Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie TSSE - dz. 6/13 obr. 213

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.14.3.2021                                                                                       Przemyśl, dnia 19 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 11 sierpnia 2021 r. roku został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Gospodarczej, na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonej jako działka nr 6/13 o powierzchni 1,0000 ha, w obrębie 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071675/0, wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach: nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00106328/8 oraz nr 6/12 o powierzchni 0,3430 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071675/0, obie w obrębie 213 m. Przemyśla.

Cena wywoławcza w ww. przetargu ustalona została w wysokości 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do uczestniczenia w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 3 sierpnia 2021 r. wpłaciła wadium w kwocie 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 161 700,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

 Na nabywcę nieruchomości ustalony został Pan Tomasz Piechowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOM-STONE Tomasz Piechowicz.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML