Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie konsultacji w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Z  inicjatywą zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 zwrócił się Wydział Spraw Społecznych. Uzasadnieniem dla tego wniosku było wprowadzenie w budżecie miasta nowego zadania pn. „Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla.”. W konsekwencji, dokonanie zmiany programu współpracy, poprzez dodanie nowego zadania wraz z kwotą dotacji, umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert i udział w nim organizacji pozarządowych.  

Wobec powyższego Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotował zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej program współpracy. Zarządzeniem Nr 193/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 czerwca 2021 r. powyższy projekt został poddany konsultacjom z Przemyską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Na 16 członków Rady, w głosowaniu wzięło udział 11 osób, które jednogłośnie poparły przedłożoną uchwałę. Tym samym projekt otrzymał pozytywną opinię Rady.

Po wyrażeniu akceptacji przez Pana Prezydenta powyższa informacja zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Przemyśla oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Wersja XML