Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad 


LXIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-06-30, godz. 09:00 w FORMIE WIDEOKONFERENCJI.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Raport o stanie Gminy.
  PDFPismo przewodnie.pdf
  PDFRaport_o_stanie_gminy_za_2020.pdf
  PDFZalacznik_nr_1_do_Raportu_o_stanie_gminy_za_rok_2020.pdf
  PDFUzupełnienie Raportu o Stanie Gminy za rok 2021 - Sp. PARR i PWiK.pdf
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania - proj. nr 101/2021.
   PDFUchwała nr 83_2021 votum.pdf
   PDFProj. nr 101_2021.pdf
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok:
  PDFPlan finansowy wykonanie - COViD.pdf
  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r..pdf
  PDFSprawozdanie finansowe sporz. na dz. 31.12.2020 r. -KR-KBF-KGM.pdf
  PDFSkorygowana cześć V Informacji o stanie mienia komunalnego z dn. 28.05.2021 r..pdf
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
  2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
   PDFOpinia KR o wykonaniu budżetu miasta za 2020 r..pdf
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   PDFUchwała Nr 11.20.2021 RIO w spr. opinii o sprawozdaniu Prezydenta z wykonania budżetu za 2020 r..pdf
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok – proj. nr 102/2021.
   PDFUchwała nr 84_2021 spr.budż.pdf
   PDFProj. nr 102_2021.pdf
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – proj. nr 103/2021.
   PDFProj. nr 103_2021.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielonka III" - proj. nr 86/2021.
  PDFUchwała nr 85_2021 MPZP Zielonka III.pdf
  JPEGProj. nr 86_2021 zał. nr 1.jpeg
  PDFProj. nr 86_2021.pdf
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 89/2021.
  PDFUchwała nr 86_2021.pdf
  PDFProj. nr 89_2021.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 90/2021.
  PDFUchwała nr 87_2021.pdf
  PDFProj. nr 90_2021.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 91/2021.
  PDFUchwała nr 88_2021.pdf
  PDFProj. nr 91_2021.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 92/2021.
  PDFUchwała nr 89_2021.pdf
  PDFProj. nr 92_2021.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 93/2021.
  PDFUchwała nr 90_2021.pdf
  PDFProj. nr 93_2021.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 94/2021.
  PDFUchwała nr 91_2021.pdf
  PDFProj. nr 94_2021.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 95/2021.
  PDFUchwała nr 92_2021.pdf
  PDFProj. nr 95_2021.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 96/2021.
  PDFUchwała nr 93_2021.pdf
  PDFProj. nr 96_2021.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 97/2021.
  PDFUchwała nr 94_2021.pdf
  PDFProj. nr 97_2021.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 98/2021.
  PDFUchwała nr 95_2021.pdf
  PDFProj. nr 98_2021.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 104/2021.
  PDFUchwała nr 96_2021.pdf
  PDFProj. nr 104_2021.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 105/2021.
  PDFUchwała nr 97_2021.pdf
  PDFProj. nr 105_2021.pdf
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 99/2021.
  PDFUchwała nr 98_2021.pdf
  PDFProj. nr 99_2021.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 r. - proj. nr 100/2021.
  PDFUchwała nr 99_2021.pdf
  PDFProj. nr 100_2021.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2021 - 2024" - proj. nr 87/2021 wraz z autopoprawką.
  PDFUchwała nr 100_2021.pdf
  PDFProj. nr 87_2021.pdf
  PDFProj. nr 87_2021 autopoprawka.pdf
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2021 roku - proj. nr 88/2021.
  PDFUchwała nr 101_2021.pdf
  PDFProj. nr 88_2021.pdf
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - proj. nr 106/2021.
  PDFUchwała nr 102_2021.pdf
  PDFProj. nr 106_2021.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej - proj. nr 107/2021.
  PDFProj. nr 107_2021.pdf
  PDFUchwała nr 103_2021 zm. KR.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 110/2021.
   PDFUchwała nr 106_2021.pdf
   PDFProj. Nr 110_2021.pdf
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 113/2021.
   PDFUchwała nr 109_2021.pdf
   PDFProj. Nr 113_2021.pdf
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 108/2021.
   PDFUchwała nr 104_2021.pdf
   PDFProj. Nr 108_2021.pdf
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 111/2021.
   PDFUchwała nr 107_2021.pdf
   PDFProj. Nr 111_2021.pdf
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - proj. nr 109/2021.
   PDFUchwała nr 105_2021.pdf
   PDFProj. Nr 109_2021.pdf
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 112/2021.
   PDFUchwała nr 108_2021.pdf
   PDFProj. Nr 112_2021.pdf
 23. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji zarządzeń.pdf
 24. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.
 25. Wystąpienia radnych.
 26. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wersja XML