Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2021) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

"3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty."

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli tut. Urzędu Miejskiego, realizując obowiązek ustawowy udostępnia – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej (menu: Rada Miejska – Rejestr interpelacji i zapytań Radnych);
2. na stronie internetowej miasta: www.przemysl.pl;
3. oraz do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli – pok. nr 7, I piętro.

Lp.

Imię
i nazwisko
radnego

Treść interpelacji/zapytania kierowanej do
Prezydenta Miasta Przemyśla
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania
(według daty wpływu do Kancelarii Ogólnej
Urzędu Miejskiego)

Termin załatwienia
sprawy

Treść udzielonej przez
Prezydenta Miasta Przemyśla
(lub osobę przez niego wyznaczoną) odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)

1.

Pan Maciej Kamiński

W sprawie parkowania i poruszania się pojazdami na ul. Malawskiego.

PDF1. interp. M. Kamiński - 07.01.2021 r..pdf
 

07.01.2021 r.

25.01.2021 r. PDF1. odp. M. Kamiński - 25.01.2021 r..pdf
2. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących ilości studni miejskich oraz przydatności wody do spożycia.

PDF2. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 21.01.2021 r. PDF2. odp. M. Gazdowicz - 21.01.2021 r..pdf
 
3. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie przycięcia drzew, znajdujących się przy ul. Chopina.

PDF3. interp. M. Gazdowicz - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 21.01.2021 r. PDF3. odp. M. Gazdowicz - 21.01.2021 r..pdf
 
4. Pan Maciej Kamiński

W sprawie utwardzenia terenu, znajdującego się przy ul. Niewiadomskiego 4.

PDF4. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 22.01.2021 r. PDF4. odp. M. Kamiński - 22.01.2021 r..pdf
 
5. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej znaku drogowego.

PDF5. interp. M. Kamiński - 11.01.2021 r..pdf
 

11.01.2021 r. 22.01.2021 r. PDF5. odp. M. kamiński - 22.01.2021 r..pdf
 
6. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta.

PDF6. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 20.01.2021 r. PDF6. odp. B. Barczak - 20.01.2021 r..pdf
 
7. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kampanii informacyjnych, odnoszących się do prawidłowego segregowania śmieci, przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

PDF7. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 21.01.2021 r. PDF7. odp. B. Barczak - 21.01.2021 r..pdf
 
8. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących akcji "Przemyśl wolny od plastiku".

PDF8. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r.
01.02.2021 r.
PDF8. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf
PDF8. odp. B. Barczak - 01.02.2021 r..pdf
 
9. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia interwencji, dotyczącej parkingu przy ul. Malawskiego.

PDF9. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r. PDF9. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf
 
10. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania brzegów Sanu.

PDF10. interp. B. barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 18.01.2021 r. PDF10. odp. B. Barczak - 18.01.2021 r..pdf
 
11. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie podjęcia działań zmierzających do posprzątania ulic naszego miasta.

PDF11. interp. B. Barczak - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 25.01.2021 r. PDF11. odp. B. Barczak - 25.01.2021 r..pdf
 
12. Pan Marcin Kowalski
Pan Paweł Zastrowski

W sprawie remontu drogi ul. Bpa Glazera.

PDF12. interp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 12.01.2021 r..pdf
 

12.01.2021 r. 26.01.2021 r. PDF12. odp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 26.01.2021 r..pdf
 
13. Pan Tomasz Schabowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wsparcia finansowego na rozwój sportu oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w 2020 r.

PDF13. interp. T. Schabowski - 13.01.2021 r..pdf
 

13.01.2021 r. 26.01.2021 r. PDF13. odp. T. Schabowski - 26.01.2021 r. - anonimizacja.pdf
 
14. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bielskiego oraz przy ul. Swobodnej.

PDF14. interp. P. Zastrowski - 13.01.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

13.01.2021 r. 01.02.2021 r. PDF14. odp. P. Zastrowski - 01.02.2021 r..pdf
 
15. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie organizacji ruchu ul. Skorupki.

PDF15. interp. P. Zastrowski - 14.01.2021 r. - anonimizacja.pdf
 

14.01.2021 r. 01.02.2021 r. PDF15. odp. P. Zastrowski - 01.02.2021 r..pdf
 
16. Pan Robert Bal

W sprawie przekazania kopii wniosku złożonego przez Prezydenta Miasta w ramach programu "Rozwój Lokalny" oraz udzielenie informacji w sprawie projektu pn. "Razem zmieniamy Przemyśl".

PDF16. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r. 27.01.2021 r. PDF16. odp. R. Bal - 27.01.2021 r..pdf
 
17. Pan Robert Bal

W sprawie udzielenia informacji o zadaniach ich wartościach, dotyczących Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

PDF17. interp. R. Bal - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r. 27.01.2021 r. PDF17. odp. R. Bal - 27.01.2021 r..pdf
 
18. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie wymiany barierek zabezpieczających skarpę przy ul. Sienkiewicza.

PDF18. interp. M. Gazdowicz - 14.01.2021 r..pdf
 

14.01.2021 r. 01.02.2021 r. PDF18. odp. M. Gazdowicz - 01.02.2021 r..pdf
 
19. Pan Robert Bal

W sprawie rozważenia możliwości udzielenia pomocy przedsiębiorcom poprzez uchylenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

PDF19. interp. R. Bal - 15.01.2021 r..pdf
 

15.01.2021 r. 29.01.2021 r. PDF19. odp. R. Bal - 29.01.2021 r..pdf
 
20. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji o terminie i zakresie poprawienia stanu technicznego działki drogowej.

PDF20. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf
 

18.01.2021 r. 27.01.2021 r. PDF20. odp. M. Kamiński - 27.01.2021 r..pdf
 
21. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania, związane z informacjami dotyczącymi usług pogrzebowych, świadczonych przez spółkę miejską.

PDF21. interp. M. Kamiński - 18.01.2021 r..pdf
 

18.01.2021 r. 29.01.2021 r. PDF21. odp. M. Kamiński - 29.01.2021 r..pdf
 
22. Pan Maciej Kamiński

W sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej przy wjeździe z ulic: Wałowej i Mniszej w ulicę Jagiellońską.

PDF22. interp. M. Kamiński - 19.01.2021 r..pdf
 

19.01.2021 r.

03.02.2021 r. PDF22. odp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf
 
23. Pan Marcin Kowalski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej szacunkowej straty finansowej jaką poniesie POSiR w związku z pandemią.

PDF23. interp. M. Kowalski - 21.01.2021 r..pdf
 

21.01.2021 r. 02.02.2021 r. PDF23. odp. M. Kowalski - 02.02.2021 r..pdf
 
24. Pani Ewa Sawicka

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu "Winna Góra" w okolicach punktu widokowego przy ul. Chrobrego.

PDF24. interp. E. Sawicka - 25.01.2021 r..pdf
 

25.01.2021 r. 03.02.2021 r. PDF24. odp. E. Sawicka - 03.02.2021 r..pdf
 
25. Pani Ewa Sawicka

W sprawie montażu barierek ochronnych przy ul. Żółkiewskiego i ul. Chrobrego.

PDF25. interp. E. Sawicka - 25.01.2021 r..pdf
 

25.01.2021 r. 03.02.2021 r. PDF25. odp. E. Sawicka - 03.02.2021 r..pdf
 
26. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących Budżetu Obywatelskiego  z 2019 r.

PDF26. interp. B. Barczak - 29.01.2021 r..pdf
 

29.01.2021 r. 11.02.2021 r. PDF26. odp. B. Barczak - 11.02.2021 r..pdf
 
27. Pan Maciej Kamiński

W sprawie podjęcia działań, dotyczących poprawy ciągu pieszego na ul. Opalińskiego.

PDF27. interp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf
 

03.02.2021 r. 08.02.2021 r. PDF27. odp. M. Kamiński - 08.02.2021 r..pdf
 
28. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących wydzielenia miejsca dla transportów, przewożących substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska.

PDF28. interp. M. Kamiński - 03.02.2021 r..pdf
 

03.02.2021 r. 16.02.2021 r. PDF28. odp. M. Kamiński - 16.02.2021 r..pdf
29. Pani Monika Różycka

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących planowanego utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

PDF29. interp. M. Różycka - 09.02.2021 r..pdf
 

09.02.2021 r. 19.02.2021 r. PDF29. odp. M. Różycka - 19.02.2021 r..pdf
30. Pan Maciej Kamiński

W sprawie wzmożenia działań w zakresie poprawy odśnieżania miasta.

PDF30. interp. M. Kamiński - 09.02.2021 r..pdf
 

09.02.2021 r. 22.02.2021 r. PDF30. odp. M. Kamiński - 22.02.2021 r..pdf
 
31. Pani Małgorzata Gazdowicz

W sprawie zamontowania słupków przeszkodowych przy ul. Tatarskiej,  wzdłuż muru klasztornego.

PDF31. interp. M. Gazdowicz - 09.02.2021 r..pdf
 

09.02.2021 r. 19.02.2021 r. PDF31. odp. M. Gazdowicz - 19.02.2021 r..pdf
32. Pan Dariusz Lasek

W sprawie pilnej interwencji, dotyczącej odśnieżania dróg miejskich i ciągów pieszych.

PDF32. interp. D. Lasek - 11.02.2021 r..pdf
 

11.02.2021 r. 22.02.2021 r. PDF32. odp. D. Lasek - 22.02.2021 r..pdf
 
33. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej kwoty zabezpieczonej w budżecie miasta na 2021 rok.

PDF33. interp. M. Kamiński - 12.02.2021 r..pdf
 

12.02.2021 r. 26.02.2021 r. PDF33. odp. M. Kamiński - 26.02.2021 r..pdf
 
34. Pan Maciej Kamiński

W sprawie przedstawienia analiz ankiet antymobbingowych w MOPS.

PDF34. interp. M. Kamiński - 15.02.2021 r..pdf

15.02.2021 r. 22.02.2021 r. PDF34. odp. M. Kamiński - 22.02.2021 r..pdf
 
35. Pan Bartłomiej Barczak

W sprawie udzielenia wsparcia, dotyczącego pomysłu utworzenia "sklepu socjalnego".

PDF35. interp. B. Barczak - 25.02.2021 r..pdf
 

25.02.2021 r. 03.03.2021 r. PDF35. odp. B. Barczak - 03.03.2021 r..pdf
 
36. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących terenów leśnych w mieście.

PDF36. interp. P. Zastrowski - 25.02.2021 r..pdf
 

25.02.2021 r.    
37. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących podwyżki cen za zużycie wody.

PDF37. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf
 

02.03.2021 r.    
38. Pan Maciej Kamiński

W sprawie organizacji ruchu w pobliżu
ul. Zawiszy Czarnego i ul. Noskowskiego.

PDF38. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf
 

02.03.2021 r.    
39. Pan Maciej Kamiński

W sprawie udzielenia informacji, dotyczącej baneru powieszonego przy
ul. Ratuszowej 12.

PDF39. interp. M. Kamiński - 02.03.2021 r..pdf
 

02.03.2021 r.    
40. Pan Marcin Kowalski
Pan Paweł Zastrowski

W sprawie przedstawienia wyceny kosztów remontu wyszczególnionych odcinków jezdni wraz z chodnikami.

PDF40. interp. M. Kowalski i P. Zastrowski - 03.03.2021 r..pdf

03.03.2021 r.    
41. Pan Paweł Zastrowski

W sprawie udzielenia informacji, dotyczących kompleksu poszpitalnego, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 85.

PDF41. interp. P. Zastrowski - 04.03.2021 r..pdf
 

04.03.2021 r.    
Wersja XML