Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie realizacji przez Prezydenta Miasta Przemyśla zadań organu wykonawczego odpowiedzialnego za wykonanie uchwały

Oświadczenie
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie realizacji przez Prezydenta Miasta Przemyśla zadań organu wykonawczego odpowiedzialnego za wykonanie uchwały.

 Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 2 pkt 2 Statutu Miasta Przemyśla Rada Miejska w Przemyślu

postanawia:

§ 1

Rada Miejska w Przemyślu oświadcza, że konieczne jest przygotowanie przez Prezydenta Miasta Przemyśla projektu uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikającej z przyjętej uchwały budżetowej na 2021 r.

§ 2

Oświadczenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

 Maciej Kamiński


PDFOświadczenie 2021.pdf
PDFOświadczenie 22.02.2021 r..pdf
 

Wersja XML