21. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf
 

18.01.2021 r. 29.01.2021 r.

PDF21. odp. M. Kamiński - 29.01.2021 r..pdf

PDF21. Odpowiedź_M_Kaminski_29_01_2021.pdf

(wersja tekstowa)

22. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej przy wjeździe z ulic: Wałowej i Mniszej w ulicę Jagiellońską.

PDF22. interp. M. Kamiński - 19.01.2021 r..pdf
 

19.01.2021 r.

03.02.2021 r.

PDF22. odp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf

PDF22. Odpowiedź_M_Kaminski_03_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

23. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej szacunkowej straty finansowej jaką poniesie POSiR w związku z pandemią.

PDF23. interp. M. Kowalski - 21.01.2021 r..pdf
 

21.01.2021 r. 02.02.2021 r.

PDF23. odp. M. Kowalski - 02.02.2021 r..pdf

PDF23. Odpowiedź_M_Kowalski_01_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

24. Pani Ewa Sawicka

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu "Winna Góra" w okolicach punktu widokowego przy ul. Chrobrego.

PDF24. interp. E. Sawicka - 25.01.2021 r..pdf
 

25.01.2021 r. 03.02.2021 r. PDF24. odp. E. Sawicka - 03.02.2021 r..pdf

PDF24. Odpowiedź_E_Sawicka_03_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

25. Pani Ewa Sawicka

W sprawie montażu barierek ochronnych przy ul. Żółkiewskiego i ul. Chrobrego.

PDF25. interp. E. Sawicka - 25.01.2021 r..pdf
 

25.01.2021 r. 03.02.2021 r.

PDF25. odp. E. Sawicka - 03.02.2021 r..pdf

PDF25. Odpowiedź_E_Sawicka_03_02_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

26. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Budżetu Obywatelskiego  z 2019 r.

PDF26. interp. B. Barczak - 29.01.2021 r..pdf
 

29.01.2021 r. 11.02.2021 r.

PDF26. odp. B. Barczak - 11.02.2021 r..pdf
PDF26. Odpowiedź_B_Barczak_11_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

27. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań, dotyczących poprawy ciągu pieszego na ul. Opalińskiego.

PDF27. interp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf
 

03.02.2021 r. 08.02.2021 r.

PDF27. odp. M. Kamiński - 08.02.2021 r..pdf

PDF27. Odpowiedź_M_Kaminski_08_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

28. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wydzielenia miejsca dla transportów, przewożących substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska.

PDF28. interp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf
 

03.02.2021 r. 16.02.2021 r.

PDF28. odp. M. Kamiński - 16.02.2021 r..pdf

PDF28. Odpowiedź_M_Kaminski_16_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

29. Pani Monika Różycka

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących planowanego utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

PDF29. interp. M. Różycka - 09.02.2021 r..pdf
 

09.02.2021 r. 19.02.2021 r.

PDF29. odp. M. Różycka - 19.02.2021 r..pdf

PDF29. Odpowiedź_M_Różycka_19_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

30. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wzmożenia działań w zakresie poprawy odśnieżania miasta.

PDF30. interp. M. Kamiński - 09.02.2021 r..pdf
 

09.02.2021 r. 22.02.2021 r.

PDF30. odp. M. Kamiński - 22.02.2021 r..pdf

PDF30. Odpowiedź_M_Kaminski_22_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

31. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie zamontowania słupków przeszkodowych przy ul. Tatarskiej,  wzdłuż muru klasztornego.

PDF31. interp. M. Gazdowicz - 09.02.2021 r..pdf
 

09.02.2021 r.

19.02.2021 r.

31.03.2021 r.

PDF31. odp. M. Gazdowicz - 19.02.2021 r..pdf

PDF31. Odpowiedź_M_Gazdowicz_19_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

PDF31. odp. M. Gazdowicz - 30.03.2021 r..pdf

PDF31. odp. M. Gazdowicz - 31.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

32. Pan Dariusz Lasek

W sprawie pilnej interwencji, dotyczącej odśnieżania dróg miejskich i ciągów pieszych.

PDF32. interp. D. Lasek - 11.02.2021 r..pdf
 

11.02.2021 r. 22.02.2021 r.

PDF32. odp. D. Lasek - 22.02.2021 r..pdf

PDF32. Odpowiedź_D_Lasek_22_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

33. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na 2021 rok.

PDF33. interp. M. Kamiński - 12.02.2021 r..pdf
 

12.02.2021 r. 26.02.2021 r.

PDF33. odp. M. Kamiński - 26.02.2021 r..pdf

PDF33. Odpowiedź_M_Kaminski_26_02_2021.pdf

(wersja tekstowa)

34. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przedstawienia analiz ankiet antymobbingowych w MOPS.

PDF34. interp. M. Kamiński - 15.02.2021 r..pdf

15.02.2021 r. 22.02.2021 r.

PDF34. odp. M. Kamiński - 22.02.2021 r..pdf

PDF34. Odpowiedź_M_Kaminski_22_02_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

35. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia wsparcia, dotyczącego pomysłu utworzenia "sklepu socjalnego".

PDF35. interp. B. Barczak - 25.02.2021 r..pdf
 

25.02.2021 r. 03.03.2021 r.

PDF35. odp. B. Barczak - 03.03.2021 r..pdf

PDF35. Odpowiedź_B_Barczak_03_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

36. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących terenów leśnych w mieście.

PDF36. interp. P. Zastrowski - 25.02.2021 r..pdf
 

25.02.2021 r. 09.03.2021 r.

PDF36. odp. P. Zastrowski - 09.03.2021 r..pdf

PDF36. Odpowiedź_P_Zastrowski_09_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

37. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących podwyżki cen za zużycie wody.

PDF37. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf
 

02.03.2021 r. 16.03.2021 r.
17.03.2021 r.

PDF37. odp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf

PDF37. Odpowiedź_M_Kaminski_16_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)
PDF37. odp. M. Kamiński - 17.03.2021 r..pdf

PDF37. Odpowiedź_M_Kaminski_17_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

38. Pan Maciej Kamiński

W sprawie organizacji ruchu w pobliżu
ul. Zawiszy Czarnego i ul. Noskowskiego.

PDF38. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf
 

02.03.2021 r. 15.03.2021 r.

PDF38. odp. M. Kamiński - 15.03.2021 r..pdf

PDF38. Odpowiedź_M_Kaminski_15_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

39. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej baneru powieszonego przy
ul. Ratuszowej 12.

PDF39. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf
 

02.03.2021 r. 16.03.2021 r.

PDF39. odp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf

PDF39. Odpowiedź_M_Kaminski_16_03_2021_2.pdf

(wersja tekstowa)

40. Pan Marcin Kowalski
Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia wyceny kosztów remontu wyszczególnionych odcinków jezdni wraz z chodnikami.

PDF40. interp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 03.03.2021 r..pdf

03.03.2021 r.

17.03.2021 r.

 

19.04.2021 r.
(uzupełnienie)

PDF40. odp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 17.03.2021 r..pdf

PDF40. Odpowiedź_M_Kowalski_i_P_Zastrowski_17_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

PDF40. Odp. M.Kowalski - P.Zastrowski - 19.04.2021.pdf

PDF40. odp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 19.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

41. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kompleksu poszpitalnego, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 85.

PDF41. interp. P. Zastrowski - 04.03.2021 r..pdf
 

04.03.2021 r. 16.03.2021 r.

PDF41. odp. P. Zastrowski - 16.03.2021 r..pdf

PDF41. Odpowiedź_P_Zastrowski_16_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

42. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących strat finansowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z .o.o, wynikających z ubytków wody w miejskiej sieci wodociągowej w 2019 i 2020 roku.

PDF42. interp. A. Berestecki - 09.03.2021 r..pdf
 

09.03.2021 r.

23.03.2021 r.

01.04.2021 r.

PDF42. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r..pdf

PDF42. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

PDF42. odp. A. Berestecki - 01.04.2021 r..pdf

PDF42. odp. A. Berestecki - 01.04.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

43. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie podjęcia działań w celu ochrony wskazanych nieruchomości przed cyklicznym zalewaniem piwnic ściekami z miejskiej sieci kanalizacyjnej.

PDF43. interp. A. Berestecki - 09.03.2021 r..pdf
 

09.03.2021 r. 23.03.2021 r.

PDF43. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r..pdf

PDF43. odp. A. Berestecki - 23.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

44. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wysokości subwencji oświatowej przyznanej podległym placówkom w 2020 roku.

JPEG44. interp. P. Zastrowski -.jpeg
 

09.03.2021 r. 22.03.2021 r.

PDF44. odp. P. Zastrowski - 22.03.2021 r..pdf

PDF44. Odpowiedź_P_Zastrowski_22_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

45. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeprowadzenia naboru uzupełniającego do Przemyskiej Rady Kobiet.

PDF45. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf
 

10.03.2021 r. 22.03.2021 r.

PDF45. odp. M. Kowalski - 22.03.2021 r..pdf

PDF45. Odpowiedź_M_Kowalski_22_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

46. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy lampy oświetleniowej, mieszczącej się przy ul. Węgierskiej.

PDF46. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf
 

10.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF46. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r..pdf

PDF46. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

47. Pan Marcin Kowalski

W sprawie uzupełnienia kostki brukowej na przystanku autobusowym, mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej na wysokości SP 16.

PDF47. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf
 

10.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF47. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r..pdf

PDF47. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

48. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy schodów prowadzących na ścieżkę pieszo-rowerową przy Wybrzeżu Józefa Piłsudskiego.

PDF48. interp. M. Kowalski - 10.03.2021 r..pdf
 

10.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF48. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r..pdf

PDF48. odp. M. Kowalski - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

49. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania związane z odśnieżaniem miasta.

PDF49. interp. M. Kamiński - 11.03.2021 r..pdf
 

11.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF49. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf

PDF49. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

50. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu / wymiany barierki, mieszczącej się na ul. Okrzei, prowadzącej w stronę Osiedla Kazanów.

PDF50. interp. M. Kamiński - 11.03.2021 r..pdf
 

11.03.2021 r. 29.03.2021 r.

PDF50. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf

PDF50. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

51. Pan Maciej Kamiński

W sprawie budowy schodów terenowych na skarpie łączącej ul. Wiśniowskiego z ul. Wincentego Pola.

PDF51. interp. M. Kamiński - 11.03.2021 r..pdf
 

11.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF51. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf

PDF51. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

52. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na pytania, dotyczące stanowisk pracy na placu
"Mój Rynek".

PDF52. interp. M. Kamiński - 13.03.2021 r..pdf
 

12.03.2021 r. 30.03.2021 r.

PDF52. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r..pdf

PDF52. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

53. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ponownego przeanalizowania zmiany organizacji ruchu na ul. Dolińskiego.

PDF53. interp. M. Kamiński - 15.03.2021 r..pdf
 

15.03.2021 r. 29.01.2021 r.

PDF53. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf

PDF53. odp. M. Kamiński - 29.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

54. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi, czy sporządzona została szczegółowa analiza ankiet antymobbingowych przeprowadzonych na terenie MOPS.

PDF54. interp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf
 

16.03.2021 r. 19.03.2021 r.

PDF54. odp. M. Kamiński - 19.03.2021 r..pdf

PDF54. Odpowiedź_M_Kaminski_19_03_2021.pdf

(wersja tekstowa)

55. Pan Maciej Kamiński

W sprawie poprawy stanu technicznego działki drogowej nr 747 obr. 215.

PDF55. interp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf
 

16.03.2021 r. 25.03.2021 r.

PDF55. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf

PDF55. odp. M. Kamiński - 25.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

56. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej naprzeciw Kościoła Salezjanów.

PDF56. interp. M. Kamiński - 16.03.2021 r..pdf
 

16.03.2021 r.

30.03.2021 r.

16.06.2021 r.

PDF56. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r..pdf

PDF56. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

PDF56. odp. M. Kamiński - 16.06.2021 r..pdf

PDF56. odp. M. Kamiński - 16.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

57. Pan Robert Bal

W sprawie przedłożenia projektu uchwały, dotyczącego dofinansowania lub sfinansowania remontu KL I.

PDF57. interp. R. Bal - 17.03.2021 r..pdf
 

17.03.2021 r. 30.03.2021 r.

PDF57. odp. R. Bal - 30.03.2021 r..pdf

PDF57. odp. R. Bal - 30.03.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

58. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących drogi dojazdowej do ROD "PODWINIE".

PDF58. interp. M. Kamiński - 18.03.2021 r..pdf
 

18.03.2021 r. 30.03.2021 r.

PDF58. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r..pdf

PDF58. odp. M. Kamiński - 30.03.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

59. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmian organizacji ruchu ul. Zawiszy Czarnego i Noskowskiego w Przemyślu.

PDF59. interp. M. Kamiński - 25.03.2021 r..pdf

25.03.2021 r. 07.04.2021 r.

PDF59. odp. M. Kamiński - 07.04.2021 r..pdf

PDF59. odp. M. Kamiński - 07.04.2021 r. edit.pdf

(wersja tekstowa)

60. Pan Maciej Kamiński

W sprawie baneru, powieszonego przy ul. Ratuszowej 12.

PDF60. interp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf
 

29.03.2021 r. 08.04.2021 r.

PDF60. odp. M. Kamiński - 08.04.2021 r..pdf

 

61. Pan Maciej Kamiński

W sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

PDF61. interp. M. Kamiński - 29.03.2021 r..pdf

29.03.2021 r.

13.04.2021 r.

20.04.2021 r.
(uzupełnienie)

PDF61. odp. M. Kamiński - 13.04.2021 r..pdf

PDF61. odp. M. Kamiński - 13.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

PDF61. Odp. M.Kamiński - 20.04.2021.pdf

PDF61. odp. M. Kamiński - 20.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

62. Pan Marcin Kowalski

W sprawie odnowienia przemyskich podcieni

PDF62. interp. M. Kowalski - 30.03.2021 r..pdf

30.03.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF62. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r..pdf

PDF62. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

63. Pan Marcin Kowalski

W sprawie ujednolicenia tabliczek informacyjnych przy ul. 3 Maja i Krasińskiego oraz renowacje tabliczki  przy ul. Przemysława.

PDF63. interp. M. Kowalski - 30.03.2021 r..pdf

30.03.2021 r. 13.04.2021 r.

PDF63. odp. M. Kowalski - 13.04.2021 r..pdf

PDF63. odp. M. Kowalski - 13.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

64. Pan Marcin Kowalski

W sprawie przeglądu technicznego deptaków przy Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II i Wyb. Piłsudskiego.

PDF64. interp. M. Kowalski - 30.03.2021 r..pdf

30.03.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF64. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r..pdf

PDF64. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

65. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie przebiegu Akcji Zimowego Utrzymania Ulic i Chodników.

PDF65. interp. J. Zapotocki - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r. 27.04.2021 r.

PDF65. odp. J. Zapotocki - 27.04.2021 r..pdf

PDF65. odp. J. Zapotocki - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

66. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie planowanych prac koszenia traw na terenie miasta.

PDF66. interp. J. Zapotocki - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r.    
67. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu  na odcinku ul. 3 Maja - ul. Wyszyńskiego.

PDF67. interp. M. Kamiński - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r.

14.04.2021 r.
27.05.2021 r.

PDF67. odp. M. Kamiński - 14.04.2021 r..pdf
PDF67. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r..pdf

PDF67. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

68. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu ul. Dolińskiego.

PDF68. interp. M. Kamiński - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r. 22.04.2021 r.

PDF68. Odp. M.Kamiński - 22.04.2021.pdf

PDF68. odp. M. Kamiński - 22.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

69. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wyższych stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

PDF69. interp. M. Kamiński - 06.04.2021 r..pdf

06.04.2021 r. 16.04.2021 r.

PDF69. Odp. M.Kamiński - 16.04.2021.pdf

PDF69. odp. M. Kamiński - 16.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

70. Pan Marcin Kowalski

W sprawie uzupełnienia żywopłotu przy Wyb. Jana  Pawła II oraz Wyb. Piłsudskiego.

PDF70. interp. M. Kowalski - 07.04.2021 r..pdf

07.04.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF70. odp. M. Kowalski - 13.04.2021 r..pdf

PDF70. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

71. Pan Marcin Kowalski

W sprawie czystości budynku przy ul. Piotra Skargi.

PDF71. interp. M. Kowalski - 07.04.2021 r..pdf

07.04.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF71. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r..pdf

PDF71. odp. M. Kowalski - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

72. Pan Marcin Kowalski

W sprawie naprawy schodów przy Pomniku Orląt Przemyskich.

PDF72. interp. M. Kowalski - 07.04.2021 r..pdf

07.04.2021 r. 19.04.2021 r.

PDF72. Odp. M.Kowalski - 19.04.2021.pdf

PDF72. odp. M. Kowalski - 19.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

73. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia pomocy jednemu z mieszkańców miasta.

PDF73. interp. D. Lasek- 08.04.2021 r..pdf

08.04.2021 r. 14.04.2021 r.

PDF73. odp. D. Lasek - 14.04.2021 r. cz I.pdf

PDF73. odp. D. Lasek - 14.04.2021 r. cz II.pdf

PDF73. odp. D. Lasek - 14.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

74. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie remontu ul. Grochowskiej

PDF74. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r. 28.04.2021 r.

PDF74. odp. A. Berestecki - 28.04.2021 r..pdf

PDF74. odp. A. Berestecki - 28.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

75. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie alternatywnch źródeł wody w przypadku braku glównego ujęcia z rzeki San.

PDF75. interp. A. Barestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r.

27.04.2021 r.

30.04.2021 r.

PDF75. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf

PDF75. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

PDF75. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r..pdf

PDF75. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF75. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r. - zał. - wersja edytowalna.pdf
 

76. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie przedstawienia harmonogramu prac porządkowych po zimie.

PDF76. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r. 23.04.2021 r.

PDF76. Odp. A.Berestecki - 23.04.2021.pdf

PDF76. odp. A. Berestecki - 23.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

77. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia koszy na śmieci na osiedlach domów jednorodzinnych.

PDF77. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r. 16.04.2021 r. PDF77. Odp. A.Berestecki - 16.04.2021.pdf
78. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie wyłączania oświetlenia Parku Miejskigo w godzinach nocnych.

PDF78. interp. A. Berestecki - 12.04.2021 r..pdf

12.04.2021 r. 27.04.2021 r.

PDF78. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf

PDF78. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

79. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie gruzu znajdującego się na terenie ochrony bezpośredniego ujęcia wody powierzchniowej

PDF79. interp. A. Berestecki - 14.04.2021 r..pdf

14.04.2021 r. 27.04.2021 r.
04.05.2021 r.

PDF79. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf

PDF79. odp. A. Berestecki - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF79. odp. A. Berestecki - 04.05.2021 r..pdf

PDF79. odp. A. Berestecki - 04.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

80. Pan Bartłomiej Barczak W sprawie prośby o ponowną dzierzawę działek  nr 1443 oraz 1444 dla mieszkańców bloku przy ul. Grunwaldzka 99PDF80. Int. B.Barczak - 15.04.2021 1.pdf 15.04.2021 r. 29.04.2021 r.

PDF80. odp. B. Barczak - 29.04.2021 r..pdf

PDF80. odp. B. Barczak - 29.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

81. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie prośby o wykonanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2019 roku "Renowacji lub wymiany nawierzchni na Boiskach Orlik przy ul. Dworskiego."

PDF81. Int. B.Barczak - 15.04.2021_0002.pdf

15.04.2021 r. 29.04.2021 r.

PDF81. odp. B. Barczak - 29.04.2021 r..pdf

PDF81. odp. B. Barczak - 29.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

82. Pani Bogumiła Nowak

W sprawie utrzymania terenów zielonych w obrebie pasów drogowych na terenie miasta.

PDF82. Int. B.Nowak - 19.04.2021.pdf
 

19.04.2021 r. 05.05.2021 r.

PDF82. odp. B. Nowak - 05.05.2021 r..pdf

PDF82. odp. B. Nowak - 05.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

83. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie nielegalnego wysypiska śmieci przy ul. Ceramicznej.


PDF83. Int. M.Gazdowicz - 19.04.2021 1.pdf

19.04.2021 r.

27.04.2021 r.

29.04.2021 r.

PDF83. odp. M. Gazdowicz - 27.04.2021 r..pdf

PDF83. odp. M. Gazdowicz - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

PDF83. odp. M. Gazdowicz - 29.04.2021 r..pdf

PDF83. odp. M. Gazdowicz - 29.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

84. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na ul. Władycze.


PDF84. Int. M.Kamiński - 16.04.2021 1.pdf

16.04.2021 r. 22.04.2021 r.
14.05.2021 r.

PDF84. Odp. M.Kamiński - 22.04.2021.pdf

PDF84. odp. M. Kamiński - 22.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

PDF84. odp. M. Kamiński - 14.05.2021 r..pdf

PDF84. odp. M. Kamiński - 14.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

85. Pan Maciej Kamiński

W sprawie prośby o postawienie pojemników na odpady komunalne segregowane na ul. Władycze.


PDF85. Int. M.Kamiński - 16.04.2021 2.pdf

16.04.2021 r. 26.04.2021 r.

PDF85. odp. M. Kamiński - 26.04.2021 r..pdf

PDF85. odp. M. Kamiński - 26.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

86. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań w sprawie wieloletnich uciążliwości spowodowanych hałasem mieszkańców związany z windą.


PDF86. Int. M.Kamiński - 16.04.2021 r.pdf

16.04.2021 r. 30.04.2021 r.

PDF86. odp. M. Kamiński - 30.04.2021 r. anonim.pdf

PDF86. odp. M. Kamiński - 30.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

87. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu ul. Skośnej.


PDF87. Int. M.Kamiński - 19.04.2021 r.pdf

19.04.2021 r. 27.04.2021 r.

PDF87. odp. M. Kamiński - 27.04.2021 r..pdf

PDF87. odp. M. Kamiński - 27.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

88. Pan Marcin Kowalski

W sprawie wyrównania nawierzchni oraz utwardzenie terenu wjazdowego oraz podwórza miedzy nieruchomościami przy ul. Dworskiego.


PDF88. Int. M.Kowalski - 19.04.2021.pdf

19.04.2021 r. 04.05.2021 r.

PDF88. odp. M. Kowalski - 04.05.2021 r..pdf

PDF88. odp. M. Kowalski - 04.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

89. Pani Ewa Sawicka

W sprawie przycinki drzew i krzewów na ul. Pułaskiego.


PDF89. Int. E.Sawicka - 20.04.2021.pdf

20.04.2021 r. 04.05.2021 r.

PDF89. odp. E. Sawicka - 04.05.2021 r..pdf

PDF89. odp. E. Sawicka - 04.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

90. Pani Ewa Sawicka

W sprawie remontu wiaty znajdującej się w pobliżu placu zabaw przy ul. Opalińskiego.


PDF90. Int. E.Sawicka - 21.04.2021.pdf

21.04.2021 r. 04.05.2021 r.

PDF90. odp. E. Sawicka - 04.05.2021 r..pdf

91. Pan Maciej Kamiński

W sprawie cen wody.


PDF91. Int. M.Kamiński - 21.04.2021 r.pdf

21.04.2021 r.

06.05.2021 r.
06.05.2021 r.

PDF91. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r..pdf

PDF91. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF91. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r..pdf

PDF91. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r. II - wersja edytowalna.pdf
 

92. Pan Janusz Zapotocki
Pan Andrzej Berestecki
Pan Daniel Dryniak
Pan Robert Bal
Pani Bogumiła Nowak
Pani Monika Różycka
Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących realizacji zadań, wprowadzonych poprawkami do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok - proj. Nr 145/2020.

PDF92. interp. grupy radnych - 27.04.2021 r..pdf
 

27.04.2021 r. 10.05.2021 r.

PDF92. odp. M. Kamiński - 10.05.2021 r..pdf

PDF92. odp. M. Kamiński - 10.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

93. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu nawierzchni ul. Jasińskiego.

PDF93. interp. M. Kamiński - 27.04.2021 r..pdf
 

27.04.2021 r. 06.05.2021 r.

PDF93. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r..pdf

PDF93. odp. M. Kamiński - 06.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

94. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wydarzeń w PWiK, opisanych w tygodniku "Życie Podkarpackie".

PDF94. interp. M. Kamiński - 27.04.2021 r..pdf
 

27.04.2021 r. 07.05.2021 r.

PDF94. odp. M. Kamiński - 07.05.2021 r..pdf

PDF94. odp. M. Kamiński - 07.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

95. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie zorganizowania letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych.

PDF95. interp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf
 

27.04.2021 r. 07.05.2021 r.

PDF95. odp. A. Berestecki - 07.05.2021 r..pdf

PDF95. odp. A. Berestecki - 07.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

96. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie bariery architektonicznej, jaką jest brak możliwości przejścia dla osób niepełnosprawnych tunelem łączącym ul. Czarnieckiego z Placem Legionów.

PDF96. interp. A Berestecki - 27.04.2021 r..pdf
 

27.04.2021 r.

06.05.2021 r.

14.07.2021 r.

PDF96. odp. A. Berestecki - 06.05.2021 r..pdf

PDF96. odp. A. Berestecki - 06.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF96. odp. A. Berestecki - 14.07.2021 r..pdf
PDF96. odp. A. Berestecki - 14.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

97. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie podjęcia interwencji, dotyczącej uporządkowania zaśmieconego terenu, znajdującego się pomiędzy blokami przy ul. Popielów (ul. 3 Maja i Lelewela 8 i 10).

PDF97. interp. A. Berestecki - 27.04.2021 r..pdf
 

27.04.2021 r.

30.04.2021 r.
13.05.2021 r.

PDF97. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r..pdf

PDF97. odp. A. Berestecki - 30.04.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

PDF97. odp. A. Berestecki - 13.05.2021 r..pdf
 

98. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wymiany pojemników na segregowane odpady.

PDF98. interp. B. Barczak - 04.05.2021 r..pdf
 

04.05.2021 r. 10.05.2021 r.

PDF98. odp. B. Barczak - 10.05.2021 r..pdf

PDF98. odp. B. Barczak - 10.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

99. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie busów zaparkowanych na przystanku przy ul. Sportowej.

PDF99. interp. B. Barczak - 04.05.2021 r..pdf
 

04.05.2021 r.

13.05.2021 r.

PDF99. odp. B. Barczak - 13.05.2021 r..pdf

PDF99. odp. B. Barczak - 13.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

100. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uprzątnięcia ulic i chodników z zalegającego piasku.

PDF100. interp. B. Barczak - 04.05.2021 r..pdf
 

04.05.2021 r. 11.05.2021 r.

PDF100. odp. B. Barczak - 11.05.2021 r..pdf

PDF100. odp. B. Barczak - 11.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

101. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie namalowania linii, wyznaczających miejsca parkingowe.

PDF101. interp. B. Barczak - 04.05.2021 r..pdf
 

04.05.2021 r. 13.05.2021 r.

PDF101. odp. B. Barczak - 13.05.2021 r..pdf

PDF101. odp. B. Barczak - 13.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

102. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie, związane z pokryciem kosztów remontu sklepu socjalnego.

PDF102. interp. B. Barczak - 05.05.2021 r..pdf
 

05.05.2021 r. 07.05.2021 r.

PDF102. odp. B. Barczak - 07.05.2021 r..pdf

PDF102. odp. B. Barczak - 07.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

103. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu lub przebudowy
ul. Przerwy.

PDF103. interp. M. Kamiński - 05.05.2021 r..pdf
 

05.05.2021 r. 17.05.2021 r.

PDF103. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf

PDF103. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

104. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu nawierzchni ul. Wąskiej.

PDF104. interp. M. Kamiński - 05.05.2021 r..pdf
 

05.05.2021 r. 17.05.2021 r.

PDF104. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf

PDF104. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

 

105. Pan Marcin Kowalski

W sprawie podjęcia interwencji, związanej z zagrożeniem zawaleniem budynku, sasiadującego z adresem Herburtów 21.

PDF105. interp. M. Kowalski - 06.05.2021 r..pdf
 

06.05.2021 r. 12.05.2021 r.

PDF105. odp. M. Kowalski - 12.05.2021 r..pdf

PDF105. odp. M. Kowalski - 12.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

 

106. Pan Marcin Kowalski

W sprawie zorganizowania spotkania, dotyczącego wsparcia i finansowania przez Miasto przemyskich klubów sportowych - Polonia i Czuwaj w sezonie 2021/2022.

PDF106. interp. M. Kowalski - 06.05.2021 r..pdf
 

06.05.2021 r. 12.05.2021 r.

PDF106. odp. M. Kowalski - 12.05.2021 r..pdf

PDF106. odp. M. Kowalski - 12.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

107. Pan Robert Bal

W sprawie udostępnienia kopii umowy wraz zw statutem spółki, dotyczące zawiązania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "Południe".

PDF107. interp. R. Bal - 06.05.2021 r..pdf
 

06.05.2021 r. 12.05.2021 r.

PDF107. odp. R. Bal - 12.05.2021 r..pdf

PDF107. odp. R. Bal - 12.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

108. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

PDF108. interp. D. Lasek - 07.05.2021 r..pdf
 

07.05.2021 r. 21.05.2021 r.

PDF108. odp. D. Lasek - 21.05.2021 r..pdf

PDF108. odp. D. Lasek - 21.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

109. Pan Jerzy Krużel

W sprawie oczyszczenia skarpy potoku przy ul. Leszczynowej na Kruhelu, poniżej Kościoła.

PDF109. interp. J. Krużel - 07.05.2021 r..pdf
 

07.05.2021 r.

17.05.2021 r.
08.06.2021 r.

PDF109. odp. J. Krużel - 17.05.2021 r..pdf

PDF109. odp. J. Krużel - 17.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

PDF109. odp. J. Krużel - 08.06.2021 r..pdf

110. Pani Grażyna Stojak

W sprawie pracowni plastycznej MDK przy ul. Borelowskiego 9.

PDF110. interp. G. Stojak - 10.05.2021 r..pdf
 

10.05.2021 r. 18.05.2021 r.

PDF110. odp. G. Stojak - 18.05.2021 r..pdf

PDF110. odp. G. Stojak - 18.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

111. Pan Maciej Kamiński

W sprawie cen wody.

PDF111. interp. M. Kamiński - 11.05.2021 r..pdf
 

11.05.2021 r. 17.05.2021 r.

PDF111. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf

PDF111. odp. M. Kamiński - 17.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

112. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie nieudzielonej odpowiedzi, dotyczącej interpelacji "jedno dziecko - jedno drzewo".

PDF112. interp. B. Barczak - 11.05.2021 r..pdf
 

11.05.2021 r. 28.05.2021 r.

PDF112. odp. B. Barczak - 28.05.2021 r..pdf

PDF112. odp. B. Barczak - 28.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

113. Pani Ewa Sawicka

W sprawie tzw. domów opieki wytchnieniowej oraz mieszkalnictwa ochronnego.

PDF113. interp. E. Sawicka - 14.05.2021 r..pdf
 

14.05.2021 r. 28.05.2021 r.

PDF113. odp. E. Sawicka - 28.05.2021 r..pdf

PDF113. odp. E. Sawicka - 28.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

114. Pani Ewa Sawicka

W sprawie nasadzenia kwiatów na terenie Placu Niepodloegłości.

PDF114. interp. E. Sawicka - 14.05.2021 r..pdf
 

14.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF114. odp. E. Sawicka - 27.05.2021 r..pdf

PDF114. odp. E. Sawicka - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

115. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu nawierzchni ulicy Dalekiej.

PDF115. interp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf
 

17.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF115. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r..pdf

PDF115. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

116. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Dolińskiego.

PDF116. interp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf
 

17.05.2021 r. 21.05.2021 r.

PDF116. odp. M. Kamiński - 21.05.2021 r..pdf

PDF116. odp. M. Kamiński - 21.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

117. Pan Maciej Kamiński

W sprawie remontu nawierzchni ulicy Naruszewicza.

PDF117. interp. M. Kamiński - 17.05.2021 r..pdf
 

17.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF117. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r..pdf

PDF117. odp. M. Kamiński - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

118. Radni Klubu Regia Civitas

W sprawie zlikwidowania dzikiego wysypiska śmieci.

PDF118. interp. Radni Klubu RC - 17.05.2021 r..pdf
 

17.05.2021 r. 18.05.2021 r.

PDF118. odp. Radni Klubu RC - 18.05.2021 r..pdf

PDF118. odp. Radni klubu RC - 18.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

119. Radni Klubu Regia Civitas

W sprawie oświetlenia ulicy Ceramicznej i ulicy Gazowej oraz wykonania nakładki bitumicznej na wskazanych ulicach.

PDF119. interp. Radni Klubu RC - 17.05.2021 r..pdf
 

17.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF119. odp. Radni Klubu Regia Civitas - 27.05.2021 r..pdf

PDF119. odp. Radni klubu RC - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

120.

Pan Robert Bal
Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zrekompensowania Stowarzyszeniu Czuwaj Wiaro i Klubowi Polonia Przemyśl utraconych środków finansowych z tytułu opłaty targowej.

PDF120. interp. R. Bal + B. Barczak - 17.05.2021 r..pdf
 

17.05.2021 r. 21.06.2021 r.

PDF120. odp. R. Bal + B. Barczak - 21.06.2021 r..pdf

PDF120. odp. R. Bal + B. Barczak - 21.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

121. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie dokonania przeglądu samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

PDF121. interp. B. Barczak - 19.05.2021 r..pdf
 

19.05.2021 r. 27.05.2021 r. PDF121. odp. B. Barczak - 27.05.2021 r..pdf
PDF121. odp. B. Barczak - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
122. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zwołania Komisji ds. Bezpieczeństwa, w związku z licznymi kolizjami z udziałem rowerzystów.

PDF122. interp. B. Barczak - 19.05.2021 r..pdf
 

19.05.2021 r. 27.05.2021 r.
10.06.2021 r.

PDF122. odp. B. Barczak - 27.05.2021 r..pdf

PDF122. odp. B. Barczak - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF122. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r..pdf

PDF122. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

123. Pani Malgorzata Gazdowicz

W sprawie dokonania dokładnego usunięcia pozostałości po zlikwidowanym żywopłocie przy ul. Mieszka I.

PDF123. interp. M. Gazdowicz - 19.05.2021 r..pdf
 

19.05.2021 r. 27.05.2021 r.

PDF123. odp. M. Gazdowicz - 27.05.2021 r..pdf

PDF123. odp. M. Gazdowicz - 27.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

124. Grupa radnych

W sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację, w sprawie udzielenia informacji, dotyczących realizacji zadań, wprowadzonych poprawkami do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok - proj. Nr 145/2020.

PDF124. interp. grupy radnych - 20.05.2021 r..pdf
 

20.05.2021 r. 28.05.2021 r.

PDF124. odp. M. Kamiński - 28.05.2021 r..pdf

PDF124. odp. M. Kamiński - 28.05.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

125. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie wydzielenia ścieżek rowerowych na szerokich ulicach miasta.

PDF125. interp. B. Barczak - 25.05.2021 r..pdf
 

25.05.2021 r. 08.06.2021 r.

PDF125. odp. B. Barczak - 08.06.2021 r..pdf

PDF125. odp. B. Barczak - 08.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

126. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zainstalowania wyświetlaczy odmierzających czas do zmiany świateł.

PDF126. interp. B. Barczak - 25.05.2021 r..pdf
 

25.05.2021 r. 10.06.2021 r.

PDF126. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r..pdf

PDF126. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

127. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie dzierżawy działek nr 1443 i nr 1444/1 w obrębie 205 z przeznaczeniem na parking.

PDF127. interp. B. Barczak - 25.05.2021 r..pdf
 

25.05.2021 r. 08.06.2021 r.

PDF127. odp. B. Barczak - 08.06.2021 r..pdf

PDF127. odp. B. Barczak - 08.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

128. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia dpowiedzi na pytania związane z diagnozą Poradni Psycholoogiczno-Pedagogicznej w Przemyślu, odnośnie stanu psychicznego dzieci i młodzieży.

PDF128. interp. D. Lasek - 27.05.2021 r..pdf
 

27.05.2021 r. 10.06.2021 r.

PDF128. odp. D. Lasek - 10.06.2021 r..pdf

PDF128. odp. D. Lasek - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

129. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wysokości opłat za dostarczanie ciepłej wody na osiedlu Popielów.

PDF129. interp. D. Lasek - 27.05.2021 r..pdf
 

27.05.2021 r. 11.06.2021 r.

PDF129. odp. D. Lasek - 11.06.2021 r..pdf

PDF129. odp. D. Lasek - 11.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

130. Pan Dariusz Lasek

W sprawie ustosunkowania się do wniosku Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Przemyślu.

PDF130. interp. D. Lasek - 28.05.2021 r..pdf
 

28.05.2021 r. 10.06.2021 r. PDF130. odp. D. Lasek - 10.06.2021 r..pdf
 
131. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie umieszczenia na terenie miasta tablic informacyjnych, dotyczących rozkładu odpadów.

PDF131. interp. B. Barczak - 01.06.2021 r..pdf
 

01.06.2021 r. 15.06.2021 r.

PDF131. odp. B. Barczak - 15.06.2021 r..pdf

PDF131. odp. B. Barczak - 15.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

132. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie budowy tężni solankowej.

PDF132. interp. B. Barczak - 01.06.2021 r..pdf
 

01.06.2021 r.

10.06.2021 r.
23.07.2021 r.

PDF132. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r..pdf

PDF132. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF132 odp. B. Barczak - 23.07.2021 r..pdf
PDF132. odp. B. Barczak - 23.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

133. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia w przemyskich szkołach egzaminów na kartę rowerową.

PDF133. interp. B. Barczak - 01.06.2021 r..pdf
 

01.06.2021 r. 10.06.2021 r.

PDF133. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r..pdf

PDF133. odp. B. Barczak - 10.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

134. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie rozważenia możliwości zainstalowania progu zwalniającego na
ul. Sucharskiego.

PDF134. interp. J. Zapotocki - 01.06.2021 r..pdf
 

01.06.2021 r. 17.06.2021 r.

PDF134. odp. J. Zapotocki - 17.06.2021 r..pdf

PDF134. odp. J. Zapotocki - 17.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

135. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie rozważenia różnych możliwości ograniczenia ruchu pojazdów lub ograniczenia prędkości na ul. Pasteura.

PDF135. interp. A. Berestecki - 09.06.2021 r..pdf
 

09.06.2021 r.

18.06.2021 r.

22.07.2021 r.

PDF135. odp. A. Berestecki - 18.06.2021 r..pdf

PDF135. odp. A. Berestecki - 18.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

PDF135. odp. A. Berestecki - 22.07.2021 r..pdf
PDF135. odp. A. Berestecki - 22.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

136. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie remontu paleniska usytuowanego u podnóża Kopca Tatarskiego.

PDF136. interp. A. Berestecki - 09.06.2021 r..pdf
 

09.06.2021 r. 17.06.2021 r. PDF136. odp. A. Berestecki - 17.06.2021 r..pdf
PDF136. odp. A. Berestecki - 17.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
137. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących realizacji Uchwały Nr 129/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu.

PDF137. interp. M. Kamiński - 09.06.2021 r..pdf
 

09.06.2021 r. 23.06.2021 r.

PDF137. odp. M. Kamiński - 23.06.2021 r..pdf

PDF137. odp. M. Kamiński - 23.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

138. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu nawierzchni ciągu pieszego na ul. Brzóski.

PDF138. interp. M. Kamiński - 09.06.2021 r..pdf
 

09.06.2021 r. 18.06.2021 r.

PDF138. odp. M. Kamiński - 18.06.2021 r..pdf

PDF138. odp. M. Kamiński - 18.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

139. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie udostępnienia sprawozdań finansowych wszystkich spółek komunalnych za rok 2020.

PDF139. interp. M. Gazdowicz - 14.06.2021 r..pdf
 

14.06.2021 r. 22.06.2021 r.

PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r..pdf
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. PGM_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. PGK_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. PARR_S.A_sprawozd._finansowe.pdf
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. MZK_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. MPEC_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. ZUK_Sp._z_o.o_sprawozd._finans.pdf
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. TBS_Sp._z_o.o_sprawozd._finans..pdf
PDF139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. PWiK_Sp._z_o.o._sprawozd._finans..pdf

DOCX139. odp. M. Gazdowicz - 22.06.2021 r. - edit.docx

(wersja tektowa)

140. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

PDF140. interp. D. Lasek - 16.06.2021 r..pdf
 

16.06.2021 r. 29.06.2021 r.

PDF140. odp. D. Lasek - 29.06.2021 r..pdf

PDF140. odp. D. Lasek - 29.06.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

141. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wykonania remontu kanalizacji, mieszczącej się wzdłuż bloku przy ul. Glazera 18.

PDF141. interp. M. Kamiński - 17.06.2021 r..pdf
 

17.06.2021 r.

21.06.2021 r.

13.07.2021 r.

PDF141. odp. M. Kamiński - 21.06.2021 r..pdf

PDF141. odp. M. Kamiński - 13.07.2021 r..pdf
PDF141. odp. M. Kamiński - 13.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

 

142. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie ustawienia kubłów na śmieci.

PDF142. interp. B. Barczak - 18.06.2021 r..pdf
 

18.06.2021 r. 23.06.2021 r. PDF142. interp. B. Barczak - 18.06.2021 r..pdf
 
143. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie załatania dziur na ul. Szańce.

PDF143. interp. B. Barczak - 18.06.2021 r..pdf
 

18.06.2021 r. 02.07.2021 r.

PDF143. odp. B. Barczak - 02.07.2021 r..pdf

PDF143. odp.B. Barczak - text.pdf
(wersja tekstowa)

144. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące pomocy dla mieszkańca miasta.

PDF144. interp. D. Lasek - 18.06.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

18.06.2021 r. 01.07.2021 r.

PDF144. odp. D. Lasek - 01.07.2021 r. - anonimizacja.pdf

PDF144. odp. D. Lasek - 01.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

145. Pan Dariusz Lasek

W sprawie podjęcia niezwłocznego zabezpieczenia elementów budynku, mieszczącego się przy ul. Iwaszkiewicza 3, w związku z jego złym stanem technicznym.

PDF145. interp. D. Lasek - 23.06.2021 r..pdf
 

23.06.2021 r. 06.07.2021 r.

PDF145. odp. D. Lasek - 06.07.2021 r..pdf

PDF145. odp. D. Lasek - 06.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

146. Pan Dariusz Lasek

W sprawie przyznania lokalu z zasobów komunalnych miasta.

PDF146. interp. D. Lasek - 23.06.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

23.06.2021 r. 06.07.2021 r.

PDF146. odp. D. Lasek - 06.07.2021 r. - anonimizacja.pdf

PDF146. odp. D. Lasek - 06.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

147. Pan Maciej Kamiński

W sprawie prawidłowej realizacji umowy w zakresie zagospodarowania odpadami.

PDF147. interp. M. Kamiński - 25.06.2021 r..pdf

25.06.2021 r. 05.07.2021 r.

PDF147. odp. M. Kamiński - 05.07.2021 r..pdf

PDF147. odp. M. Kamiński - 05.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

148. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie postawienia dodatkowego słupa oświetleniowego przy ul. Św. Bp. Pelczara.

PDF148. interp. A. Berestecki - 29.06.2021 r..pdf

29.06.2021 r. 05.07.2021 r.

PDF148. odp. A. Berestecki - 05.07.2021 r..pdf

PDF148. odp. A. Berestecki - 05.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

149. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie ustawienia lustra przy skrzyżowaniu ul. Wandy i ul. Św. Bp. Pelczara.

PDF149. interp. A. Berestecki - 29.06.2021 r..pdf

29.06.2021 r. 14.07.2021 r. PDF149. odp. A. Berestecki - 14.07.2021 r..pdf
 
150. Pan Andrzej Berestecki

W sprawie poszerzenia końcowego odcinka ul. Św. Bp. Pelczara.

PDF150. interp. A. Berestecki - 29.06.2021 r..pdf

29.06.2021 r. 07.07.2021 r.

PDF150. odp. A. Berestecki - 07.07.2021 r..pdf

PDF150. odp. A. Berestecki - 07.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

151. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji na temat składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki SIM "Południe".

PDF151. interp. R. Bal - 29.06.2021 r..pdf

29.06.2021 r. 07.07.2021 r.

PDF151. odp. R. Bal - 07.07.2021 r..pdf

PDF151. odp. R. Bal - 07.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

PDF151. odp. R. Bal - 16.08.2021 r..pdf

PDF151. odp. R. Bal - uzup. - text.pdf
(wersja tekstowa)

152. Pan Robert Bal

W sprawie wyjaśnienia ilości wozokilometrów realizowanych przez MZK Sp. z o. o.

PDF152. interp. R. Bal - 29.06.2021 r..pdf

29.06.2021 r. 13.07.2021 r. PDF152. odp. R. Bal - 13.07.2021 r..pdf
PDF152. odp. R. Bal - 13.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
153. Pan Maciej Kamiński

W sprawie prawidłowości realizacji umowy w zakresie gospodarowania odpadami.

PDF153. interp. M. Kamiński - 01.07.2021 r..pdf
 

01.07.2021 r. 07.07.2021 r.

PDF153. odp. M. Kamiński - 07.07.2021 r..pdf

PDF153. odp. M. Kamiński - 07.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf

154. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Bielskiego.

PDF154. interp. M. Kamiński - 01.07.2021 r..pdf
 

01.07.2021 r.

14.07.2021 r.

20.10.2021 r.

PDF154. odp. M. Kamiński - 14.07.2021 r..pdf

PDF154. odp. M. Kamiński - 14.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF154. odp. M. Kamiński - 20.10.2021 r..pdf
PDF154. odp. M. Kamiński - wersja edytowalna.pdf
 

155. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

PDF155. interp. D. Lasek - 02.07.2021 r..pdf
 

02.07.2021 r. 16.07.2021 r. PDF155. odp. D. Lasek - 16.07.2021 r..pdf
PDF155. odp. D. Lasek - 16.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
156. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zamontowania progu zwalniającego oraz postawienia koszy na śmieci na ul. Rosłońskiego.

PDF156. interp. M. Kamiński - 07.07.2021 r..pdf
 

07.07.2021 r. 16.07.2021 r.

PDF156. odp. M. Kamiński - 16.07.2021 r..pdf

PDF156. odp. M. Kamiński - text.pdf
(wersja tekstowa)

157. Pan Maciej Kamiński

W sprawie naprawienia tablicy ogłoszeniowej oraz barierki powyżej
ul. Glazera 20.

PDF157. interp. M. Kamiński - 07.07.2021 r..pdf
 

07.07.2021 r. 14.07.2021 r. PDF157. odp. M. Kamiński - 14.07.2021 r..pdf
PDF157. odp. M. Kamiński - 14.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
158. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Św. Jana, przed skrzyżowaniem z ul. Okrzei.

PDF158. interp. M. Kamińska - 13.07.2021 r..pdf
 

13.07.2021 r.

19.07.2021 r.

20.10.2021 r.

PDF158. odp. M. Kamiński - 19.07.2021 r..pdf
PDF158. odp. M. Kamiński - 19.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF158. odp. M. Kamiński - 20.10.2021 r..pdf
PDF158. odp. M. Kamiński - wersja edytowalna.pdf
 
159. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ustawienia kurtyn wodnych przy przystankach autobusowych na ul. Jagiellońskiej.

PDF159. interp. M. Kamiński - 13.07.2021 r..pdf
 

13.07.2021 r. 23.07.2021 r. PDF159. odp. M. Kamiński - 23.07.2021 r..pdf
PDF159. odp. M. Kamiński - 23.07.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
160. Pan Dariusz Lasek

W sprawie podjęcia niezbędnych prac remontowo-budowlanych, zmierzających do poprawy stanu technicznego budynku przy ul. Iwaszkiewicza 3.

PDF160. interp. D. Lasek - 23.07.2021 r..pdf
 

23.07.2021 r. 05.08.2021 r.

PDF160. odp. D. Lasek - 05.08.2021 r..pdf

PDF160. odp. D. Lasek - 05.08.2021 r. text.pdf
(wersja tekstowa)

161. Pan Dariusz Lasek

W sprawie podjęcia działań naprawczych, powstrzymujących degradację ścieżki w przyzamkowym parku miejskim oraz zwrócenie uwagi na stan zieleni.

PDF161. interp. D. Lasek - 23.07.2021 r..pdf
 

23.07.2021 r. 06.08.2021 r.

PDF161. odp. D. Lasek - 06.08.2021 r..pdf

PDF161. odp. D. Lasek - 06.08.2021 r. text.pdf
(wersja tekstowa)

162. Pan Maciej Kamiński

W sprawie czystości przystanków autobusowych przy ul. Jagiellońskiej.

PDF162. interp. M. Kamiński - 30.07.2021 r..pdf
 

30.07.2021 r. 11.08.2021 r.

PDF162. odp. M. Kamiński - 11.08.2021 r..pdf

PDF162. odp. M. Kamiński - text.pdf
(wersja tekstowa)

163. Pan Dariusz Lasek

W sprawie oględzin stanu Krzyża Zawierzenia na przemyskim Zniesieniu.

PDF163. interp. D. Lasek - 05.08.2021 r..pdf

05.08.2021 r. 16.08.2021 r.

PDF163. odp. D. Lasek - 16.08.2021 r..pdf

PDF163. odp. D. Lasek - 18.06.2021 r. text.pdf

(wersja tekstowa)

164. Pan Maciej Kamiński

W sprawie garaży blaszanych przy ul. Wysockiego 24.

PDF164. interp. M. Kamiński - 06.08.2021 r..pdf

06.08.2021 r. 13.08.2021 r.

PDF164. odp. M. Kamiński - 13.08.2021 r..pdf

PDF164. odp. M. Kamiński - text.pdf
(wersja tekstowa)

165. Pan Maciej Kamiński

W sprawie naprawienia studzienki kanalizacyjnej przy ul. Sierakowskiego 6.

PDF165. interp. M. Kamiński - 06.08.2021 r..pdf

06.08.2021 r. 19.08.2021 r. PDF165. odp. M. Kamiński - 19.08.2021 r. anonimizacja.pdf
166. Pan Maciej Kamiński

W sprawie stanu terenu wokół ścieżki rowerowej w pobliżu kładki pieszo-rowerowej.

PDF166. interp. M. Kamiński - 09.08.2021 r..pdf

09.08.2021 r. 25.08.2021 r.

PDF166. odp. M. Kamiński - 25.08.2021 r..pdf

PDF166. odp. M. Kamiński - 25.08.2021 r text.pdf
(wersja tekstowa)

167. Pan Marcin Kowalski

W sprawie poprawy stanu zieleni przy ul. Piotra Skargi, Św. Józefa i Wybrzeża Ojca Świętego Jana Pawła II.

PDF167. interp. M. Kowalski - 12.08.2021 r..pdf

12.08.2021 r. 23.08.2021 r. PDF167. odp. M. Kowalski - 23.08.2021 r..pdf
168. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji dotyczących SIM.

PDF168. interp. M. Kamiński - 16.08.2021 r..pdf

16.08.2021 r. 23.08.2021 r.

PDF168. odp. M. Kamiński - 23.08.2021 r..pdf

PDF168. odp. M. Kamiński - 23.08.2021 r. text.pdf
(wersja tekstowa)

169. Pan Maciej Kamiński

W sprawie umieszczenia tabliczki informującej, dotyczącej sposobu informowania miejskich służb o awarii sygnalizacji świeltlnej.

PDF169. interp. M. Kamiński - 16.08.2021 r..pdf

16.08.2021 r. 27.08.2021 r.

PDF169. odp. M. Kamiński - 27.08.2021 r..pdf

PDF169. odp. M. Kamiński - 27.08.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

170. Pan Maciej Kamiński

W sprawie ustawienia ławek w okolicy przepławki.

PDF170. interp. M. Kamiński - 16.08.2021 r..pdf

16.08.2021 r. 14.09.2021 r. PDF170. odp. M. Kamiński - 14.09.2021 r..pdf
PDF170. odp. M. Kamiński - 14.09.2021 r. (wersja edytowalna).pdf
 
171. Pan Dariusz Lasek

W sprawie ustawienia dodatkowych ławek przy ul. Krasińskiego.

PDF171. interp. D. Lasek - 26.08.2021 r..pdf

23.08.2021 r. 26.08.2021 r. PDF171. odp. D. Lasek - 26.08.2021 r..pdf
172. Pan Dariusz Lasek

W sprawie zwiększenia środków dla rodzin zastępczych.

PDF172. interp. D. Lasek - 30.08.2021 r..pdf

30.08.2021 r. 09.09.2021 r. PDF172. odp. D. Lasek - 09.09.2021 r..pdf
PDF172. odp. D. Lasek - 09.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
173. Pan Dariusz Lasek

W sprawie stanu otoczenia wokół Krzyża Zawierzenia.

PDF173. interp. D. Lasek - 30.08.2021 r..pdf

30.09.2021 r. 14.09.2021 r. PDF173. odp. D. Lasek - 14.09.2021 r..pdf
PDF173. odp. D. Lasek - 14.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
174. Pan Tomasz Leszczyński

W sprawie wycięcia suchego drzewa przy ul. Nestora.

PDF174. interp. T. Leszczyński - 31.08.2021 r..pdf

31.09.2021 r. 21.09.2021 r.

PDF174. odp. T. Leszczyński - 21.09.2021 r..pdf

PDF174. odp. T. Leszczyński - 21.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

175. Pan Maciej Kamiński

W sprawie oczyszzcenia studzienki kanalizacyjnej, mieszczącej się na
ul. Goszczyńskiego.

PDF175. interp. M. Kamiński - 02.09.2021 r..pdf
 

02.09.2021 r. 21.09.2021 r. PDF175. odp. M. Kamiński - 21.09.2021 r..pdf
PDF175. odp. M. Kamiński - 21.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
176. Pan Jerzy Krużel

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących przeglądów drzewostanu przy drogach na terenie miasta.

PDF176. interp. J. Krużel - 07.09.2021 r..pdf
 

07.09.2021 r. 17.09.2021 r.

PDF176. odp. J. Krużel - 17.09.2021 r..pdf

PDF176. odp. J. Krużel - 17.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

177. Pan Dariusz Lasek

W sprawie ustawienia dodatkowych ławek przy ul. Krasińskiego, Traugutta
i 22 Stycznia.

PDF177. interp. D. Lasek - 07.09.2021 r..pdf

07.09.2021 r. 14.09.2021 r. PDF177. odp. D. Lasek - 14.09.2021 r..pdf
PDF177. odp. D. Lasek - 14.09.2021 r. (wersja edytowalna).pdf
 
178. Pan Janusz Zapotocki

W sprawie rozważenia możliwości zmiany funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej.

PDF178. interp. J. Zapotocki - 07.09.2021 r..pdf

07.09.2021 r. 21.09.2021 r. PDF178. odp. J. Zapotocki - 21.09.2021 r..pdf
PDF178. odp. J. Zapotocki - 21.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
179. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dokonania naprawy
i pomalowania połamanych poręczy na
ul. Glazera powyżej budynku nr 20.

PDF179. interp. M. Kamiński - 13.09.2021 r..pdf
 

13.09.2021 r. 22.09.2021 r. PDF179. odp. M. Kamiński - 22.09.2021 r..pdf
 
180. Pan Maciej Kamiński

W sprawie dostosowania rozkładu jazdy autobusu linii nr 10 z przystanku przy Galerii Sanowej, jadącego w stronę
ul. Grunwaldzkiej - Glazera.

PDF180. interp. M. Kamiński - 13.09.2021 r..pdf
 

13.09.2021 r. 24.09.2021 r. PDF180. odp. M. Kamiński - 24.09.2021 r..pdf
 
181. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie uzyskania informacji na temat postępu prac, związanych ze stworzeniem sklepu socjalnego.

PDF181. interp. B. Barczak - 14.09.2021 r..pdf
 

14.09.2021 r. 22.09.2021 r. PDF181. odp. B. Barczak - 22.09.2021 r..pdf
PDF181. odp. B. Barczak - 22.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
182. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie zamknięcia ruchu pojazdów na ul. Szczęsnej.

PDF182. interp. B. Barczak - 14.09.2021 r..pdf
 

14.09.2021 r.

21.09.2021 r.

23.12.2021 r.

PDF182. odp. B. Barczak - 21.09.2021 r..pdf
PDF182. odp. B. Barczak - 21.09.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

PDF182. odp. B.Barczak - 23.12.2021.pdf
PDF182. odp. B.Barczak - 23.12.2021 edytowalny.pdf

183. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wykoszenia trawy wokół kamienicy, mieszczącej się przy ul. Ratuszowej 12.

PDF183. interp. M. Gazdowicz - 17.09.2021 r..pdf
 

17.09.2021 r 01.10.2021 r. PDF183. odp. M. Gazdowicz - 01.10.2021 r..pdf
PDF183. odp. M. Gazdowicz - 01.10.2021 r. (wersja edytowalna).pdf

 
184. Pan Dariusz Lasek

W sprawie podjęcia działań, przyczyniających się powstrzymaniu drgradacji przyzamkowych ścieżek.

PDF184. interp. D. Lasek - 24.09.2021 r..pdf
 

24.09.2021 r. 05.10.2021 r. PDF184. odp. D. Lasek - 05.10.2021 r..pdf
 
185. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej przyczyny opóżnień w wykonaniu chodnika przy ul. Iwaszkiewicza 3.

PDF185. interp. D. Lasek - 24.09.2021 r..pdf
 

24.09.2021 r. 06.10.2021 r. PDF185. odp. D. Lasek - 06.10.2021 r..pdf
PDF185. odp. D. Lasek - 06.10.2021 r. (wersja edytowalna).pdf
 
186. Pan Dariusz Lasek

W sprawie doprowadzenia do użyteczności schodów, łączących ul. Popielów
z ul. Kazimierza Pułaskiego.

PDF186. interp. D. Lasek - 24.09.2021 r..pdf
 

24.09.2021 r. 07.10.2021 r. PDF186. odp. D. Lasek - 07.10.2021 r..pdf
PDF186. odp. D. Lasek - 07.10.2021 r. - wersja elektroniczna.pdf
 
187. Pan Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Społecznego Komitetu Protestacyjnego "Stop dla Obwodnicy przez Miasto Przemyśl'.

PDF187. interp. D. Lasek - 24.09.2021 r..pdf
 

24.09.2021 r. 27.09.2021 r. PDF187. odp. D. Lasek - 27.09.2021 r..pdf
 
188. Pan Marcin Kowalski

W sprawie wstawienia szyb oraz ustawienia wiaty przystankowej na przystankach autobusowych przy ul. Węgierskiej.

PDF188. interp. M. Kowalski - 24.09.2021 r..pdf
 

24.09.2021 r. 06.10.2021 r. PDF188. odp. M. Kowalski - 06.10.2021 r..pdf
PDF188. odp. M. Kowalski - 06.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
189. Pan Robert Bal

W sprawie dokonania przeglądu stanu drzew wzdłuż ul. Bpa Glazera.

PDF189. interp. R. Bal - 27.09.2021 r..pdf
 

27.09.2021 r. 11.10.2021 r. PDF189. odp. R. Bal - 11.10.2021 r..pdf
PDF189. odp. R. Bal - 11.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
190. Dariusz Lasek

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na montaż ławek w przyszłorocznym budżecie miasta.

PDF190. interp. D. Lasek - 27.09.2021 r..pdf
 

27.09.2021 r. 05.10.2021 r. PDF190. odp. D. Lasek - 05.10.2021 r..pdf
 
191. Dariusz Lasek

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2022 r. w związku z przewidywanym zwiększeniem wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

PDF191. interp. D. Lasek - 04.10.2021 r..pdf
 

04.10.2021 r. 14.10.2021 r. PDF191. odp. D. Lasek - 14.10.2021 r..pdf
 
192. Maciej Kamiński

W sprawie dostosowania rozkładu jazdy z przystanku przy Galerii Sanowej, jadącego w stronę ul. Grunwaldzkiej - Glazera - propozycja rozwiązania problemu.

PDF192. interp. M. Kamiński - 06.10.2021 r..pdf
 

06.10.2021 r. 19.10.2021 r. PDF192. odp. M. Kamiński - 19.10.2021 r..pdf
 
193. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących rekompensaty dla klubów sportowych z tytułu utraty przychodów z opłaty targowej.

PDF193. interp. M. Kamiński - 06.10.2021 r..pdf
 

06.10.2021 r. 15.10.2021 r. PDF193. odp. M. Kamiński - 15.10.2021 r..pdf
 
194. Maciej Kamiński

W sprawie wycięcia drzewa, znajdującego za sklepem Tesco, mieszczącym się przy ul. Poniatowskiego.

PDF194. interp. M. Kamiński - 06.10.2021 r..pdf
 

06.10.2021 r. 20.10.2021 r. PDF194. odp. M. Kamiński - 20.10.2021 r..pdf
 
195. Dariusz Lasek

W sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczną dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla.

PDF195. interp. D. Lasek - 12.10.2021 r..pdf
 

12.10.2021 r. 20.10.2021 r. PDF195. odp. D. Lasek - 20.10.2021 r..pdf
PDF195. odp. D. Lasek - 20.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
196. Ewa Sawicka

W sprawie remontu chodników na ulicy Kazanowskiej.

PDF196. interp. E. Sawicka - 12.10.2021 r..pdf
 

12.10.2021 r. 21.10.2021 r. PDF196. odp. E. Sawicka - 21.10.2021 r..pdf
PDF196. odp. E. Sawicka - 21.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
197. Grażyna Stojak

W sprawie wniosku do budżetu miasta Przemyśla na 2022 r.

PDF197. interp. G. Stojak - 14.10.2021 r..pdf
 

14.10.2021 r. 22.10.2021 r. PDF197. odp. G. Stojak - 22.10.2021 r..pdf
PDF197. odp. G. Stojak - 22.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
198. Jerzy Krużel
Paweł Zastrowski

W sprawie zabezpieczenia środków w przyszłorocznym budżecie miasta na remonty dróg.

PDF198. interp. J. Krużel + P. Zastrowski - 15.10.2021 r..pdf
 

15.10.2021 r.

29.10.2021 r.

PDF198. odp. J. Krużel + P. Zastrowski - 29.10.2021 r..pdf
PDF198. odp. J. Krużel + P. Zastrowski - 29.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
199. Bartłomiej Barczak

W sprawie utworzenia przemyskiego roweru miejskiego.

PDF199. interp. B. Barczak - 19.10.2021 r..pdf
 

19.10.2021 r. 29.10.2021 r. PDF199. odp. B. Barczak - 29.10.2021 r..pdf
PDF199. odp. B. Barczak - 29.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
200. Andrzej Zapałowski

W sprawie naprawy nawierzchni fragmentu ulicy Bolesława Chrobrego.

PDF200. interp. A. Zapałowski - 20.10.2021 r..pdf
 

20.10.2021 r. 05.11.2021 r.

PDF200. odp. A. Zapałowski - 05.11.2021 r..pdf

PDF200. odp. A. Zapałowski - 05.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

201. Maciej Kamiński

W sprawie remontu ul. Browarnej.

PDF201. interp. M. Kamiński - 21.10.2021 r..pdf
 

21.10.2021 r. 05.11.2021 r.

PDF201. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r..pdf

PDF201. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

202. Maciej Kamiński

W sprawie przejazdu pomiędzy ulicą Tarniową i Stawową.

PDF202. interp. M. Kamiński - 21.10.2021 r..pdf
 

21.10.2021 r. 05.11.2021 r.

PDF202. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r..pdf

PDF202. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

203. Maciej Kamiński

W sprawie możliwości utworzenia parkingu przy ZUS.

PDF203. interp. M. Kamiński - 21.10.2021 r..pdf
 

21.10.2021 r. 05.11.2021 r.

PDF203. odp. M. Kamiński - 03.11.2021 r..pdf

PDF203. odp. M. Kamiński - 05.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

204. Małgorzata Gazdowicz

W sprawie podjęcia działań, mających na celu wyodrębnienie działki, z przeznaczeniem na jej sprzedaż.

PDF204. interp. M. Gazdowicz - 25.10.2021 r..pdf
 

25.10.2021 r. 27.10.2021 r. PDF204. odp. M. Gazdowicz - 27.10.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF204. odp. M. Gazdowicz - 27.10.2021 r..pdf
 
205. Radni Klubu KO

W sprawie zabezpieczenia środków w przyszłorocznym budżecie miasta z przeznaczeniem na zagospodarowanie bylawarów nas Sanem.

PDF205. interp. Radni Klubu KO - 25.10.2021 r..pdf
 

25.10.2021 r. 05.11.2021 r. PDF205. odp. Klub KO - 05.11.2021 r..pdf
206. Maciej Kamiński

W sprawie zmiany rozkładu jazdy linii autobusowej nr 3.

PDF206. interp. M. Kamiński - 26.10.2021 r..pdf
 

29.10.2021 r. 12.11.2021 r. PDF206. odp. M. Kamiński - 12.11.2021 r..pdf
 
207. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji na temat dotacji otrzymanych od miasta, bądź spółek miejskich przez stowarzyszenia, kluby lub inne podmioty.

PDF207. interp. M. Kamiński - 29.10.2021 r..pdf
 

29.10.2021 r. 12.11.2021 r. PDF207. odp. M. Kamiński - 12.11.2021 r..pdf
PDF207. odp. M. Kamiński - 12.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
208. Maciej Kamiński

W sprawie oczyszczenia studzienki kanalizacyjnej, mieszczącej się na ul. Goszczyńskiego.

PDF208. interp. M. Kamiński - 29.10.2021 r..pdf
 

29.10.2021 r. 15.11.2021 r. PDF208. odp. M. Kamiński - 15.11.2021 r..pdf
 
209. Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania związane z planowaną budową obwodnicy Przemyśla.

PDF209. interp. A. Berestecki - 02.11.2021 r..pdf
 

02.11.2021 r. 15.11.2021 r. PDF209. odp. A. Berestecki - 15.11.2021 r..pdf
 
210. Dariusz Lasek

W sprawie zwiększenia wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych.

PDF210. interp. D. Lasek - 03.11.2021 r..pdf 

03.11.2021 r. 12.11.2021 r. PDF210. odp. D. Lasek - 12.11.2021 r..pdf
PDF210. odp. D. Lasek - 12.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
211. Dariusz Lasek

W sprawie godnego składowania symboli religijnych Cmentarza Głównego

PDF211. interp. D. Lasek - 03.11.2021 r..pdf

03.11.2021 r. 15.11.2021 r. PDF211. odp. D. Lasek - 15.11.2021 r..pdf
 
212. Dariusz Lasek

W sprawie zwiekszenia środków dla rodzin zastępczych spokrewnionych.

PDF212. interp. D. Lasek - 03.11.2021 r..pdf

03.11.2021 r. 12.11.2021 r. PDF212. odp. D. Lasek - 12.11.2021 r..pdf
PDF212. odp. D. Lasek - 12.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
213. Dariusz Lasek

W sprawie usunięcia zagrożen w komunikacji tunelem pod ul. Borelowskiego.

PDF213. interp. D. Lasek - 03.11.2021 r..pdf

03.11.2021 r. 18.11.2021 r. PDF213. odp. D. Lasek - 18.11.2021 r..pdf
PDF213. odp. D. Lasek - 18.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
214. Maciej Kamiński

W sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Dolińskiego.

PDF214. interp. M. Kamiński - 08.11.2021 r..pdf
 

08.11.2021 r.

22.11.2021 r.

12.01.2022 r.

PDF214. odp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf
PDF214. odp. M. Kamiński - 22.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF214. odp. M. Kamiński - 12.01.2022 r..pdf
PDF214. odp. M. Kamiński - 12.01.2022 r. - wersja edytowalna.pdf
 
215. Dariusz Lasek

W sprawie ujęcia remontu ulic: Chłopickiego, Ostrołęckiej i Dwernickiego w planie remontowym przyszłorocznego budżetu.

PDF215. interp. D. Lasek - 08.11.2021 r..pdf
 

08.11.2021 r. 22.11.2021 r. PDF215. odp. D. Lasek - 22.11.2021 r..pdf
PDF215. odp. D. Lasek - 22.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
216. Monika Jaworska

W sprawie ujęcia remontu chodnika przy ul. Reymonta w budżecie na 2022 rok.

PDF216. interp. M. Jaworska - 08.11.2021 r..pdf
 

08.11.2021 r. 19.11.2021 r. PDF216. odp. M. Jaworska - 19.11.2021 r..pdf
PDF216. odp. M. Jaworska - 19.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
217. Monika Jaworska

W sprawie ujęcia w budżecie na 2022 rok inwestycji, obejmującej wykonanie monitoringu na terenie Skateparku przy ul. Bohaterów Getta.

PDF217. interp. M. Jaworska - 08.11.2021 r..pdf
 

08.11.2021 r. 26.11.2021 r. PDF217. odp. M. Jaworska - 26.11.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
PDF217. odp. M. Jaworska - 26.11.2021 r..pdf
 
218. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących szacunkowych kosztów przychodów w skali roku, odnoście działalności POSiR w trzech różnych wariantach.

PDF218. interp. M Kamiński - 12.11.2021 r..pdf
 

12.11.2021 r. 22.11.2021 r. PDF218. odp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf
 
219. Andrzej Berestecki

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z przekształceniem POSiR.

PDF219. interp. A. Berestecki - 19.11.2021 r..pdf
 

19.11.2021 r. 01.12.2021 r. PDF219. odp. A. Berestecki - 01.12.2021 r..pdf
 
220. Dariusz Lasek

W sprawie poszerzenia działań określonych w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.

PDF220. interp. D. Lasek - 19.11.2021 r..pdf
 

19.11.2021 r. 02.12.2021 r.

PDF220. odp..D.Lasek - 02.12.2021.pdf

PDF220. odp. D. Lasek - 02.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

221. Dariusz Lasek

W sprawie wyremontowania schodów przy wejściu głównym na cmentarz zasański.

PDF221. interp. D. Lasek - 19.11.2021 r..pdf
 

19.11.2021 r. 30.11.2021 r. PDF221. odp. D. Lasek - 30.11.2021 r..pdf
 
222. Maciej Kamiński

W sprawie dokonania przeglądu drzew na Osiedlu Kazanów.

PDF222. interp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf
 

22.11.2021 r. 09.12.2021 r. PDF222. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r..pdf
PDF222. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
223. Maciej Kamiński

W sprawie poprawy nawierzchni bocznego dojazdu do cmentarza zasańskiego.

PDF223. interp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf
 

22.11.2021 r. 02.12.2021 r. PDF223. odp. M.Kamiński - 2.12.2021.pdf
224. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej terminu wprowadzenia stałej organizacji ruchu na ul. Bielskiego.

PDF224. interp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf
 

22.11.2021 r. 02.12.2021 r.

PDF224. odp. M.Kamiński - 2.12.2021.pdf

PDF224. odp. M. Kamiński - 02.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 

225. Maciej Kamiński

W sprawie dokonania przeglądu drzew w obrębie garaży powyżej ul. Glazera 40.

PDF225. interp. M. Kamiński - 22.11.2021 r..pdf
 

22.11.2021 r. 09.12.2021 r. PDF225. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r..pdf
PDF225. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
226. Dariusz Lasek

W sprawie zwrócenia uwagi na doraźne zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym.

PDF226. interp. D. Lasek - 25.11.2021 r..pdf
 

25.11.2021 r. 09.12.2021 r. PDF226. odp. D. Lasek - 09.12.2021 r..pdf
 
227. Maciej Kamiński

W sprawie utwardzenia ul. Dobriańskiego.

PDF227. interp. M. Kamiński - 26.11.2021 r..pdf
 

26.11.2021 r. 06.12.2021 r. PDF227. odp. M.Kamiński - 06.12.2021 r..pdf
228. Maciej Kamiński

W sprawie ogrodzenia bocznego boiska przy ul. Sanockiej 8.

PDF228. interp. M. Kamiński - 26.11.2021 r..pdf
 

26.11.2021 r. 09.12.2021 r. PDF228. odp. M. Kamiński - 09.12.2021 r..pdf
 
229. Janusz Zapotocki

W sprawie załatania dziur w nawierzchni jezdni ul. Czachowskiego.

PDF229. interp. J. Zapotocki - 30.11.2021 r..pdf
 

30.11.2021 r. 06.12.2021 r. PDF229. odp. J.Zapotocki - 06.12.2021 r..pdf
230. Maciej Kamiński

W sprawie sprzątania przystanków na ul. Grunwaldzkiej i Węgierskiej

PDF230. interp. M. Kamiński - 03.12.2021 r.pdf

03.12.2021 r. 13.12.2021 r. PDF230. odp. M. Kamiński - 13.12.2021 r..pdf
PDF230. odp. M. Kamiński - 13.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
231 Andrzej Berestecki W sprawie nierównego traktowania orgaznizacji pozarzadowych i instytucji działąjacych na rzecz dzieci młodzieży przez POSiR zwiazanymi z dystrybucją karnetów instruktorskich i szkoleniowych na stoku

PDF231. interp. A.Berestecki - 06.12.2021 r..pdf
06.12.2021 r. 16.12.2021 r. PDF231. odp. A. Berestecki - 16.12.2021 r..pdf
 
232. Dariusz Lasek W sprawie możliwości przyznania świadczenia na pokrycie kosztów niezbednego remontu lokalu mieszkalnego przez rodziny zastępcze

PDF232. interp. D.Lasek - 06.12.2021 r..pdf
06.12.2021 r. 20.12.2021 r. PDF232. odp. D. Lasek - 20.12.2021 r..pdf

PDF232. odp. D. Lasek - 20.12.2021 r.pdf
PDF232. odp. D. Lasek - 20.12.2021 r. Odpowiedz_MOPS.pdf
 
233. Dariusz Lasek W sprawie uzupełnienia składu Zespołu do spraw Rodzin Zastepczych o członka Rady Miejskiej wskazanego przez Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.

PDF233. interp. D.Lasek - 06.12.2021 r..pdf
06.12.2021 r. 09.12.2021 r. PDF233. odp. D. Lasek - 09.12.2021 r..pdf
PDF233. odp. D. Lasek - 09.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
234. Bartłomiej Barczak

W sprawie przeprowadzenia kontroli w stowarzyszeniu "Czuwaj Wiaro".

PDF234. interp. B. Barczak - 01.12.2021 r..pdf
 

01.12.2021 r. 21.12.2021 r. PDF234. odp. B. Barczak - 21.12.2021 r..pdf
PDF234. odp. B. Barczak - 21.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
235. Dariusz Lasek

W sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych na przyszły rok zainstalowania aktywnego przejścia dla pieszych na wysokości ul. Popielów i okolic jednostki wojskowej.

PDF235. interp. D. Lasek - 07.12.2021 r..pdf
 

07.12.2021 r. 13.12.2021 r. PDF235. odp. D. Lasek - 13.12.2021 r..pdf
PDF235. odp. D. Lasek - 13.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
236. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, dotyczące problemów finansowych spólki MZK.

PDF236. interp. M. Kamiński - 08.12.2021 r..pdf
 

08.12.2021 r. 23.12.2021 r. PDF236. odp. M.Kamiński - 23.12.2021.pdf
 
237. Maciej Kamiński

W sprawie przycięcia drzew przy ul. Gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego.

PDF237. interp. M. Kamiński - 14.12.2021 r..pdf
 

14.12.2021 r.

23.12.2021 r.
21.02.2022 r.
11.04.2022 r.

PDF237. odp. M.Kamiński - 23.12.2021.pdf
PDF237. odp. M.Kamiński - 23.12.2021 edytowalny.pdf
PDF237. odp. M. Kamiński - 21.02.2022 r..pdf
PDF237. odp. - M.Kamiński - 11.04.2022r.pdf
 

238. Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

PDF238. interp. M. Kamiński - 15.12.2021 r..pdf
 

15.12.2021 r. 22.12.2021 r. PDF238. odp. M. Kamiński - 22.12.2021 r..pdf
 
239. Dariusz Lasek

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących powodów zaniechania wsparcia ze strony miasta dla funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w 2022 r.

PDF239. interp. D. Lasek - 21.12.2021 r..pdf
 

21.12.2021 r. 22.12.2021 r. PDF239. odp. D. Lasek - 22.12.2021 r..pdf
PDF239. odp. D. Lasek - 22.12.2021 r. - wersja edytowalna.pdf
 
240. Dariusz Lasek

W sprawie odstąpienia od wymogu legitymowania tzw. certyfikatem covidowym klientów basenu POSiR.

PDF240. interp. D. Lasek - 21.12.2021 r..pdf
 

21.12.2021 r. 31.12.2021 r. PDF240. odp. D. Lasek - 31.12.2021 r..pdf
 
241. Grażyna Stojak

W sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlu Zielonka

PDF241. interp. G.Stojak - 30.12.2021.pdf

30.12.2021 r.    
Wersja XML