Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.27.2020                                                                                                                              Przemyśl, dnia 30.09.2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 22 września 2021 r. został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej jako działka nr 2915/17 o powierzchni 0,0449 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4.

Cena wywoławcza do ww. przetargu została ustalona w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do uczestniczenia w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 14 września 2021 r. wpłaciła wadium w kwocie 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 45 500,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

 Na Nabywców nieruchomości ustaleni zostali Państwo Janina i Henryk Grodeccy.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML