Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu

Przemyśl, 17.05.2021 r. 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  w Przemyślu

  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego

Na podstawie:  art. 13ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zmian.) oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.  Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zmian.)

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

ul. Dworskiego 99

37-700 Przemyśl

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy

 1.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:
 1. stanowisko samodzielne,
 2. praca w wymiarze pełnego etatu, na podstawie umowy o pracę, od dnia 01.07.2021 r.
 3. jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera,
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w CKZiU Nr 1 w Przemyślu jest niższy niż 6%.
 1. Wymagania formalne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna  zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie (jeden z poniższych warunków):
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych, przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
 2. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych
 4. znajomość przepisów płacowych
 5. znajomość przepisów ZUS,
 6. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych, znajomość obsługi programów: Księgowość  Optivum  (Finanse Vulcan), System Zarządzania Budżetem- Cesarz, Sigma Edukacja ( moduł dla szkól, arkusz organizacji szkoły), r-VAT, ( program do centralizacji rozliczeń VAT), System e-PFRON2, bankowość elektroniczna, e-PUAP, SIO,
 7. dobra znajomość obsługi komputera ( Word, Excel ).
 8. umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 11. wysoka kultura osobista,
 12. umiejętności analityczne i interpersonalne,
 13. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego:
 1. Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej niezbędnej do planowania działalności i podejmowania prawidłowych decyzji finansowych.
 2. Opracowywanie wspólnie z pozostałymi członkami kierownictwa planów dochodów i wydatków finansowych w CKZiU Nr 1 oraz czuwanie nad ich realizacją. 
 3. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
 1. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami polegające na:
 1. Prowadzenie księgowości Centrum poprzez księgowanie dokumentów w programie VULCAN (księgowość), operacji w odpowiednich Dziennikach zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie.
 2. Sporządzanie i przesyłanie deklaracji miesięcznych PFRON.
 3. Prowadzenie analityki kont syntetycznych - ( Środki trwałe).
 4. Sporządzanie sprawozdań rocznych dotyczących ruchu środków trwałych F-03 i przesyłanie do GUS-u.
 5. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych szkoły oraz innych zmian.
 6. Kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
 7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora jednostki.
 9. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej orazo ochronie danych osobowych.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny.
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy ( zał. nr 1).
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe   (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenia kandydata:                                                                                                    -
 1. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO).Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie  z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami).   

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu ul. Dworskiego 99, w terminie do 31.05.2021 r. do godz. 15.00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  głównego księgowego w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu”.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych pozostaną do odebrania 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Procedurę naboru przeprowadza się również w przypadku złożenia dokumentów przez jednego kandydata.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021 r. o godzinie 9.00.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.przemysl.pl

 

Robert Rybak

Dyrektor CKZiU Nr 1 w Przemyślu

Pliki do pobrania:

DOCXOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko Główny Księgowy CKZiU.docx

DOCZałącznik nr 1 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.doc

DOCzałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu.doc

DOCZałącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dyspozycjami środków finansowych.doc

DOCXZałącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx

Wersja XML